Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2016.gada 25.augustāNr. 425

protokols Nr. 11, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 1.-21.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 1-21.pielikums);

1.2. Lēmuma 23.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 22.pielikums);

1.3. Lēmuma 25.-29.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 23.-27.pielikums);

1.4. Lēmuma 39.pielikumu izteikt jaunā redakcijā (lēmuma 28.pielikums).

2. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-28 XLS