Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 14.jūlijāNr.9

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.00

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Boriss Doņņikovs, Dace Riņķe, Arnis Ābelītis

Sēdē nepiedalās deputāti:

Larisa Loskutova

Sēdē piedalās:

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Administratīvās nodaļas vadītāja p.i.

Arnita Liepiņa

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Baiba Birzniece

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļas vadītāja p.i.

Rihards Zariņš

Labklājības pārvaldes vadītāja p.i.

Ruanete Meža

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja vietniece

Ieva Gulbe

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i.

Guntars Avots

Vides nodaļas vadītājs

Jānis Artemjevs

Kultūras nodaļas vadītāja p.i.

Dace Liepiņa

Kultūras nodaļas eksperte kultūras projektu jautājumos

Kristīne Zelicka

Sporta servisa centra direktora p.i.

Svetlana Dergača

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Izglītības pārvaldes vadītājs

Imants Vasmanis

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja

Jolanta Batina

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Baiba Birka

Sociālās aprūpes centra direktore

Agita Bērzupe

Jūrmalas sporta skolas direktora vietniece

Irina Medvedeva

Mežmalas vidusskolas direktore

Andžela Zubkovska

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”

3.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu

4.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru iecelšanu un apstiprināšanu amatā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

9.

Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

11.

Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu

12.

Saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.141 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu”

14.

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

15.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē

16.

Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem

17.

Par līdzdalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošanu

18.

Par atļauju Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

19.

Par atbalstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Artišok” rīkotajam koncertam

20.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” noslēgumu

21.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

22.

Par debitora parāda norakstīšanu

23.

Dzīvokļu komisijas nolikums

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

25.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 28-83, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

26.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

27.

Par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 -16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

28.

Par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -19, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

29.

Par festivāla līdzfinansēšanu

30.

Par būves nojaukšanu Aglonas ielā 2a, Jūrmalā

31.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 139, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Siguldas ielā 17, Jūrmalā

33.

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā

34.

Par būvju nojaukšanu „Pīlādži”, Jūrmalā

35.

Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, Turaidas ielā 19, Jūrmalā apvienošanu

36.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

37.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā

40.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā

41.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

42.

Par lokālplānojuma zemesgabalam Raiņa ielā 91, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

43.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

44.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

45.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

46.

Par detālplānojuma zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā apstiprināšanu

47.

Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

48.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi

49.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

50.

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

51.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

52.

Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

53.

Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu

54.

Par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

55.

Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

56.

Par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu

57.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu

58.

Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā

59.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4005 ūdens daļas un zemes vienības daļas nomas līgumu noslēgšanu

60.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 daļas un zemes vienības daļas nomas līgumu noslēgšanu

61.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 daļas un zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, daļas nomas līgumu noslēgšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā;

· Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu;

· Par lokālplānojuma zemesgabalam Raiņa ielā 91, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu.

Izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”;

· Par dalību darbības programmas 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā;

· Par atbildes sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Damsijas”;

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.148 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildu jautājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), sēdes darba kārtība ar papildu jautājumiem tiek apstiprināta.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”

4.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru iecelšanu un apstiprināšanu amatā

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata

8.

Par dalību darbības programmas 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

10.

Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

12.

Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu

13.

Saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā”

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.141 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu”

15.

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

16.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē

17.

Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem

18.

Par līdzdalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošanu

19.

Par atļauju Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

20.

Par atbalstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Artišok” rīkotajam koncertam

21.

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” noslēgumu

22.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

23.

Par debitora parāda norakstīšanu

24.

Dzīvokļu komisijas nolikums

25.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”

26.

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 28-83, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

27.

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

28.

Par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 -16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

29.

Par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -19, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

30.

Par festivāla līdzfinansēšanu

31.

Par būves nojaukšanu Aglonas ielā 2a, Jūrmalā

32.

Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 139, Jūrmalā

33.

Par būves nojaukšanu Siguldas ielā 17, Jūrmalā

34.

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā

35.

Par būvju nojaukšanu „Pīlādži”, Jūrmalā

36.

Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, Turaidas ielā 19, Jūrmalā apvienošanu

37.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

38.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

39.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

40.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā

41.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā

42.

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

43.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

44.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

45.

Par detālplānojuma zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā apstiprināšanu

46.

Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

47.

Par atbildes sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Damsijas”

48.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.148 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

49.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi

50.

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

51.

Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

52.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

53.

Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

54.

Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu

55.

Par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

56.

Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

57.

Par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu

58.

Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu

59.

Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā

60.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4005 ūdens daļas un zemes vienības daļas nomas līgumu noslēgšanu

61.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 daļas un zemes vienības daļas nomas līgumu noslēgšanu

62.

Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 daļas un zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, daļas nomas līgumu noslēgšanu

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

S.Dergača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 1 (A.Ābelītis)) nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju” (lēmums Nr.302)

Ziņotājs:

J.Ķēniņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra lēmumā Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu pastāvīgo komisiju”.

4. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu (lēmums Nr.303)

Ziņotājs:

I.Gulbe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” likvidāciju un pašvaldības iestādes „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” izveidošanu.

5. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru iecelšanu un apstiprināšanu amatā (lēmums Nr.304)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu direktoru iecelšanu un apstiprināšanu amatā.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.305)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata (lēmums Nr.306)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

G.Liepiņa – lūdz rast iespēju novērtēt Baibas Birkas darbu un to kā nākas atalgot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata.

8. Par dalību darbības programmas 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā (lēmums Nr.307)

Ziņotājs:

R.Meža

Izsakās:

R.Dakša – lūdz veikt precizējumus lēmumā:

· lēmuma 5.punktā skaitli 857 422,00 aizstāt ar skaitli 574 653,00;

· lēmuma 5.1.apakšpunktā skaitli 728 808,70 aizstāt ar skaitli 488 455,05;

· lēmuma 5.2.apakšpunktā skaitli 128 613,30 aizstāt ar skaitli 86 197,95;

· lēmuma 6.punktā skaitli 85 742,20 aizstāt ar skaitli 57 465,30.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību darbības programmas 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.16)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”.

10. Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums (nolikums Nr.30)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt nolikumu par Ziedojumu (dāvinājumu), dāvanu pieņemšanas un izlietošanas nolikums

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

A.Lindermane – lūdz veikt precizējumu saistošajos noteikumos papildinot 2.punktu ar vēl vienu lēmumu, kas zaudē spēku - “2016.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

12. Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu (lēmums Nr.308)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu.

13. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

Z.Sapronova

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.141 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu” (lēmums Nr.309)

Ziņotājs:

R.Zariņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.141 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvu”.

15. Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” (lēmums Nr.310)

Ziņotājs:

G.Avots – lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: “1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Kauguru veselības centrs” (vienotais reģistrācijas numurs 40003219995) uz 3 gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - sniegt primāros veselības aprūpes un citus deleģēšanas līgumā noteiktos medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, reizē veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē, deleģēšanu saskaņā ar pielikumu.” Un lēmuma pielikuma 2.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: “2.1. Pašvaldība deleģē un Sabiedrība apņemas veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktajā Pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – sniegt primāros veselības aprūpes un citus Līgumā noteiktos medicīniskos (ārstniecības) pakalpojumus, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, reizē veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pašvaldībai stratēģiski svarīgā nozarē, turpmāk – Uzdevums:”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”.

16. Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē (lēmums Nr.311)

Ziņotājs:

B.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlasē.

17. Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.312)

Ziņotājs:

G.Ušpele – lūdz veikt lēmuma pielikumā 4.punktu izsakot šādā redakcijā: “Jūrmalu raksturojošu tūrisma produktu piedāvāšana”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas maksas pakalpojumiem.

18. Par līdzdalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošanu (lēmums Nr.313)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par līdzdalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošanu.

19. Par atļauju Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) (lēmums Nr.314)

Ziņotājs:

A.Zubkovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai pieņemt ziedojumu (dāvinājumu).

20. Par atbalstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Artišok” rīkotajam koncertam (lēmums Nr.315)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Artišok” rīkotajam koncertam.

21. Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” noslēgumu (lēmums Nr.316)

Ziņotājs:

G.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav, G.Liepiņa nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss „Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” noslēgumu.

22. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” (nolikums Nr.31)

Ziņotājs:

I.Medvedeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums”.

23. Par debitora parāda norakstīšanu (lēmums Nr.317)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav, I.Kausiniece nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par debitora parāda norakstīšanu.

24. Dzīvokļu komisijas nolikums (nolikums Nr.32)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt Dzīvokļu komisijas nolikumu.

25. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.318)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 „Par Dzīvokļu komisiju”.

26. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 28-83, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.319)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas Skolas ielā 28-83, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

27. Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.320)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-114, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

28. Par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 -16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.321)

Ziņotājs:

G.Voitkāne – lūdz veikt precizējumu lēmuma 6 rindkopā pēc vārdiem “rīcības virzienu” papildināt ar vārdiem “kopējā sektora attīstība, pārvaldība.”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 1 (A.Adijāne)), nolēma pieņemt lēmumu par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-5 -16, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

29. Par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -19, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu (lēmums Nr.322)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par speciālistam izīrējamas (dienesta) dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 -19, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu.

30. Par festivāla līdzfinansēšanu (lēmums Nr.323)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par festivāla līdzfinansēšanu.

31. Par būves nojaukšanu Aglonas ielā 2a, Jūrmalā (lēmums Nr.324)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Aglonas ielā 2a, Jūrmalā.

32. Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 139, Jūrmalā (lēmums Nr.325)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Kāpu ielā 139, Jūrmalā.

33. Par būves nojaukšanu Siguldas ielā 17, Jūrmalā (lēmums Nr.326)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu Siguldas ielā 17, Jūrmalā.

34. Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā (lēmums Nr.327)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā.

35. Par būvju nojaukšanu „Pīlādži”, Jūrmalā (lēmums Nr.328)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par būvju nojaukšanu „Pīlādži”, Jūrmalā.

36. Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, Turaidas ielā 19, Jūrmalā apvienošanu (lēmums Nr.329)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, Turaidas ielā 19, Jūrmalā apvienošanu.

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.330)

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.331)

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.332)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai Gulbju ielā 15A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

2. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Atbalss ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

3. Pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 75, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu.

40. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā (lēmums Nr.333)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā.

41. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā (lēmums Nr.334)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rīgas ielā 41, Jūrmalā.

42. Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.335)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 77, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

43. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.336)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 97, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

44. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.337)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Āraišu ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu.

45. Par detālplānojuma zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.338)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Bārtas ielā 1A, Jūrmalā apstiprināšanu.

46. Par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.339)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

47. Par atbildes sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Damsijas” (lēmums Nr.340)

48. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.148 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu (lēmums Nr.341)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par atbildes sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Damsijas”.

2. Pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.148 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu.

49. Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi (noteikumi Nr.3)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumus.

50. Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.342)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

51. Par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.343)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kauguri 3118, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

52. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.344)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”.

53. Par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā (lēmums Nr.345)

Ziņotājs:

I.Dreika

Izsakās:

G.Liepiņa – lūdz veikt precizējumu lēmumā 3.punktu izsakot šādā redakcijā: “3. Telpas nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir Jūrmalas mākslinieku biedrības darbības nodrošināšana kultūras jomā, lai sekmētu Jūrmalas pilsētas mākslas un kultūras dzīves attīstību”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par telpu Muižas ielā 6, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

54. Par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.346)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dubulti 2528, Jūrmalā, zemes nomas līguma pagarināšanu.

55. Par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.347)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

56. Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.348)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

57. Par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu (lēmums Nr.349)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu.

58. Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.350)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Puškina ielā 3, Jūrmalā, nomas līguma pagarināšanu.

59. Par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā (lēmums Nr.351)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis, G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tīklu ielā 17, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas ostas pārvaldes valdījumā.

60. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4005 ūdens daļas un zemes vienības daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.352)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 4005 ūdens daļas un zemes vienības daļas nomas līgumu noslēgšanu.

61. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 daļas un zemes vienības daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.353)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” – nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 3401 daļas un zemes vienības daļas nomas līgumu noslēgšanu.

62. Par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 daļas un zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, daļas nomas līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.354)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Liepiņa, J.Visockis, I.Blaua, L.Maziņa, R.Sproģe, G.Truksnis, J.Lediņš, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča), “pret” –nav, “atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Lielupe, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 006 1001 daļas un zemesgabala Bražciems 1006, Jūrmalā, daļas nomas līgumu noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.11.40

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2016.gada 18.augustā plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2016.gada 20.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF