Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 268

protokols Nr. 7, 17. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.154
“Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
atklātajā projektu konkursā”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605. “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 26.13.puntu, atbilstoši Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KEM” izstrādāto un 2015.gada 7.aprīlī Būvvaldē pastiprināto labiekārtojuma projektu dokumentāciju Priedaines, Majoru un Dubultu peldvietu izveidei pie Lielupes, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.154 “Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu konkursā” (turpmāk – lēmums), šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – trīs labiekārtotu peldvietu izveide pie Lielupes Priedainē (Kad.Nr.13000050202), Majoros (Kad.Nr.13000090074), Dubultos (Kad.Nr.13000103725, Kad.Nr.13000100062; Kad.Nr.13000103744).”

2. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 181 076,55 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis septiņdesmit seši euro un 55 centi), no kurām:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas ir 162 780,55 EUR (viens simts sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 55 centi), tai skaitā:

5.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 146 502,49 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši pieci simti divi euro 49 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 16 278,06 EUR (sešpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro un 6 centi).

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas ir 18 296,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 00 centi), kas tiek 100% finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.”

3. Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 80% jeb 117 202,00 EUR (viens simts septiņpadsmit tūkstoši divi simti divi euro un 00 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.1.punktā noteiktās summa paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF