Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 19.maijāNr. 218

protokols Nr. 6, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskatu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums 1.daļa PDF, 2.daļa PDF, 3.daļa PDF, 4.daļa PDF, 5.daļa PDF, 6.daļa PDF, 7.daļa PDF


Lejupielāde: DOC un PDF