Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 23.11.2015. Stājas spēkā 24.11.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 478

protokols Nr. 20, 52. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem
23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2005.gada 15.septembra saistošiem noteikumiem Nr.14 „Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Rotas ielu, Bulduru prospektu, 23. un 25.līnijām saistošās daļas apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojums.

Ar Domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.196 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, 23.līnijā 1 un Rotas iela 2304”, tika uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde paredzot detālplānojuma ietvaros izstrādāt būvniecības ieceri skiču stadijā.

Detālplānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz zemesgabala 23.līnijā 1, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds (personas kods) 2014.gada 27.marta iesniegumu ar priekšlikumu izstrādāt detālplānojuma grozījumus zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā. Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojuma grozījumus, precizējot apbūves zonu un detalizējot zemesgabala Jūrmalā, 23.līnijā 1 apbūves rādītājus atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, detālplānojumā paredzot zemesgabala Rotas iela 2304 sadali un infrastruktūras objekta izvietojumu un labiekārtojuma plānošanu.

Detālplānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punktu, kas nosaka ka detālplānojumu izstrādā, lai īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu, detalizējot teritorijas plānojumā noteiktās prasības.

Ar Domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.175 „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma grozījumu projekts zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000043609 un Rotas iela 2304, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042304.

Publiskā apspriešana norisinājās no 2015.gada 24.aprīļa līdz 2015.gada 26.maijam.

2015.gada 1.maijā spēkā stājās Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - MK noteikumi). MK noteikumu 144.punkts nosaka, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošana dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. Ievērojot to, ka kārtību iesākto plānošanas dokumentu turpināšanai pēc normatīvā regulējuma maiņas nosaka MK noteikumi, nav nepieciešams grozīt ar Domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.196 apstiprināto darba uzdevumu.

Pamatojoties uz MK noteikumu 144.punktu un 114.punktu, 2015.gada 9.oktobrī tika organizēta sanāksme, kurā tika izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Saskaņā ar MK noteikumu 119. un 120.punktu, pašvaldība četru nedēļu laikā pēc MK noteikumu 118.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

- apstiprināt detālplānojumu, kuram pievienots saskaņots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu;

- pilnveidot detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu;

- atteikt apstiprināt detālplānojumu.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumi izskatīšanas 2015.gada 9.oktobra sanāksmes protokolu, līguma projektu par detālplānojuma īstenošanas kārtību, detālplānojums ir apstiprināms atbilstoši MK noteikumu 119.1.punktam.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un MK noteikumu 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/18), Dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000043609 un Rotas iela 2304, Jūrmalā, kadastra Nr.13000042304.

2. Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju Vārds Uzvārds, personas kods, par detālplānojuma zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā, īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu spēkā stāšanās, nodrošināt šī lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojuma par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Detālplānojuma grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnija 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var detālplānojumu pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Ar detālplānojuma grozījumu projekta paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.478

(protokols Nr.20, 52.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2015.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, (turpmāk – Dome) no vienas puses, un

detālplānojuma zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā īstenotājs Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304 apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem 23.līnijā 1, Jūrmalā un Rotas iela 2304, Jūrmalā apstiprināšanu”.

1.2. Detālplānojuma īstenošana ietver šādus pasākumus:

1.2.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.2.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.2.3. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.2.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotājs apņemas:

2.2.1. veikt Detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto Detālplānojumu, kurā ir norādīti realizējamā Detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita un paredzamie rezultāti;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves 23.līnijā 1, Jūrmalā īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās un Detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2025.gada 31.decembrim;

2.2.3. Detālplānojumā plānotā zemesgabalā 23.līnijā 1A, Jūrmalā īstenošanu uzsākt pēc detālplānojumā iekļautā zemes ierīcības projekta realizācijas un izmaiņām nomas līgumā, kas pieļauj detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu.

2.2.4. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.2.5. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.6. zemesgabala 23.līnija 1, Jūrmalā īpašnieka un Rotas iela 2304, Jūrmalā daļas nomnieka vai īpašnieka maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku un nomnieku par Līgumu, tā saistībām un neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi;

2.3.2. sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma realizācijas gaitā atbilstoši savai kompetencei.

2.4. Ja Īstenotājs neievēro Līgumā noteiktos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

Vārds Uzvārds

personas kods

Adrese:

Tālr.

e-pasts:

__________________________

/V.Uzvārds/


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF