Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 25.februārīNr. 59

protokols Nr. 3, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308
“Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības
rīcības plāna apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 17.februāra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.308 “Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības plāna 2016.-2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.”;

1.2. Izteikt Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības plāna 2016.-2020.gadam II daļas “Rīcības plāns” 1.4.apakšnodaļu “Rezultatīvie rādītāji” un 2.nodaļu “Rīcības plāns” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības plāna 2016.-2020.gadam uzraudzības ziņojumu par laika posmu no 2018.gada līdz 2019.gadam (2.pielikums).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” paziņojumu par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2020.darbības termiņa pagarinājumu un aktualizētā rīcības plāna 2016.-2022.gadam apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF