Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 276

protokols Nr. 7, 25. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā,
darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobrī izdoto saistošo noteikumu Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.42) 457.1. un 222.2.apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.311 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.311) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 001 2003 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā.

Ar Domes 2016.gada 19.maija lēmumu Nr.247 “Par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojums zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003.

Domē 2016.gada 13.maijā ir saņemts detālplānojuma ierosinātāja Vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Priedaines mežmala” (reģistrācijas Nr.50003153021) valdes priekšsēdētāja Sergeja Popova (personas kods) iesniegums ar lūgumu pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu. Detālplānojuma izstrāde ir ieilgusi dēļ detālplānojuma teritorijā esošās apbūves un risinājumu izvērtēšanas un saskaņošanas ar vasarnīcu apbūves apsaimniekotājiem.

Saskaņā ar Noteikumu Nr.628 103.punktu, detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi. Ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata ir izdots darba uzdevums, pašvaldība var pieņemt lēmumu par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

Darba uzdevuma derīguma termiņa noteikšanai tiek ņemti vērā Domes 2016.gada 24.marta Saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) apstiprināto Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2493.punkts, kas nosaka, ka detālplānojumus, kuru izstrāde ir uzsākta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās var turpināt izstrādāt atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam, un 2494.punkts, kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga apstiprināt detālplānojumus, kuru izstrāde uzsākta saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.42 prasībām, un kuru risinājumi neatbilst šo noteikumu prasībām, viena gada laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, tas ir līdz 2017.gada 4.aprīlim.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 103.punktu, un saskaņā ar 2016.gada 1.jūnija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.311, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2017.gada 4.aprīlim.

2. Darba uzdevumā iekļautās prasības detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, kuras regulē detālplānojuma izstrādes procesuālo kārtību, aizstāt ar Noteikumu Nr.628 5.3.nodaļā noteikto detālplānojuma izstrādes kārtību, un detālplānojumu turpināt izstrādāt saskaņā ar Noteikumu Nr.628 regulējumu.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanas detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 2003, Jūrmalā, kadastra Nr.13000012003, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF