Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 299

protokols Nr. 7, 48. punkts

Par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.202 „Par pludmales nogabala no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā nomas tiesību izsoli” (turpmāk – LĒMUMS) Jūrmalas pilsētas dome nolēma iznomāt pludmales nogabalu no 5.līnijas līdz 4.līnijai, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000070101, 1391 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals), organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli.

Pieteikšanās uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika izsludināta līdz 2016.gada 20.maijam. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, kā arī 2016.gada 28.aprīļa Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā Nr.06/107. Līdz noteiktajam termiņam uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli tika saņemti trīs pieteikumi:

Dalībnieks Nr.1 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Smiļģa Properties” (reģ. Nr. 40003833725);

Dalībnieks Nr.2 – SIA “PROKONSULT” (reģ. Nr.40103500978);

Dalībnieks Nr.3 – SIA ”Dzīvokļu īpašumi” (reģ. Nr. 40103709803).

Pludmales nogabala nomas maksa gadā saskaņā ar LĒMUMA 2.1.apakšpunktu ir noteikta 649,61 EUR (seši simti četrdesmit deviņi euro un sešdesmit viens cents) apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Šajā lēmumā minētie trīs izsoles dalībnieki saskaņā ar LĒMUMA 2.pielikuma “Pludmales nogabala nomas tiesību izsoles noteikumi” (turpmāk – Lēmuma 2.pielikums) 1.10.apakšpunktu samaksāja drošības naudu 10 000 EUR (desmit tūkstošu euro) apmērā katrs.

2016.gada 25.maijā notika Pludmales nogabala nomas tiesību izsole, uz kuru reģistrējās un kurā piedalījās šajā lēmumā minētie trīs izsoles dalībnieki. Izsoles rezultātā augstāko nomas maksu – 1 169,61 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro un sešdesmit viens cents) nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Smiļģa Properties”.

Atbilstoši LĒMUMA 2.pielikuma 5.1.apakšpunktam, pēc izsoles protokola parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa līdz izskatīšanai tuvākajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par Pludmales nogabala iznomāšanu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem. Atbilstoši LĒMUMA 2.pielikuma 6.1.apakšpunktam, nomas maksa par pirmo nomas gadu - periodu līdz 2016.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis samaksājams līdz Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Iemaksātā drošības nauda un papildus drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā. Ja iemaksātās drošības naudas (ieskaitot papildus drošības naudu, ja tāda ir bijusi noteikta un samaksāta) apmērs ir vienāds vai pārsniedz nosolīto nomas maksu, tad domes Centralizētā grāmatvedība iemaksāto drošības naudu (ieskaitot papildus drošības naudu, ja tāda bijusi noteikta un samaksāta) vai tā attiecīgo daļu ieskaita nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa segšanai.

Ņemot vērā minēto, Pludmales nogabals iznomājams izsoles dalībniekam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Smiļģa Properties” par augstāko nosolīto nomas maksu –1 169,61 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi eiro un sešdesmit viens cents), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Saskaņā ar LĒMUMA 2.pielikuma 5.7.apakšpunktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosola nākamo augstāko nomas maksu. Saskaņā ar LĒMUMA 2.pielikuma 5.9.apakšpunktu, ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts Izsoles uzvarētāja vainas dēļ, viņa iemaksāto drošības naudu neatmaksā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, LĒMUMA 2.pielikuma 5.1. un 5.7.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 25.maija sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt izsoles dalībnieku augstākās nosolītās Pludmales nogabala nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Smiļģa Properties” – 1 169,61 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit deviņi euro un sešdesmit viens cents);

1.2. SIA “PROKONSULT”–1 104,61 EUR (viens tūkstotis viens simts četri euro un sešdesmit viens cents);

1.3. SIA ”Dzīvokļu īpašumi” – 974,61 EUR (deviņi simti septiņdesmit četri euro un sešdesmit viens cents ).

2. Iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Smiļģa Properties” Pludmales nogabalu (saskaņā ar pielikumā pievienoto plānu) uz periodu, kura termiņš beidzas 12 mēnešus pēc dienas, ar kuru par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija būs devusi atļauju uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu, ar kuru apstiprināti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi (Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmums Nr.138 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu”), īstenošanu, par nosolīto gada nomas maksu – 1 169,61 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, noslēdzot Pludmales nogabala nomas līgumu (apstiprināts ar LĒMUMU).

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai atskaitīt no izsoles uzvarētāja, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Smiļģa Properties” iemaksātās drošības naudas 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro), Pludmales nogabala nomas maksu par pirmo gadu 1 169,61 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, un atlikušo drošības naudas summu pēc Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanas pārskaitīt uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Smiļģa Properties” norēķinu kontu, pamatojoties uz izsoles uzvarētāja iesniegumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās organizēt Pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

5. Ja Pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Smiļģa Properties” vainas dēļ, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu izsoles dalībniekam, kurš saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību.

6. Šī lēmuma 5.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldību īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc Pludmales nogabala nomas maksas par 2016.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt Pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar LĒMUMU) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.299

(protokols Nr.7, 48.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF