Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 274

protokols Nr. 7, 23. punkts

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
36.līnijā 1202, Jūrmalā un darba uzdevuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33. un 75.punktu, izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lauris Restaurant Service” (reģistrācijas Nr.40003968037) prokūrista Etjēna Silarāja (personas kods) 2016.gada 12.aprīļa iesniegumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1202, ar mērķi detalizēt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma prasības un pamatot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma objekta kā pastāvīgas būves izvietojumu šajā teritorijā.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 002 1202, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par lokālplānojuma izstrādes zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1202 , vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādes 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1202 , izstrādi un izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1202, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par lokālplānojuma projekta zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1202, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 36.līnijā 1202, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 1202, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.274

(protokols Nr.7, 23.punkts)

DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā

kadastra Nr. 1300 002 1202

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

Lokālplānojuma ar mērķi detalizēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības un pamatot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu objekta kā pastāvīgas būves izvietojumu šajā teritorijā, izstrādes pamatojumu nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otrā daļa un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33.punkts.

2. Lokālplānojuma teritorija

2.1. Lokālplānojuma teritorija - zemesgabals Jūrmalā, 36.līnijā 1202 atrodas Buļļuciema rajonā. Platība - 8096m2. Zemesgabalu veido 36.līnija, esoša autostāvvieta ar bruģa segumu, kāpu mežs un zemesgabala ziemeļaustrumu daļā izvietotā īslaicīgas lietošanas būve, kurā atrodas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums un publiskās tualetes ēka. Zemesgabalu no dienvidu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu puses ieskauj priežu mežs, bet no ziemeļu puses – ar kārkliem apaugusi priekškāpa.

2.2. Lokālplānojuma teritorijas īpašie apstākļi - saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu (Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8), zemesgabals daļēji atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR1) un Publiskās apbūves teritorijā (P41). Zemesgabals atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas parka “Ragakāpa” neitrālajā zonā.

PDF

3. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi

3.1. Detalizēt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” noteikto funkcionālo zonējumu, tajā atļautos izmantošanas veidus un apbūves parametrus;

3.2. izstrādāt plānojamās teritorijas telpiskās kompozīcijas koncepciju, nosakot perspektīvās apbūves iespējamo izvietojumu un vizuālo risinājumu;

3.3. noteikt plānotās apbūves izvietojuma zonu vadoties no biotopu izpētes rezultātiem, ņemot vērā zemesgabalā un pieguļošajās teritorijās esošās dabas vērtības un vides aizsardzības prasības.

3.4. izstrādāt nosacījumus zemesgabalā esošo ainaviski vērtīgo koku, krasta kāpas ar tās dabīgo ekosistēmu un reljefu aizsardzībai.

3.5. izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību teritorijas plānotajai attīstībai un izstrādāt plānotajai teritorijas izmantošanai atbilstošu inženierapgādes tīklu un būvju optimālo izvietojumu;

3.6. izstrādāt konceptuālu teritorijas labiekārtojuma plānu ar apbūves un satiksmes infrastruktūras izvietojumu, norādot esošās un plānotās ēkas un būves, teritorijā esošos aizsargājamos biotopus, vērtīgo koku audzes un saglabājamās reljefa zonas;

3.7. veikt izvērtējumu un pamatot sabiedrības ieguvumu plānotās būvniecības - sabiedriskās ēdināšanas objekta kā pastāvīgas būves, īstenošanas rezultātā.

4. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:

4.1. Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām:

4.1.1. Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.1.2. Dabas aizsardzības pārvalde;

4.1.3. Valsts meža dienests;

4.1.4. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.1.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;

4.1.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

4.1.7. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

4.1.8. Veselības inspekcija;

4.1.9. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

4.1.10. SIA „Jūrmalas ūdens”;

4.1.11. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

4.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

4.1.13. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes;

4.1.14. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

4.1.15. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas.

4.2. Saņemt kadastra informāciju no Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas.

4.3. Saņemt Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību.

5. Lokālplānojuma saturs:

5.1. Paskaidrojuma raksts:

5.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

5.1.2. teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi;

5.1.3. lokālplānojuma risinājumu apraksts.

5.2. Grafiskā daļa:

5.2.1. Izstrādājot lokālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījumus ar mēroga noteiktību no 1:500 līdz 1:1000, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja lokālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta lokālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

5.2.2. detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma atļautās izmantošanas ietvaros un nosaka funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;

5.2.3. citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, sarkanās līnijas, galveno inženiertīklu shēmas, apgrūtinātās teritorijas) attēlojot atbilstošā mērogā.

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

5.3.1. nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosaka citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālplānojuma izstrādes uzdevumus;

5.3.2. vides pieejamības nosacījumi;

5.3.3. labiekārtojuma nosacījumi;

5.3.4. prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;

5.3.5. prasības arhitektoniski telpiskajam risinājumam;

5.3.6. ainavas un apstādījumu veidošanas principi.

5.4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

5.4.1. Jūrmalas pilsētas domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;

5.4.2. saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;

5.4.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;

5.4.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

5.4.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

5.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

6. Prasības lokālplānojuma izstrādei, materiālu sagatavošanai publiskajai apspriešanai un apstiprināšanai:

6.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 8.punkta prasībām, lokālplānojuma izstrādi veic TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) vidē.

6.2. Noslēdzot trīspusēju līgumu par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu, izstrādātāja deleģētiem plānošanas speciālistiem tiek piešķirtas ārpakalpojuma sniedzēju tiesības lokālplānojuma izstrādei TAPIS vidē.

6.3. Lokālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. sadaļā noteiktajai kārtībai.

6.4. Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 dokumentācijas eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

6.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas sanāksmi.

6.6. Apstiprināšanai sagatavoto lokālplānojuma projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf  formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

7. Citas prasības

7.1. Apstiprināto lokālplānojumu noformēt 2 sējumos atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

7.2. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām apliecina lokālplānojuma izstrādātājs.

Sagatavoja: I.Karjuse

67754071, 256387132.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.274

(protokols Nr.7, 23.punkts)

Līgums Nr.____________

par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome),

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LAURIS RESTAURANT SERVICE”, reģ.Nr. 40003968037, tās prokūrista Etjēna Silarāja, personas kods, personā, kurš rīkojas uz 2012.gada 24.septembrī izdotas prokūras pamata (turpmāk - Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs),

____________, reģ.Nr._____________, (turpmāk – Lokālplānojuma izstrādātājs),

turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ Nr.__ „_____________” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Puses noslēdz Līgumu par Lokāplānojuma izstrādi zemesgabalam 36.līnija 1202, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 002 1202 (turpmāk – Lokāplānojums), kur Dome kopā ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju uzdod un Lokālplānojuma izstrādātājs apņemas izstrādāt Lokālplānojumu saskaņā ar Lēmumu.

1.2. Saskaņā ar Lēmumu Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē Lokālplānojuma izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā.

1.3. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs un Lokālplānojuma izstrādātājs slēdz atsevišķu vienošanos par Lokālplānojuma izstrādes apmaksas kārtību.

1.4. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Ilze Karjuse.

2. Pašvaldības izdevumu lokālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domes izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saskaņā ar Lēmumu un Līguma 3.punktu šādā kārtībā:

2.1.1. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Lokālplānojuma apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. organizēt Lokālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr.628 un Lēmuma 1.pielikuma prasībām, sniegt Lokālplānojuma izstrādātājam visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.2.2. organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;

3.2.3. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.4. veikt maksājumus Lokālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās noteiktajai kārtībai;

3.2.5. nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

3.2.6. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;

3.2.7. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.3. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.4. Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu un informācijas pieprasīšanu institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma __. punktā.

3.4. Lokālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:

3.4.1. veikt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;

3.4.2. sadarboties ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju, pieprasot un nododot Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.4.3. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;

3.4.4. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

3.5. Dome nodod Lokālplānojuma izstrādātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.5.1. saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;

3.5.2. sanāksmes protokolus.

3.6. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto detālplānojuma projektu, ziņojuma projektu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.7. Pēc Lokālplānojuma projekta izskatīšanas Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Dome attiecīgajā sēdē izskata Lokālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

3.8. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto Lokālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam.

3.9. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Domē MK noteikumu Nr.628 87.punktā noteiktos dokumentus, un Dome 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.

3.10. Ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā netiek virzīta izskatīšanai Domē, bet atgriezta Lokālplānojuma izstrādātājam trūkumu novēršanai, rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.

3.11. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.12. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:

3.12.1. Domes pārstāvis – Lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Ilze Karjuse, tālrunis 67754071, 25638713, e-pasts: ilze.karjuse@jurmala.lv;

3.12.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja pārstāvis – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LAURIS RESTAURANT SERVICE” prokūrists Etjēns Silarājs, tālrunis _______, e-pasts:______;

3.12.3. Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvis - _________________________.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Strīdi starp Pusēm par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/A.Grants/

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LAURIS RESTAURANT SERVICE”

reģ. Nr.: 40003968037

adrese: Medņu ielā 97A, Jūrmalā, LV-2008

prokūrists Etjēns Silarājs

personas kods

tālrunis:

e-pasts:

__________________________

/E.Silarājs/

Lokālplānojuma izstrādātājs

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

/___________/


Lejupielāde: DOC un PDF