Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 272

protokols Nr. 7, 21. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Rotas ielā 2304,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748 , (turpmāk – Sabiedrība), 2016.gada 18.maija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/2328, par zemes vienības Rotas ielā 2304, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 2304 sadales apstiprināšanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rotas ielā 2304, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000106674 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Nekustamais īpašums Rotas ielā 2304, Jūrmalā, sastāv no zemes vienības 7137 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 004 2304.

Sabiedrība iesniegusi zemes vienības sadales priekšlikumu saskaņā ar Domes 2015.gada 12.novembra Lēmumu Nr.478 (protokols Nr.20, 52.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums). Pamatojoties uz Detālplānojumu, zemes vienības mērķis ir zemesgabala sadalīšana izveidojot divas 5930 m2 un 1207 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums Rotas ielā 2304, Jūrmalā, nav apgrūtināti ar kredītsaistībām, par īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14. un 17.1.punktu, 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Apbūves noteikumu 2.5.14., 2.5.16., 2.6.24.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2016.gada 1.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Rotas ielā 2304, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 004 2304, ar kopējo platību 7137 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemes vienības daļu 1207 m2 platībā un piešķirot adresi 23.līnija 1A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Rotas ielā 2304, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 5930 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Rotas ielā 2304, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 1101.

1.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Rotas ielā 2304, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

1.3. Uzdot zemes vienības Rotas ielā 2304, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību 23.līnija 1A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1207 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības 23.līnija 1A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods: 0503);

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai 23.līnija 1A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (kods 7312040200).

2.3. Uzdot zemes vienības 23.līnija 1A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF