Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.08.2016. Stājas spēkā 26.08.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 27.augusta 412.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 18.augustāNr. 406

protokols Nr. 10, 67. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Kāpu ielā 33, Jūrmalā apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.419 „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.419) ir izstrādāti teritorijas detālplānojuma grozījumi. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.punkts, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas” un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.628) 126.punkts.

Atbilstoši Domes 2016.gada 10.marta lēmumam Nr.134 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, detālplānojumam ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskās apspriešanas ietvaros netika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi par izstrādāto detālplānojuma grozījumu redakciju. Detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolā ir izdarītas atzīmes par institūciju atzinumu rezultātiem. Detālplānojuma redakcijas saskaņošanas procesā veikti nebūtiski precizējumi pēc institūciju norādījumiem. Saņemtie institūciju atzinumi dod pamatu secināt, ka tām nav iebildes par detālplānojuma īstenošanu. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un saņemtos institūciju atzinumus un saskaņojumus, konstatēts, ka nav nepieciešams veikt detālplānojuma grozījumu pilnveidošanu.

Detālplānojuma grozījumi zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, izstrādāti atbilstoši izdotajam darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.419, institūciju sagatavotajiem nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.

Ar detālplānojuma grozījumu ierosinātāju Vārds Uzvārds ir saskaņoti administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu nosacījumi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Noteikumu Nr.628 119.1.apakšpunktu, izskatot detālplānojuma projektu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0701. Ar detālplānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0701, īstenošanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Noteikt, ka atbilstoši saskaņotajiem administratīvā līguma noteikumiem, detālplānojuma grozījumos zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0701, paredzētās apbūves īstenošana jāuzsāk 4 (četru) gadu laikā pēc detālplānojuma grozījumu spēkā stāšanās.

4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0701, apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

5. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0701, apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0701, apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

7. Detālplānojuma grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0701, apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojuma grozījumus var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis



Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.agada 18.augusta lēmumam Nr.406

(protokols Nr.10, 67.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2016.gada ______

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ________lēmuma Nr. ____”Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā apstiprināšanu” 3.punktu rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, Jūrmalā, īstenotājs Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Īstenotājs), no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā – Puses),

ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada ___________ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību, kas ietver šādus pasākumus:

1.1.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.1.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.1.3. piebraucamo ceļu uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.1.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs atbilstoši Detālplānojuma mērķim un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām nodrošina Detālplānojuma īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.2. Īstenotājs apņemas:

2.2.1. ievērot apstiprinātajā Detālplānojumā norādīto mērķi, tā īstenošanas posmus un sasniedzamo rezultātu;

2.2.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 (četru) gadu laikā pēc Detālplānojuma spēkā stāšanās; Grozīts ar domes 2020.gada 27.augusta 412.lēmumu

2.2.3. par saviem līdzekļiem un saviem resursiem nodrošināt Detālplānojuma īstenošanu;

2.2.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām var rasties Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas;

2.2.5. zemesgabala Kāpu ielā 33, Jūrmalā, īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par Detālplānojuma īstenošanas termiņiem, šo Līgumu un tā neizpildes sekām.

2.3. Dome apņemas:

2.3.1. sniegt Domes rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Detālplānojuma īstenošanai;

2.3.2. savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu Detālplānojuma īstenošanas laikā.

2.4. Ja Īstenotājs bez attaisnojoša iemesla neievēro Detālplānojumā noteiktos noteikumus vai īstenošanas posmus, Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma atcelšanu.

2.5. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.6. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.5. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos un izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Strīdi starp Domi un Īstenotāju par Detālplānojuma īstenošanu risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros uz divām lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs Īstenotājam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.: 90000056357

adrese: Jomas iela 1/5,

Jūrmala, LV-1015

tālr.: 67093816

_________________________

/A.Grants/

Īstenotājs

Vārds Uzvārds

personas kods

adrese:

tālr.

________________________

/V.Uzvārds/


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa:


Lejupielāde: DOC un PDF