Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 280

protokols Nr. 7, 29. punkts

Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.192 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2A” (turpmāk – Lēmums Nr.192) uzsākta detālplānojuma izstrāde .

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību tā uzsākšanas brīdī noteica Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.apakšpunkts un Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) 457.1.; 457.5. apakšpunkts, un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt zemesgabala sadalīšanas iespējas, paredzot kūrorta objekta izvietojuma nosacījumus, kā arī noteikt apbūves rādītājus, vadoties pēc Saistošiem noteikumiem Nr.42, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Ar Domes 2016.gada 10.marta lēmumu Nr.132 “Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” tika pagarināts darba uzdevuma termiņš detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101, kas tika apstiprināts ar Lēmumu Nr.192, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs 2 gadus no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža, un prasības darba uzdevumā detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 1101, kuras izriet no Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, tiek aizstātas ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) regulējumu.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2016.gada 11.martā ir saņemts detālplānojuma ierosinātāju un zemesgabala īpašnieku Vārds Uzvārds, kuru saskaņā ar 2010.gada 23.martā izdoto pilnvaru pārstāv tās pilnvarotā pārstāve Vārds Uzvārds, un Vārds Uzvārds iesniegums ar lūgumu nodot sagatavoto detālplānojumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, detālplānojumā samazinot stāvu skaitu līdz 3,5 stāviem. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Saistošajiem noteikumiem Nr.42, noteiktās prasības un saņemto institūciju nosacījumus, tāpēc ir pamats nodot detālplānojuma iesniegto redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu un 111.punktu un 2016.gada 1.jūnija Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojumu zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091101, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma redakciju un tam pievienoto dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091101, publisko apspriešanu.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091101, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

5. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par detālplānojuma Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091101, publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar detālplānojuma projekta saturu atbilstoši šī lēmuma 2.punktā noteiktajam.

7. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091101, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

8. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091101, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF