Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 549.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 8.jūnijāNr. 300

protokols Nr. 7, 49. punkts

Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā,
nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Dubultu prospektā 11-704, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 901 1912 (Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.7168 704), kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.704 83,30 m2 platībā un kopīpašuma 8410/86290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 3410/86290 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 010 2025).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” Jūrmalas ostas pārvalde”, reģistrācijas numurs 90000518538 (turpmāk – Pārvalde), ir Domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras funkcijas ir noteiktas Likumā par ostām, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos.

Likuma par ostām 7.panta pirmā daļa noteic, ka ostas pārvalde ir publisko tiesību subjekts, kuru izveido attiecīgās pilsētas dome un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir Ministru kabineta pārraudzībā.

Atbilstoši Likuma par ostām 7.panta otrajā daļā cita starpā noteiktajam, Pārvalde, kā publisko tiesību subjekts kontrolē ostas teritorijas aizsardzību pret piesārņojumu, nodrošina ostas teritorijā radušos piesārņojuma seku likvidēšanu, piedalās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā, organizē kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu, kā arī izstrādā kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu ostās. Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punkts noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā. Lai nodrošinātu minētās funkcijas izpildi Dome ar 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.201 “Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu”, ir uzdevusi Pārvaldei nodrošināt pretplūdu pasākumu īstenošanu Jūrmalas pilsētas teritorijā un pašvaldības valdījumā un apsaimniekošanā esošajos pašvaldības īpašuma objektos.

Šobrīd Pārvaldes rīcībā nav atbilstošu administratīvo telpu un tas traucē Pārvaldei pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas un uzdevumus, līdz ar to Pārvaldes 2016.gada 18.aprīļa valdes sēdē ir pieņemts lēmums lūgt Domi nodot Pārvaldei valdījumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās telpas Dubultu prospektā 11-704.

Pamatojoties uz valdes 2016.gada 18.aprīļa lēmumu Pārvalde 2016.gada 27.maijā ir iesniegusi Domei iesniegumu (lietas Nr.1.1-34/6606) ar lūgumu nodot Jūrmalas ostas pārvaldei valdījumā biroja telpas Dubultu prospektā 11-704 administratīvo darbu nodrošināšanai.

Izvērtējot iesniegumu, Dome konstatē, ka nekustamais īpašums Dubultu prospektā 11-704 tika pieņemts no likvidējamās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti” (2015.gada 30.decembra pieņemšanas – nodošanas akts Nr.1.1-42/6051) un šobrīd netiek izmantots, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu telpu grupas izmantošanas veids ir Biroja telpu grupa.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas sesto punktu, trešo, ceturto, sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 18.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/8), lai nodrošinātu Jūrmalas ostas pārvaldi ar administratīvajām darba telpām, atbalstītu un veicinātu pilnvērtīgu tās funkciju un tai doto uzdevumu izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei, reģistrācijas numurs 90000518538, uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Dubultu prospektā 11-704, kadastra numurs 1300 901 1912, kas sastāv no nedzīvojamo telpu grupas Nr.704 83,3 m2 platībā un kopīpašuma 8410/86290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (atlikusī vērtība uz 2016.gada 3.jūniju 42590,08 EUR) un 3410/86290 domājamām daļām no zemes, kadastra apzīmējums 1300 010 2025, (atlikusī vērtība uz 2016.gada 3.jūniju 16171,90 EUR) Jūrmalas ostas pārvaldes darba nodrošināšanai ar administratīvajām darba telpām. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 549.lēmumu

2. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas ostas pārvaldi.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 8.jūnija lēmumam Nr.300

(protokols Nr.7, 49.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Jūrmalas ostas pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000518538 , (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) ostas pārvaldnieka pienākumu izpildītāja Andreja Bukina, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumu Nr.32 ''Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums'', no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _________ lēmumu Nr._____ „Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei”, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jūrmalā (turpmāk – ĪPAŠUMS): Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 549.lēmumu

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra numurs

Objekta tips

Platība/ daudzums

Uzskaites vērtība uz 03.06.2016. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 03.06.2016. (EUR)

1.

Dubultu prospekts 11-704

1300 901 1912

Biroja telpu grupa;

83,3 m2; 8410/86290 d.d. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

42828,10

42590,08

2.

Dubultu pr.11

1300 010 2025

zeme

3410/86290 d.d. no zemes

16171,90

16171,90

1.2. Domes īpašuma tiesības uz Īpašumu nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7168 704 .

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai nodrošinātu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU ar administratīvajām darba telpām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA funkciju un tam nodoto pašvaldības funkciju kvalitatīvai veikšanai.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

1.6. Papildināts ar domes 2018.gada 18.oktobra 549.lēmumu

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.7.1 Papildināts ar domes 2018.gada 18.oktobra 549.lēmumu

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.11. ne retāk kā reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim veikt ĪPAŠUMA inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtu un citu ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju saistītu elementu vizuālo apskati un tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc kuras rakstiski, sastādot apsekošanas aktu, informēt ĪPAŠNIEKU par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem ĪPAŠUMA saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma, remontdarbu paredzamo izmaksu tāmi, kuras kopsumma norādāma apsekošanas aktā.

3.1.12. Papildināts ar domes 2018.gada 18.oktobra 549.lēmumu

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.2.4. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu saskaņā ar PATAPINĀTĀJA 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” vai to aizstājošu PATAPINĀTĀJA noteiktu kārtību un PATAPINĀTĀJA apstiprinātajiem PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA maksas pakalpojumu izcenojumiem.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. ieķīlāt savas lietošanas tiesības;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.1.1 Papildināts ar domes 2018.gada 18.oktobra 549.lēmumu

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. CITI  NOTEIKUMI

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumu uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienots pielikums - pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

n/m reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_______________________

G.Truksnis

PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS

Jūrmalas ostas pārvalde

reģ. Nr. 90000518538

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_______________________

A.Bukins


Pielikums

2016.gada ___.____________

Patapinājuma līgumam Nr.________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.________ lēmumu Nr.___ „Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei” , Jūrmalas pilsētas dome, tās Izpilddirektora pienākumu izpildītāja, Artura Granta personā, nodod un Jūrmalas ostas pārvalde, tās pārvaldnieka pienākumu izpildītāja Andreja Bukina personā, pieņem lietošanā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Dubultu prospektā 11-704, kadastra numurs 1300 901 1912, kas sastāv no nedzīvojamo telpu grupas Nr.704 83,3 m2 platībā un kopīpašuma 8410/86290 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 3410/86290 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 010 2025) .

Nekustamais īpašums tiek nodots Jūrmalas ostas pārvaldes darba nodrošināšanai ar administratīvajām telpām.

Jūrmalas ostas pārvaldei ir zināms šajā aktā minētā nekustamā īpašuma stāvoklis, pret ko pretenziju nav. Jūrmalas ostas pārvalde pieņem lietošanā minēto nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

NODEVA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.

__________________ A.Grants

PIEŅĒMA

Jūrmalas ostas pārvaldnieka p.i

__________________ A.Bukins


Lejupielāde: DOC un PDF