Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 518.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 15.septembrīNr. 430

protokols Nr. 13, 4. punkts

Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.153 “Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atklātajā projektu iesniegumu konkursā” tika atbalstīta Jūrmalas pilsētas domes dalība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali”.

2016.gada 2.jūnijā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa ir iesniegusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļai projekta iesniegumu Nr.16-08-FL01-FL043.0202-000006 “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” dalībai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā. Iesniegtais projekts ietver ar saules un vēja enerģiju darbināmu laternu uzstādīšanu noejās uz pludmali – Pumpuros (Līgatnes ielas galā), Mellužos (Rožu ielas galā), Vaivaros (Vēju ielas galā), Kauguros (Kapteiņa Zolta ielas galā) un Jaunķemeros (Brīzes ielas galā).

Saskaņā ar 2015.gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” piektās daļas 33.2.punkta prasībām, ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, novietošana, ierīkošana vai atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, atbalsta pretendents kopā ar projekta iesniegumu vai pirmsprojekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kurā nomas termiņš nav īsāks par deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, vai atbilstoši 34.punkta prasībām, nekustamajam īpašumam jābūt vietējās pašvaldības īpašumā ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, vai nekustamais īpašums ir pašvaldības valdījumā.

Zemesgabals Jaunķemeros (Brīzes ielas galā), ar kadastra Nr.1300 025 0025, kura sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202 daļā ir plānots uzstādīt trīs ar saules un vēja enerģiju darbināmas laternas, nav Jūrmalas pašvaldības valdījumā un nav ierakstīts zemesgrāmatā.

Pamatojoties Zemes pārvaldības likuma 15.panta pirmo daļu, jūras piekrastes sauszemes daļas, kas atrodas dabas nacionālo parku ainavu aizsardzības zonā valdītājs ir par vides aizsardzību atbildīgā ministrija, un, saskaņā ar 16.panta pirmo daļu, īpašuma tiesības uz jūras piekrastes joslu ir spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 11.augusta vēstuli Nr.18-1e/6006, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, ir valsts īpašumā un nodota Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā, un līdz normatīvā regulējuma par jūras piekrastes joslas datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā izstrādei, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistei ir slēdzams zemes nomas līgums ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Dabas aizsardzības pārvalde ir izteikusi gatavību noslēgt zemes nomas līgumu saskaņā ar pielikumā esošo līguma formu, nosakot ka zemes nomas maksa ir 1,5 procenti no zemes vienības daļas kadastrālās vērtīgas gadā. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 34.panta 7.punktu, ar pievienotās vērtības nodokli nomas darījumā apliekamā vērtība ir visi nomas līgumā noteiktie maksājumi. Ņemot vērā minēto, nomas maksa par zemesgabalu nosakāma 1,5 procentu apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 2015.gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 33. un 34. punktiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Slēgt zemes nomas līgumu (pielikumā) ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu uz 9 (deviņiem) gadiem projekta Nr.16-08-FL01-FL043.0202-000006 “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanai.

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā zemes nomas maksu 1,5 procentu apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.430

(protokols Nr.13, 4.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 201_.gada ___.__________

Dabas aizsardzības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009099027, tās ģenerāldirektores Sandras Bērziņas personā, kura darbojas saskaņā ar Pārvaldes nolikumu no vienas puses (turpmāk - IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – NOMNIEKS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no otras puses, abas kopā sauktas – Puses,

pamatojoties uz:

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ___.____ lēmumu Nr._________„Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202 daļas 130 m2 platībā nomu”,

Dabas aizsardzības pārvaldes 2016.gada ___________ lēmumu Nr. _____________ „Par nekustamā īpašuma nodošanu nomā”,

savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā zemes vienības Jaunķemeri 0202, kadastra apzīmējums 1300 025 0202, kopējā platība 116 300 m2, daļu 130 m2 platībā (turpmāk – Zemes vienības daļa ) 3 (trīs) ar alternatīvo enerģiju darbināmu laternu uzturēšanai un apsaimniekošanai .

1.2. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15.panta pirmo daļu, jūras piekrastes sauszemes daļas, kas atrodas dabas nacionālo parku ainavu aizsardzības zonā valdītājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, un zemes vienība Jaunķemeri 0202, kadastra apzīmējums 1300 025 0202, ir nodota Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā ar tiesībām slēgt nomas līgumu. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 16.panta pirmo daļu, īpašuma tiesības uz jūras piekrastes joslu ir spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatā.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi:

2.1.1. netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību Zemes vienības daļĀ , ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. neiznomāt visu vai jebkādu Zemes vienības daļU citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt Zemes vienības daļU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

2.2. NOMNIEKA pienākumi:

2.2.1. Zemes vienības daļU izmantot tikai tam mērķim, kādam tas NOMNIEKAM iznomāts saskaņā ar Līgumu;

2.2.2. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

2.2.3. ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.3. NOMNIEKS ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU apgrūtināt Zemes vienības daļU ar lietu tiesībām, tajā skaitā realizēt visa veida projektus.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Līdzēji vienojas par Zemes vienības daļaS nomas maksu 1,5% apmērā no Zemes vienības daļaS kadastrālās vērtības, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.2. NOMNIEKS papildus ZEMES VIENĪBAS DAĻAS nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3. NOMNEKS maksā Līgumā noteikto Zemes vienības daļaS nomas maksu, par kārtējo gadu uz priekšu, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no IZNOMĀTĀJA rēķina izrakstīšanas dienas, samaksu izdarot ar pārskaitījumu IZNOMĀTĀJA bankas kontā: ______ “________”, ___________, ___________.

3.4. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus 0,01 (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS

4.1. Līgums stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

4.2. Līgums noslēgts uz 9 (deviņiem) gadiem vai līdz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” grozījumu izstrādei, saskaņā ar kuriem stāsies spēkā normatīvais regulējums par jūras piekrastes joslas datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un NOMANIEKS kļūs par ZEMES VIENĪBAS DAĻAS tiesisko valdītāju.

4.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties.

5. LĪGUMA IZMAIŅAS UN IZBEIGŠANA

5.1. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

5.2. Līgums var tikt izbeigts pēc līdzēju iniciatīvas, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam 3 (trīs) mēnešus iepriekš un norādot uzteikuma iemeslus.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līdzēju strīdi tiek izskatīti līdzējiem savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.2. No Līguma spēkā stāšanas brīža visi iepriekšējie mutiskie un rakstiskie solījumi un vienošanās par Līguma priekšmetu zaudē spēku.

7.3. Ja kāds no līdzējiem maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otrs līdzējs, pretējā gadījumā tas sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otram līdzējam ar nosacījuma neizpildi.

7.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām līdzēju adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, līdzēji piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 3 (trijos ) vienādos eksemplāros, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

7.7. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Zemes vienības daļas nomas plāns;

2.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes ____._______ lēmums Nr.____ „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202 daļas 130 m2 platībā nomu” uz ____ lapām.

3. pielikums - Dabas aizsardzības pārvaldes 2016.gada ___________ lēmumu Nr._____________ „Par nekustamā īpašuma nodošanu nomā”

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

nomnieks

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

IZNOMĀTĀJS

Dabas aizsardzības pārvalde

N/M reģ. Nr. 90009099027

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2015

_____________________

S.Bērziņa


Līguma 1.pielikums PDF Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 518.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF