Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 13.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 9.jūlijāNr. 32

protokols Nr. 12, 25. punkts

Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums

Izdots saskaņā ar Likuma par ostām
7.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas ostas pārvalde (turpmāk arī ostas pārvalde) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota pastarpinātās pārvaldes iestāde.

2. Jūrmalas ostas pārvaldes:

2.1. nosaukums latviešu valodā Jūrmalas ostas pārvalde;

2.2. nosaukums angļu valodā Jurmala port authority;

2.3. juridiskā adrese – Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015.

3. Jūrmalas ostas pārvalde ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 22.janvāra lēmumu Nr.54 „Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma „Lielupes ostas pārvalde” reorganizāciju”.

4. Jūrmalas ostas pārvalde ir bijušā pašvaldības uzņēmuma „Lielupes ostas pārvalde” tiesību un saistību pārņēmēja.

II. Ostas pārvaldes funkcijas, uzdevumi un kompetence

5. Ostas pārvaldes funkcijas ir noteiktas Likumā par ostām, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos.

6. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, ostas pārvalde:

6.1. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai;

6.2. atbilstoši kompetencei rīkojas ar kustamo un nekustamo īpašumu;

6.3. slēdz līgumus ar īpašniekiem par kopējo hidrotehnisko būvju izmantošanu ostas vajadzībām;

6.4. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar izglītības iestādēm, kas sagatavo jūrniecības un ostu saimniecības speciālistus, kā arī ar citām organizācijām un institūcijām;

6.5. ierosina veikt nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

6.6. ja nepieciešams, sniedz palīdzību Jūrmalas pilsētas domei, lai uzturētu un attīstītu pašvaldības infrastruktūras objektus ostas teritorijā;

6.7. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

III. Ostas pārvaldes finanšu līdzekļi

7. Ostas pārvaldes finanšu līdzekļus veido atbilstoši Likumam par ostām.

8. Ostas pārvaldes ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā un izlieto atbilstoši ostas valdes apstiprinātajiem mērķiem.

9. Ostas pārvaldei var būt ostas valdes noteikti fondi.

IV. Ostas valde

10. Ostas valdi ieceļ saskaņā ar Likuma par ostām 26.pantu.

11. Jūrmalas dome ieceļ ostas valdes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

12. Ja ostas valdes loceklis atsakās no darba valdē, viņš par to rakstiski paziņo valdes priekšsēdētājam un institūcijai, kura valdes locekli iecēlusi amatā. Minētais valdes loceklis pilda valdes locekļa pienākumus līdz laikam, kad viņa vietā tiek iecelts cits valdes loceklis, bet ne ilgāk par mēnesi, ja vien nav panākta vienošanās par citu termiņu.

13. Ostas valdes locekļi par darbu valdē var saņemt darba samaksu no ostas pārvaldes līdzekļiem, pamatojoties uz ostas valdes lēmumu.

14. Ostas valdes locekļiem, pildot dienesta pienākumus, ir tiesības atrasties ostas teritorijā un ar ostas darbību saistītajos objektos un uzņēmumos.

V. Ostas valdes darbības reglaments

15. Ostas valdes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

15.1 Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 13.nolikumu

16. Ārkārtas valdes sēdi var sasaukt valdes priekšsēdētājs, kā arī, ja to pieprasa ostas pārvaldnieks, vai, ne mazāk kā trīs valdes locekļi. Valdes priekšsēdētājs sasauc sēdi ne vēlāk kā 5 dienas pēc tam, kad saņemts pieprasījums par ārkārtas valdes sēdes sasaukšanu.

17. Ostas valdes sēdes ir slēgtas, izņemot gadījumus, ja valde lemj citādi.

18. Ostas valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vairāk kā puse no ieceltajiem ostas valdes locekļiem.

19. Ostas valde tās sēdē var pieaicināt attiecīgus ekspertus.

20. Ostas pārvalde paziņo valdes sēdē izskatāmā jautājuma iesniedzējam par šī jautājuma izskatīšanu 10 dienas pirms valdes sēdes.

21. Sēdes materiālus iesniedz valdes locekļiem ne vēlāk kā 5 dienas pirms valdes sēdes.

22. Valdes sēdē var izskatīt jautājumus, kas nav iekļauti darba kārtībā, ja tam piekrīt klātesošo valdes locekļu vairākums un ir sagatavots attiecīgs valdes lēmuma projekts.

23. Valdes lēmuma projektu gatavo ostas pārvaldes darbinieki vai valdes locekļi. Valdes lēmuma projektu vizē ostas pārvaldnieks, viņa prombūtnes laikā — ostas pārvaldnieka palīgs.

24. Valdes lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss, viņa prombūtnes laikā - valdes priekšsēdētāja vietnieka balss.

25. Ostas valdes sēdes protokolē. Valdes pieņemtos lēmumus un protokolus paraksta valdes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - valdes priekšsēdētāja vietnieks. Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. Valdes sēdes protokolu apstiprina nākošā valdes sēdē. Valdes sēžu protokolu un lēmumu oriģināli glabājas pie ostas pārvaldnieka.

26. Ja ostas valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam, pēc attiecīgā valdes locekļa pieprasījuma viņa atšķirīgo viedokli ieraksta valdes sēdes protokolā.

27. Ostas valdes lēmumu norakstus un protokolu 14 dienu laikā pēc valdes sēdes izsniedz visiem valdes locekļiem un par pieņemto lēmumu izpildi atbildīgajām personām.

28. Ostas valdes sēdē izskatītā jautājuma iesniedzēju informē par ostas valdes lēmumu divu nedēļu laikā pēc valdes sēdes.

VI. Ostas valdes kompetence

29. Ostas valde:

29.1. izskata un pieņem lēmumu par ostas noteikumu projektu;

29.2. izskata un pieņem lēmumu par ostas robežu projektu;

29.3. apstiprina ostas attīstības programmu;

29.4. apstiprina saskaņā ar Likuma par ostām 15.pantu sniegto maksas pakalpojumu tarifus;

29.5. apstiprina gada un perspektīvos budžetus;

29.6. veic izmaiņas kārtējā gada budžetā;

29.7. lemj par visa veida līgumu slēgšanu, kuru summa pārsniedz 1423 euro gadā vai līguma darbības laiks pārsniedz vienu gadu;

29.8. apstiprina ostas pārvaldes struktūru un personālsastāvu;

29.9. nosaka ostas pārvaldnieka un valdes locekļu darba samaksu un pienākumus;

29.10. izskata un iesniedz priekšlikumus valsts vai pašvaldības institūcijām vai Latvijas Ostu padomei par ostai nepieciešamajām investīcijām;

29.11. sagatavo un iesniedz priekšlikumus Latvijas Ostu padomei par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

29.12. apstiprina ostas pārvaldnieka sagatavotos gada pārskatus par ostas pārvaldes darbu, kas paredzēti iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domē un citās institūcijās saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

29.13. atceļ ostas pārvaldnieka rīkojumus;

29.14. ierosina veikt grozījumus ostas pārvaldes nolikumā;

29.15. nodrošina ostas pārvaldes gada pārskata revīziju saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu gada pārskatiem”;

29.16. apstiprina ostas gada pārskatu;

29.17. apstiprina ostas pārvaldes emblēmu, zīmogu, veidlapas un citu atribūtiku;

29.18. izlemj citus ar ostas darbību saistītus jautājumus saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

VII. Ostas pārvaldnieka tiesības un pienākumi

30. Ostas pārvaldnieku ieceļ amatā ostas valde. Saskaņā ar ostas valdes lēmumu darba līgumu ar ostas pārvaldnieku slēdz ostas valdes priekšsēdētājs.

31. Ostas pārvaldniekam ir šādi pienākumi:

31.1. nodrošināt ostas valdes pieņemto lēmumu izpildi;

31.2. organizēt ostas valdes sēdes materiālu sagatavošanu un izsniegšanu;

31.3. nodrošināt ostas maksas un nomas (īres) maksas iekasēšanu;

31.4. organizēt ostas pārvaldes īpašumā esošā un valdījumā nodotā valsts un pašvaldību īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši kuģošanas drošības prasībām, ostas attīstības programmai un vides aizsardzības prasībām, kā arī ostas valdes lēmumiem;

31.5. atbilstoši kompetencei nodrošināt ostā kuģošanu un kuģošanas drošību, kā arī organizēt ziemas navigāciju;

31.6. kontrolēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību noslēgtajiem līgumiem;

31.7. piedalīties ostas valdes sēdēs.

32. Ostas pārvaldnieks ir tiesīgs:

32.1. pieprasīt ārkārtas ostas valdes sēdes sasaukšanu;

32.2. bez maksas iepazīties ar ostu uzņēmumu pārskatiem un ziņojumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā un Centrālajā statistikas pārvaldē;

32.3. pieprasīt un saņemt no ostas uzņēmumiem ostas valdes noteiktajā apjomā un termiņos informāciju, kas saistīta ar ostas maksām, pakalpojumiem, kravu apjomiem un nomenklatūru;

32.4. atbilstoši kompetencei slēgt līgumus un izsniegt pilnvaras valdes noteiktajos apmēros;

32.5. noteikt apsardzes un caurlaižu režīmu ostā;

32.6. pieņemt darbā un atbrīvot no darba ostas pārvaldes darbiniekus, ievērojot šo nolikumu un citus darba attiecības regulējošos normatīvos aktus, noteikt viņu tiesības un pienākumus, kā arī darba samaksu (arī prēmijas) atbilstoši iedalītajiem līdzekļiem;

32.7. bez īpašas pilnvaras pārstāvēt ostas pārvaldi valsts un pašvaldību institūcijās un sabiedriskajās organizācijās;

32.8. ar ostas valdes lēmumu atvērt un slēgt kontus bankās;

32.9. atbilstoši ostas Nolikumam un ostas valdes noteiktajām pilnvarām rīkoties ar ostas pārvaldes finanšu līdzekļiem un ostas pārvaldes valdījumā un īpašumā esošo mantu;

32.10. saņemt darba samaksu un citas garantijas saskaņā ar darba līgumu;

32.11. rīkoties ar ostas pārvaldes apgrozāmajiem līdzekļiem un citiem finanšu līdzekļiem atbilstoši ostas valdes apstiprinātajam budžetam un valdes lēmumiem;

32.12. atbilstoši kompetencei izdot rīkojumus;

32.13. veikt citus ostas valdes noteiktos uzdevumus;

32.14. lemt par kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanu un iegādi, nepārsniedzot valdes noteiktos darījuma summas apmērus.

VIII. Ostas pārvaldes darbinieku tiesības un pienākumi

33. Ostas pārvaldes darbinieku darba pienākumus, viņu tiesības un atbildību nosaka darba līgumā un amata aprakstā, kuri apstiprināti valdes sēdē.

34. Ostas pārvaldes darbiniekiem, pildot darba pienākumus, ir tiesības atrasties ar ostas darbību saistītajos objektos, kuri atrodas ostas teritorijā.

IX. Ostas pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par ostas darbību

35. Ostas pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina Ostas pārvaldnieks.

36. Ostas pārvaldnieks ir atbildīgs par ostas pārvaldes darbību savas kompetences un pilnvaru ietvaros.

37. Ostas pārvaldnieka pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt ostas valdē.

38. Ostas valdes izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt un pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

39. Ostas valde ne retāk kā divas reizes gadā izvērtē ostas pārvaldnieka iesniegtos pārskatus par:

39.1. ostas maksu un nomas (īres) maksas iekasēšanas gaitu;

39.2. ostas teritorijā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību noslēgtajiem līgumiem;

39.3. apstiprinātā budžeta izpildes gaitu;

39.4. saimnieciskās darbības rezultātiem.

X. Nobeiguma jautājumi

40. Nolikums stājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 12.40.apakšpunktā.

41. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10. novembra nolikums Nr.17 „Lielupes ostas pārvaldes nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF