Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 27.aprīļa 225.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 15.septembrīNr. 442

protokols Nr. 13, 20. punkts

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta
“Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”,
izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2016.gada 8.augusta vēstuli Nr.08.6-11/16/1259 “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” un 2016.gada 11.augusta vēstuli Nr.08.6-11/16/1304 “Par izmaiņām lēmumā Nr.08.6-11/16/1259”, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” un 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumus, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.6.2. “Peldvietu infrastruktūras attīstība” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” projektu “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes”, Nr.16-08-FL01-F043.0202-000007 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu un uzlabot vides resursu vairošanu izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes, nodrošinot apmeklētāju plūsmu optimizēšanu un antropogēnās slodzes mazināšanu dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – trīs labiekārtotu peldvietu izveide pie Lielupes Priedainē ( Kad.Nr.13000050202), Majoros (Kad.Nr.13000090074), Dubultos (Kad.Nr.13000103725, Kad.Nr.13000100062; Kad.Nr.13000103744).

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 10.oktobra līdz 2017.gada 29.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 181 076,55 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis septiņdesmit seši euro un 55 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, no kurām:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas ir 162 781,52 EUR (viens simts sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 52 centi), tai skaitā:

5.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 146 503,37 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši pieci simti trīs euro 37 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 16 278,15 EUR (sešpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro un 15 centi).

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas ir 18 295,03 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro un 03 centi), kas tiek 100% finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta).

Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 225.lēmumu

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 80% jeb 117 202,70 EUR (viens simts septiņpadsmit tūkstoši divi simti divi euro un 70 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.1.punktā noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā. Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 225.lēmumu

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai, sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.442

(protokols Nr.13, 20.punkts)

Grozīts ar domes 2017.gada 27.aprīļa 225.lēmumu

Projekta

„Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa

Projekta nosaukums: „Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.600.

Kopējais projekta finansējums, saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 181 076,55EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 162 781,52EUR, no kurām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums ir 90% jeb 146 503,37EUR, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 16 278,15EUR, un neattiecināmās izmaksas 18 295,03EUR, kas 100% tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams priekšfinansējums 117 202,70EUR jeb 80% apmērā no EJZF līdzfinansējuma, kas 2017.gadā finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

36 216

36 216

262 064

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

0

no EJZF

0

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

117 203

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

3 256

3 256

13 022

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

3 659

3 659

14 636

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

29 301

29 301

117 203

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzības (21.1.9.0.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

0

36 216

36 216

262 064

0

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

36 216

36 216

144 861

0

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

0

117 203

0

0

kases apgrozības līdzekļi F22010000

0

0

0

0

0

0

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020

0

0

0

0

0

117 203

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF