Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.novembra 571.lēmumu

2016.gada 15.septembrīNr. 428

protokols Nr. 13, 2. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas Valsts
ģimnāzijas sporta zāle) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.5. un 28.3.punktu un Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumu Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 10.punktu, ņemot vērā esošo iespēju un pieprasījumu izmantot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāli komerciāliem mērķiem un apstākli, ka dokumentu izstrādes un saskaņošanas process neļauj īsā laika termiņā noteikt maksas pakalpojumu pašizmaksas apmēru, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra reģistrācijas Nr.90010478153 apsaimniekotā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles (Raiņa iela 55 k1, Jūrmalā) maksas pakalpojumus - zāles noma (tajā skaitā 2 ģērbtuves un sanitārie mezgli) 100 EUR/ stundā un pus zāles noma (tajā skaitā 2 ģērbtuves un sanitārie mezgli) 50 EUR/ stundā.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem, līgumā paredzot, ka nomniekam tiek veikts pārrēķins par zāles izmantošanu, ja apstiprinot Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta zāles izcenojumus, tie atšķirsies no šajā lēmumā noteiktajiem.

5. No lēmuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

5.2. Jūrmalas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

5.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu organizētās sporta grupas.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

7. Uzdot Jūrmalas Sporta servisa centram sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību līdz 2016.gada 30.decembrim izstrādāt maksas pakalpojumu cenrādi.

8. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF