Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 225

protokols Nr. 8, 26. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.442
“Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta
“Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”,
izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2016.gada 8.augusta vēstuli Nr.08.6-11/16/1259 “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu” un 2016.gada 11.augusta vēstuli Nr.08.6-11/16/1304 “Par izmaiņām lēmumā Nr.08.6-11/16/1259”, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” un 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumus, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas organizētā iepirkumu konkursa ID Nr.- JPD 2017/27 “Labiekārtotu atpūtas vietu – peldvietu izveide pie Lielupes Jūrmalā” rezultātiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.442 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” īstenošanu” (turpmāk – lēmums), šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 184 932,32 EUR (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro un 32 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, no kurām:

5.1. projekta attiecināmās izmaksas ir 159 415,75 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti piecpadsmit euro un 75 centi), tai skaitā:

5.1.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 143 474,18 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro un 18 centi);

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 15 941,57 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro un 57 centi).

5.2. projekta neattiecināmās izmaksas ir 25 516,57 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro un 57 centi), kas tiek 100% finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.”

2. Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 80% jeb 114 779,34 EUR (viens simts četrpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi euro un 34 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.1.punktā noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā.”

Priekšsēdētāja

R.SproģePielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 27.aprīļa lēmumam Nr.225

(protokols Nr.8, 26.punkts)

Projekta

„Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.600.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 184 932,32EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 159 415,75EUR, no kurām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējums ir 90% jeb 143 474,18EUR, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10% jeb 15 941,57EUR, un neattiecināmās izmaksas 25 516,57EUR, kas 100% tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams priekšfinansējums 114 779,34EUR jeb 80% apmērā no EJZF līdzfinansējuma, kas 2017.gadā finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pozīcija / gads

2017.gads

2018.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

2 93 01

3 75 94

6 07

14 85 52

18 55 39

11 47 80

29 97 13

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

2 93 01

6 07

6 07

6 06

no pašvaldības budžeta

1

1

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

2 93 01

6 06

6 06

6 06

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

11 47 79

11 47 79

11 47 79

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

31 89

1 27 53

1 59 42

1 59 42

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

51 04

2 04 13

2 55 17

2 55 17

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

2 93 01

2 93 01

11 41 74

14 34 75

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

2 93 01

3 75 94

6 07

14 85 52

18 55 39

11 47 80

29 97 13

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

3 69 87

14 79 46

18 49 33

0

18 49 33

Atlikums perioda beigās, t.sk:

2 93 01

6 07

6 07

6 06

6 06

11 47 80

11 47 80

kases apgrozības līdzekļi

2 93 01

6 07

6 07

6 06

6 06

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

0

0

0

11 47 80

11 47 80


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF