Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 158

protokols Nr. 5, 33. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
projekta „Kopā esam” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Izglītības un Zinātnes ministrijas 2016.gada 26.janvāra rīkojuma Nr. 40 “Par Jaunatnes politikas valsts programmu 2016.gadam” pielikumu “Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam”, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikumu “Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģija”, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumu Nr.45 “Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2016. gadam 1.4.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā ,,Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu””, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2016.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.4-17/64, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” projektu „Kopā esam” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības apziņu valstij, pilnveidojot jauniešu zināšanas un prasmes, veicinot uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes .

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 25.aprīļa līdz 2016.gada 30.septembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums ir 100% jeb 3 500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

5. Projekta priekšfinansējumu 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi) jeb 20% apmērā no šī lēmuma 4.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.158

(protokols Nr.5, 33.punkts)

Projekta "Kopā esam" finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: Kopā esam

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 3500.00 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3500.00 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1243 32.1.punktam un projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 20% jeb 700.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2016.gads

2017.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

2 800

2 797

700

4 200

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

2 097

0

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

700

700

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

2 800

700

3 500

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

2 800

2 797

700

4 200

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

703

2 797

0

3 500

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

2 097

0

700

700

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

2 097

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

700

700

0


Lejupielāde: DOC un PDF