Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 26.oktobra 453.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 20.oktobra 471.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 15.septembra 433.lēmumu

2016.gada 25.augustāNr. 426

protokols Nr. 11, 7. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi saskaņā ar pielikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.59 “Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas”.

3. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.augusta lēmumam Nr.426

(protokols Nr.11, 7.punkts)

Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 433.lēmumu
Grozīts ar domes 2016.gada 20.oktobra 471.lēmumu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likme

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mēneša darba algas likme (EUR)

Valsts mērķdotācijas

Pašvaldības līdzekļi

KOPĀ*

1

Jūrmalas Alternatīvā skola

1000

150

1150

2

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

1050

200

1250

3

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

1050

200

1250

4

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

1100

300

1400

5 Grozīts ar domes 2016.gada 20.oktobra 471.lēmumu

<

Ķemeru pamatskola

950

100

1050

6 Grozīts ar domes 2016.gada 20.oktobra 471.lēmumu

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

1000

150

1150

7

Majoru vidusskola

1050

200

1250

8

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

1050

200

1250

9

Pumpuru vidusskola

1100

300

1400

10

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

1050

200

1250

11 Grozīts ar domes 2016.gada 20.oktobra 471.lēmumu

Sākumskola "Ābelīte"

1000

150

1150

12 Grozīts ar domes 2016.gada 20.oktobra 471.lēmumu

Sākumskola "Taurenītis"

1000

150

1150

13

Vaivaru pamatskola

1000

150

1150

14

Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskola

1050

200

1250

15

Jūrmalas vakara vidusskola

1000

150

1150

16 Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 433.lēmumu

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

900

0

900

* Mēneša darba likmes noteikšana attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē

Nr.p.k.

Izglītojamo skaits iestādē

Mēneša darba algas likme (EUR)

1

no 501 līdz 800

1400

2

no 301 līdz 500

1250

3

no 151 līdz 300

1150

4

no 101 līdz 150

1050

5

līdz 100

900


Lejupielāde: DOC un PDF