Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 27.septembra 455.lēmumu

2017.gada 26.oktobrīNr. 453

protokols Nr. 18, 4. punkts

Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša
darba algas likmju noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi saskaņā ar pielikumu.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmums Nr.426 ”Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”.

3. Lēmums piemērojams no 2017.gada 1.oktobra.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 26.oktobra lēmumam Nr.453

(protokols Nr.18, 4.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju zemākā mēneša darba algas likme

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Pašvaldības līdzekļi (EUR)

Zemākā mēneša darba algas likme (EUR)*

1

Jūrmalas Alternatīvā skola

150

1150

2

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola

200

1250

3

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

200

1250

4

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

300

1400

5

Ķemeru pamatskola

320

1050

6

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola

248

1150

7

Majoru vidusskola

200

1250

8

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

200

1250

9

Pumpuru vidusskola

300

1400

10

Jūrmalas sākumskola "Atvase"

200

1250

11

Sākumskola "Ābelīte"

355

1150

12

Sākumskola "Taurenītis"

204

1150

13

Vaivaru pamatskola

150

1150

14

Slokas pamatskola

200

1250

15

Jūrmalas vakara vidusskola

150

1150

16

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

0

1050

* Mēneša darba algas likmi drīkst palielināt gadījumā, ja izglītības iestādes mērķdotācijas apjoms to pieļauj, ievērojot nosacījumu, ka tiek finansēts no mērķdotācijas noteiktais minimālais izglītības iestādes vadītāja vietnieku amatu vienību skaits.

Zemākās mēneša darba likmes noteikšana attiecībā pret izglītojamo skaitu iestādē

Nr.p.k.

Izglītojamo skaits iestādē

Mēneša darba algas likme (EUR)

1

no 501 līdz 800

1400

2

no 301 līdz 500

1250

3

no 151 līdz 300

1150

4

no 101 līdz 150

1050

5

līdz 100

900


Lejupielāde: DOC un PDF