Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 433

protokols Nr. 12, 10. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426
“Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.426 “Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu” pielikuma 16.punktu izsakot šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Mēneša darba algas likme (EUR)

Valsts mērķdotācijas

Pašvaldības līdzekļi

KOPĀ*

16

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

950

100

1050

2. Lēmums piemērojams ar 2016.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF