Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr.12

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.45

Sēde atklāta plkst.10.47

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Iveta Blaua, Boriss Doņņikovs, Dace Riņķe, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis

Nepiedalās deputāti:

Gunta Liepiņa

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Inga Gulbe

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Lēmums „Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu””

2.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu”

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu” (lēmums Nr.427)

2. Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu” (saistošie noteikumi Nr.29)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka, viņaprāt, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tomēr pēc būtības nav ņēmusi vērā Jūrmalas iedzīvotāju iebildumus par grozījumiem Teritorijas plānojumā.

G.Truksnis nepiekrīt A.Ābelīša teiktajam, jo uzskata, ka VARAM ir ļoti skrupulozi izvērtējusi katru Teritorijas plānojuma grozījumu punktu. Aicina deputātus balsot par lēmuma un saistošo noteikumu projektu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (G.Truksnis, J.Lediņš, B.Doņņikovs, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Adijāne, L.Maziņa, D.Riņķe, J.Visockis, I.Kausiniece, L.Loskutova), „pret” – nav, „atturas” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis)), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu”.

2. Saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu”.

Sēde slēgta plkst.11.00

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 20.septembris


Lejupielāde: DOC un PDF