Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 420.lēmumu
Grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 59.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 14.jūlijāNr. 308

protokols Nr. 9, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības
rīcības plāna apstiprināšanu

Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 420.lēmumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu un izvērtējot 2015.gada 14.decembra noslēgtā pakalpojuma līguma ar SIA „Reģionālie projekti” Nr.1.2-16.4.3/1860 ietvaros izstrādāto Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības plānu 2016.-2020.gadam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.jūnija atzinumu (protokola Nr. 1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj: Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 420.lēmumu

1. Apstiprināt „Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plānu 2016.-2020.gadam” (turpmāk – Plāns) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 420.lēmumu

1.1 Papildināts ar domes 2021.gada 25.februāra 59.lēmumu Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 420.lēmumu

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai Plāna īstenošanu un ieviešanu, tai skaitā:

2.1. novērtēt un aktualizēt sasniedzamo rādītāju datus, salīdzinot ar iepriekšējo gadu rezultātiem (reizi gadā);

2.2. sagatavot priekšlikumus Plāna rīcības plāna aktualizēšanai, jaunu rīcības virzienu un uzdevumu definēšanai;

2.3. sagatavot pārskatu par Plāna rīcības plāna izpildi (reizi gadā);

2.4. Plāna aktualizēto redakciju (reizi gadā) apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļu un iesaistītajām institūcijām, nodrošināt Plāna īstenošanas uzraudzību.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” paziņojumu par Plāna apstiprināšanu. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 420.lēmumu

5. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību uzdevumiem pēc kompetences uzdot Plāna ieviešanu un īstenošanu – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļai, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai, Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai, Izglītības pārvaldes Profesionālās, interešu un tālākizglītības nodaļai, Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļai, Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai, Jūrmalas ostas pārvaldei, SIA „Jūrmalas ūdens”.

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2021.gada 30.septembra 420.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Ir grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 59.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 420.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF