Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 364

protokols Nr. 10, 14. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.442
„Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), apkopojot tās rīcībā esošās ziņas par iznomātajām un izmantotajām rūpnieciskās zvejas tiesībām un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas samaksu par pusgadu, izpildot Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 102.punkta prasību, konstatēja, ka 4 (četras) personas pašpatēriņa zvejai joprojām nav noslēgušas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus un samaksājušas nomas maksu, kas tām bija izdarāms, pamatojoties uz 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” (turpmāk – Lēmums).

2016.gada 9.jūnijā Pašvaldība izsūtīja atgādinājuma vēstules visām personām, kuras nebija noslēgušas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus, norādot, ka Jūrmalas pilsētas dome grozīs Lēmumu, rūpnieciskos zvejas rīkus iedalot citām personām, ja līgumi netiks noslēgti līdz 2016.gada 30.jūnijam, taču minētās personas tos nav noslēgušas.

Zemkopības ministrijas Zvejniecības komercdarbības licencēšanas komisija 2016.gada 17.maija sēdē pieņēma lēmumu par atteikumu izsniegt jaunu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos zvejnieku saimniecībai “V.Visockis”, līdz ar to šī juridiskā persona nedrīkst turpināt komerczveju. Attīstības pārvaldes Vides nodaļa ir sagatavojusi vienošanos par 2014.gada 30.decembra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.1.2-16.3.3/1669 (ar 2015.gada 7.decembra grozījumiem Nr.1.2-16.3.3/1796) pirmstermiņa izbeigšanu ar 2016.gada 1.augustu, kas reģistrēta 2016.gada 1.augustā ar Nr.1.2-16.3.3/992.

Izskatot iespēju iepriekšminētajām personām zvejai piešķirtos 10 (desmit) zivju tīklus un 12 (divpadsmit) reņģu tīklus iedalīt citām personām, Attīstības pārvaldes Vides nodaļa izvērtēja 2016.gadā Jūrmalas pilsētas domē iesniegtos iesniegumus pašpatēriņa un komerczvejai, šo zvejas limitu piedāvāja esošajiem nomniekiem, kā arī masu saziņas līdzekļos izteica aicinājumu pieteikties rūpnieciskajai zvejai līdz 2016.gada 27.jūlijam. Atsaucoties aicinājumam, pašvaldībā tika saņemti 3 (trīs) jauni iesniegumi.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14. un 72.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 3.augusta atzinumu (protokola Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā šādus grozījumus:

1. Atcelt 21., 33., 45., 69., 76.punktu.

2. Izteikt 61. un 83.punktu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

3. Papildināt ar 84., 85., 86., 87., 88.punktu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr.364

(protokols Nr.10, 14.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2016.gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

61.

25.07.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

1

-

83.

08.02.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

-

-

-

-

-

100

Piešķirts

96

74

30

40

8

13

700

Limits 2016.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2016.gada limita atlikums

9

11

-

-

10

2

5002.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 18.augusta lēmumam Nr.364

(protokols Nr.10, 14.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2016.gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

84.

27.05.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

-

-

-

-

-

-

85.

13.06.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

-

86.

13.06.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

-

87.

25.07.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

-

88.

27.07.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

100

Piešķirts

101

78

30

40

8

13

800

Limits 2016.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2016.gada limita atlikums

4

7

-

-

10

2

400


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF