Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 19.maijāNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.00

Sēde atklāta plkst.10.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Larisa Loskutova

Sēdē nepiedalās deputāti:

Boriss Doņņikovs, Dace Riņķe (atvaļinājumā), Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Centralizētā grāmatvedība vadītāja, galvenā grāmatvede

Ināra Kundziņa

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Sabiedrības integrācijas nodaļas vadītāja

Diāna Voronova

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Gundega Ose

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Daugavvanags

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore

Sandra Rone

Kauguru vidusskolas direktore

Zinaīda Tarasenko

Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas direktors

Indulis Skudra

Sporta servisa centra direktora p.i.

Svetlana Dergača

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji, SIA „Ernst &Young” revidente Jekaterina Andreimane

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

3.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta 2016.gada budžetu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

8.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

10.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Urban music workshop” īstenošanu

11.

Par nodibinājuma „Vītolu fonds” finansētā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanu

12.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” īstenošanu

13.

Par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu

14.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” noslēgumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

16.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas īpašumā

17.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

18.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

19.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

20.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.B)

21.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.P.)

22.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (V.D.)

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.P.)

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

25.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.58 „Par vidi degradējošu ēku – sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

26.

Par būvju nojaukšanu Ražas ielā 21a, Jūrmalā

27.

Par būvju nojaukšanu Teātra ielā 58, Jūrmalā

28.

Par būvju nojaukšanu Dāvja ielā 40, Jūrmalā

29.

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 73, Jūrmalā

30.

Par būvju nojaukšanu Rūpniecības ielā 9, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Olaines ielā 10, Jūrmalā

32.

Par būvju nojaukšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā

33.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām Satiksmes ielā 1, Jūrmalā, un Satiksmes ielā 2318

34.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

35.

Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

36.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

37.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Gaidas ielā 3, Jūrmalā

39.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam 3.līnija 1A, Jūrmalā

40.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu

41.

Par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā, daļas iznomāšanu

42.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 1202 daļas un zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļas nomas līgumu

43.

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

44.

Par nekustamā īpašuma Upmalas ielā 5, Jūrmalā, daļas bezatlīdzības lietošanu Jūrmalas Sporta skolas funkciju veikšanai

45.

Par zemesgabala daļas Jūras ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanu Jūrmalas Sporta servisa centra funkciju veikšanai

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem jautājumus :

· Par nekustamā īpašuma Upmalas ielā 5, Jūrmalā, daļas bezatlīdzības lietošanu Jūrmalas Sporta skolas funkciju veikšanai

· Par zemesgabala daļas Jūras ielā 1, Jūrmalā, bezatlīdzības lietošanu Jūrmalas Sporta servisa centra funkciju veikšanai

Un izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51-1, Jūrmalā, trešās izsoles atzīšanu par nesekmīgu un atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu

· Par apbūvēta zemesgabala Siguldas ielā 7, Jūrmalā, 327/1000 domājamās daļas 551,97 m2 platībā iznomāšanu

· Par apbūvēta zemesgabala Slokas ielā 42, Jūrmalā, 34054/59950 domājamo daļu 3405,4 m2 platībā iznomāšanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dubultu kultūras un izglītības centra Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā būvniecībai

· Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar papildu jautājumiem tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem

3.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta 2016.gada budžetu”

9.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem

10.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dubultu kultūras un izglītības centra Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā būvniecībai

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

13.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Urban music workshop” īstenošanu

14.

Par nodibinājuma „Vītolu fonds” finansētā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanu

15.

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” īstenošanu

16.

Par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu

17.

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” noslēgumu

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

19.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas īpašumā

20.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

21.

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

22.

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

23.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.B)

24.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.P.)

25.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (V.D.)

26.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.P.)

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.58 „Par vidi degradējošu ēku – sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

29.

Par būvju nojaukšanu Ražas ielā 21a, Jūrmalā

30.

Par būvju nojaukšanu Teātra ielā 58, Jūrmalā

31.

Par būvju nojaukšanu Dāvja ielā 40, Jūrmalā

32.

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 73, Jūrmalā

33.

Par būvju nojaukšanu Rūpniecības ielā 9, Jūrmalā

34.

Par būves nojaukšanu Olaines ielā 10, Jūrmalā

35.

Par būvju nojaukšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā

36.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām Satiksmes ielā 1, Jūrmalā, un Satiksmes ielā 2318

37.

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

38.

Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

39.

Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

40.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

41.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Gaidas ielā 3, Jūrmalā

42.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam 3.līnija 1A, Jūrmalā

43.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā, daļas iznomāšanu

45.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 1202 daļas un zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļas nomas līgumu

46.

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

47.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51-1, Jūrmalā, trešās izsoles atzīšanu par nesekmīgu un atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu

48.

Par apbūvēta zemesgabala Siguldas ielā 7, Jūrmalā, 327/1000 domājamās daļas 551,97 m2 platībā iznomāšanu

49.

Par apbūvēta zemesgabala Slokas ielā 42, Jūrmalā, 34054/59950 domājamo daļu 3405,4 m2 platībā iznomāšanu

M.Stulpiņš jautā, kurš domes vārdā deva atļauju rīkot 9.maija gājienu Slokā un kāpēc par to netika informēti deputāti?

G.Truksnis atbild, ka darba grupa domes izpilddirektora vadībā izskatīja 18.04.2016. iesniegto iesniegumu par atļaujas izsniegšanu 9.maija gājiena rīkošanai. Izskatot iesniegtos dokumentus, atbilstoši apstiprinātajai kārtībai, kādā tiek saskaņoti masu pasākumi un likumam „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, netika konstatēti apstākļi un ierobežojumi, lai aizliegtu šo pasākumu un ar izpilddirektora parakstu šāda atļauja tika izdota. Gājiens ir noticis bez incidentiem. Savukārt, kārtība, kādā par masu pasākumiem tiek informēti deputāti nepastāv. Tas ir apspriežams jautājums, ja deputāti vēlās šādu kārtību iedibināt.

2. Par Jūrmal as Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.217)

Ziņotājs:

I.Dergača

Izsakās:

A.Adijāne jautā par Budžeta nodaļas vadītājas I.Bračas piezīmi par pielikuma 1.5.2.punktu?

I.Brača – norādītā nomas maksa par 1 m2 ir pieņemama, taču, izīrējot laukumu uz ilgāku laiku, piemēram, mēnesi, nomas maksa būs nesamērīgi liela. Izsaka priekšlikumu šajā gadījumā izstrādāt citu aprēķinu vai, ja laukuma noma ir uz mēnesi, rīkot izsoli.

I.Blaua iebilst, ka pielikuma 1.5.2.punktā nav norādīta maksa bez PVN.

I.Brača – šajā gadījumā tā nav precīzi aprēķināma, izsaka priekšlikumu  maksu bez PVN tā pat kā maksu ar PVN noteikt 0,01 EUR.

I.Dergača – tā kā šobrīd ir jautājumi un neskaidrības par lēmumprojekta pielikuma 1.5.2.punktu, izsaka priekšlikumu to svītrot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu, svītrojot pielikuma 1.5.2.punktu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pludmales centra) maksas pakalpojumiem.

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu (lēmums Nr.218)

Ziņotājs:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada pārskata apstiprināšanu.

4. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

5. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.219)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.11)

Ziņotājs:

A.Lindermane ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta 2016.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta 2016.gada budžetu”.

9. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem (lēmums Nr.220)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ceļu un to kompleksa investīciju projektiem.

10. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr.221)

Ziņotājs:

I.Brača

Izsakās:

L.Loskutova bažījās, vai tik liela finanšu slodze uz SIA „Jūrmalas ūdens” budžetu nevar novest pie:

1) tarifu paaugstināšanas;

2) SIA „Jūrmalas ūdens” īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārdošanas;

3) uzņēmuma bankrota.

Tā kā nav vērojams, ka pēc Jūrmalas ūdenssaimniecības I un II kārtas realizēšanas būtu ievērojami palielinājusies SIA „Jūrmalas ūdens” peļņa, nav atbalstāms, ka 2018.gadā SIA „Jūrmalas ūdens” būtu uzlikta ap 6 miljoniem eiro liela finanšu slodze.

Izsaka priekšlikumu balsot atsevišķi par finanšu līdzekļu ieguldījumu sadali projektiem „Jūrmalas ūdenssaimniecības III kārta” un „Jūrmalas ūdenssaimniecības IV kārta”, ņemot vērā SIA „Jūrmalas ūdens” pieprasījumu.

G.Truksnis lūdz Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļu rūpīgi izvērtēt un sagatavot priekšlikumu par revīzijas veikšanu SIA „Jūrmalas ūdens” darbībā, kas attiecas uz jauniem pieslēgumiem, darbu ar debitoriem, kā arī valdes darbu šajā virzienā.

Uzskata, ka sagatavotajā lēmumprojektā Budžeta nodaļas priekšlikums par līdzekļu ieguldījumu sadali minētajiem projektiem ir saprātīgs un izvērtēts. Aicina deputātus vispirms balsot par L.Loskutovas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par L.Loskutovas priekšlikumu („par” – 2 (K.Siņkeviča, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 10 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis)), L.Loskutovas priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem.

11. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dubultu kultūras un izglītības centra Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā būvniecībai (lēmums Nr.222)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dubultu kultūras un izglītības centra Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā būvniecībai.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” ( nolikums Nr.22)

Ziņotājs:

S.Rone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”.

13. Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Urban music workshop” īstenošanu (lēmums Nr.223)

Ziņotājs:

Z.Tarasenko

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta „Urban music workshop” īstenošanu.

14. Par nodibinājuma „Vītolu fonds” finansētā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanu (lēmums Nr.224)

Ziņotājs:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodibinājuma „Vītolu fonds” finansētā projekta „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanu.

15. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” īstenošanu (lēmums Nr.225)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolai” īstenošanu.

16. Par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu (lēmums Nr.226)

Ziņotājs:

G.Ose

Izsakās:

J.Visockis izsakās, ka neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, L.Loskutova), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par starptautiska humora festivāla līdzfinansēšanu.

17. Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” noslēgumu (lēmums Nr.227)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” noslēgumu.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (lēmums Nr.228)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””.

19. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas īpašumā (lēmums Nr.229)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas īpašumā.

20. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.230)

Ziņotājs:

J.Daugavvanags

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”.

21. Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu (lēmums Nr.231)

Ziņotājs:

J.Daugavvanags ziņo, ka ir nepieciešams lēmumprojekta preambulas 1.rindkopu papildināt ar : „ 2016.gada 1.februārī”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-20, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu.

22. Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.232)

Ziņotājs:

J.Daugavvanags

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Līču ielā 2 k-1-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

23. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (lēmums Nr.233)

24. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (lēmums Nr.2344)

25. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (lēmums Nr.235)

26. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (lēmums Nr.236)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.B).

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.P.).

3. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (V.D.).

4. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personai ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā (E.P.).

27. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir nepieciešams veikt tehniskas kļūdas labojumu nolikuma projekta 2.punktā, 5.6.apakšpunktu mainot uz 6.4.apakšpunktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar tehniskas kļūdas labojumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”.

28. Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.58 „Par vidi degradējošu ēku – sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.237)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.58 „Par vidi degradējošu ēku – sanatoriju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1202 002 Ērgļu ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu.

29. Par būvju nojaukšanu Ražas ielā 21a, Jūrmalā (lēmums Nr.238)

30. Par būvju nojaukšanu Teātra ielā 58, Jūrmalā (lēmums Nr.239)

31. Par būvju nojaukšanu Dāvja ielā 40, Jūrmalā (lēmums Nr.240)

32. Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 73, Jūrmalā (lēmums Nr.241)

33. Par būvju nojaukšanu Rūpniecības ielā 9, Jūrmalā (lēmums Nr.242)

34. Par būves nojaukšanu Olaines ielā 10, Jūrmalā (lēmums Nr.243)

35. Par būvju nojaukšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā (lēmums Nr.244)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par būvju nojaukšanu Ražas ielā 21a, Jūrmalā.

2. Par būvju nojaukšanu Teātra ielā 58, Jūrmalā.

3. Par būvju nojaukšanu Dāvja ielā 40, Jūrmalā.

4. Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 73, Jūrmalā.

5. Par būvju nojaukšanu Rūpniecības ielā 9, Jūrmalā.

6. Par būves nojaukšanu Olaines ielā 10, Jūrmalā.

7. Par būvju nojaukšanu Zemgales ielā 52, Jūrmalā.

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām Satiksmes ielā 1, Jūrmalā, un Satiksmes ielā 2318 (lēmums Nr.245)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām Satiksmes ielā 1, Jūrmalā, un Satiksmes ielā 2318.

37. Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.246)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 25, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

38. Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.247)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

39. Par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.248)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Prīmulu ielā 14, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

40. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.249)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

41. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Gaidas ielā 3, Jūrmalā (lēmums Nr.250)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Gaidas ielā 3, Jūrmalā.

42. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam 3.līnija 1A, Jūrmalā (lēmums Nr.251)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam 3.līnija 1A, Jūrmalā.

43. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu (lēmums Nr.252)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā, daļas iznomāšanu (lēmums Nr.253)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā, daļas iznomāšanu.

45. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 013 1202 daļas un zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļas nomas līgumu (lēmums Nr.254)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļas iznomāšanu.

46. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā (lēmums Nr.255)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Pils ielā 1, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

47. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51-1, Jūrmalā, trešās izsoles atzīšanu par nesekmīgu un atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu (lēmums Nr.256)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51-1, Jūrmalā, trešās izsoles atzīšanu par nesekmīgu un atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu.

48. Par apbūvēta zemesgabala Siguldas ielā 7, Jūrmalā, 327/1000 domājamās daļas 551,97 m2 platībā iznomāšanu (lēmums Nr.257)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Siguldas ielā 7, Jūrmalā, 327/1000 domājamās daļas 551,97 m2 platībā iznomāšanu.

49. Par apbūvēta zemesgabala Slokas ielā 42, Jūrmalā, 34054/59950 domājamo daļu 3405,4 m2 platībā iznomāšanu (lēmums Nr.258)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala Slokas ielā 42, Jūrmalā, 34054/59950 domājamo daļu 3405,4 m2 platībā iznomāšanu.

Sēde slēgta plkst.11.20

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 9.jūnijā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 23.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF