Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 518

protokols Nr. 18, 75. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra
lēmuma Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā,
daļas 130 m2 platībā nomu” pielikumā

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.decembra lēmumu Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu” ir nolemts slēgt zemes nomas līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu uz 9 gadiem projekta Nr.16-08-FL01-FL043.0202-000006 “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” īstenošanai.

Pamatojoties uz 2017.gada 29.septembra Objekta apsekošanas aktu ir nolemts Jaunķemeros – Brīzes ielas galā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 025 0202 (trīs laternas) mainīt (precizēt) trīs laternu faktisko atrašanās vietu. Veicot digitālo uzmērījumu ir secināts, ka 2016.gada 29.novembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldības būvvaldes apstiprinātās tehniskās dokumentācijas shēmas ģenerālplānā (būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu Nr.2330) norādītā laternu atrašanās vieta, tehniskas kļūdas rezultātā, ir paredzēta kāpu zonā, kas neatbilst projekta iecerei un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāja Jāņa Artemjeva piezīmei – “laternu izvietojumu paredzēt pludmales zonā”. Šī akta 4.pielikumā laternu atrašanās vieta ir precizēta to paredzot pludmales zonā, saskaņā ar projekta mērķi un sagaidāmo rezultātu.

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 5.punktu, 2015.gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 33. un 34.punktiem, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 23.oktobra sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.decembra lēmumā Nr.430 „Par līguma noslēgšanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 025 0202, Jūrmalā, daļas 130 m2 platībā nomu” šādu grozījumu:

Aizstāt lēmuma pielikuma 1.pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF