Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 04.04.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 24.martāNr. 138

protokols Nr. 4, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.236 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 13.augustā pieņēma lēmumu Nr.347 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2015.gada 24.augusta līdz 2015.gada 11.oktobrim.

Publiskās apspriešanas ietvaros kopā tika saņemti 494, tajā skaitā 16 kolektīvie iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju. 2015.gada 25.novembrī notika saņemto iesniegumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme, kuras protokolā ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 3.decembrī pieņēma lēmumu Nr.510 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu”.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu Nr.550 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2016.gada 6.janvāra līdz 2016.gada 27.janvārim. Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā kopā tika saņemti 94 iesniegumi, tostarp 22 kolektīvie iesniegumi. Kopumā viedokli izteikušas 444 fiziskas un juridiskas personas, kā arī 1987 Latvijas iedzīvotāji, parakstot portāla “Manabalss.lv” iniciatīvu “Glābsim Jūrmalas dabas un kultūrvides vērtības”. 2016.gada 11.februārī notika priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme, kurā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupa nolēma virzīt pilnveidoto redakciju apstiprināšanai Domē, pievienojot sanāksmes protokolu un ziņojumu par priekšlikumiem un atzinumiem.

Izvērtējot sanāksmes diskusijas rezultātus un institūciju atzinumus, tika secināts, ka Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas projektā - teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstā ir nepieciešams veikt nebūtiskus papildinājumus un precizējumus. Šie precizējumi nepieciešami, ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras piezīmes, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (turpmāk - TAPIS) nepilnību novēršanai, ievietojot teritorijas plānojuma grozījumus TAPIS sistēmā.

2016.gada 11.februārī jautājums par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un priekšlikumu izvērtējumu tika izskatīts Domes Attīstības un vides jautājumu komitejā, kura nolēma atbalstīt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas izvērtējumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, un pēc Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) atzinuma saņemšanas par Teritorijas plānojuma grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu, virzīt Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un priekšlikumu izvērtēšanas sanāksmes protokolu izskatīšanai Domē.

2016.gada 1.martā ir saņemts Biroja atzinums Nr.2 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu” un, ievērojot tajā sniegtās rekomendācijas, veiktas korekcijas Vides pārskatā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam izvērtējot Domē iesniegto Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, Biroja atzinumu par Vides pārskatu, saņemto priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanas sanāksmes protokolu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja Edgara Stobova ziņojumu, konstatēts, ka nav nepieciešamības pilnveidot sagatavoto redakciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu, Noteikumu 88.1.apakšpunktu un 91.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 11.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt izstrādātos Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumus “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas kartes “Funkcionālais zonējums”, “Apgrūtinājumi”, “Sarkano līniju plāns”, “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas” un “Plūdu riska teritorijas”.

2. Teritorijas plānojuma grozījumu daļu “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļas kartes “Funkcionālais zonējums”, “Apgrūtinājumi”, “Sarkano līniju plāns”, “Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas” un “Plūdu riska teritorijas” izdot kā saistošos noteikumus Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (pielikums).

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas, nosūtīt lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un pievienotos dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot lēmumu un saistošos noteikumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas ievietot lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt paziņojuma par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma apstiprināšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Priežu sveķotājkoksngrauža izplatība PDF

Ziņojums par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa:
Funkcionālais zonējums PDF,
Apgrūtinājumi PDF,
Sarkano līniju plāns PDF,
Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas PDF,
Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēma PDF,
Īpaša režīma zona transportlīdzekļu iebraukšanai PDF,
Plūdu riska teritorijas PDF