Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījums ar domes 2016.gada 20.oktobra 494.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 15.septembrīNr. 429

protokols Nr. 13, 3. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas sportistiem un treneriem par
Latvijas IV Olimpiādē Valmierā uzrādītajiem rezultātiem

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.4. apakšpunktu, 11.punktu un 15.punktu kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 22.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu kopsummā 9885 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas), Latvijas IV Olimpiādes Jūrmalas olimpiskās komandas sportistu – medaļu ieguvēju un viņu treneru prēmēšanai:

1.1. 1.vietu ieguvējiem kopā 2700 euro;

1.2. 2.vietu ieguvējiem kopā 2090 euro;

1.3. 3.vietu ieguvējiem kopā 1800 euro;

1.4. sportistu treneriem kopā 3295 euro.

Grozīts ar domes 2016.gada 20.oktobra 494.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta servisa centra vadītājam un Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto naudas balvu izmaksu saskaņā ar iesniegtajiem iesniegumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF