Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 445

protokols Nr. 13, 25. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas
Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projekta
„Exploring Nature and Environmental Issues” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktam, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikuma “Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģija 2013.-2017.gadam” rīcības plāna 1.2.3.punktu un 5.1.1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.2. “Kvalitatīva un sociāli pieejama izglītība” rīcības virzienu R3.2.3.: “Vispārizglītojošo skolu izglītības pakalpojumi”, un ievērojot Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) projektu „Exploring Nature and Environmental Issues” (Dabas un apkārtējās vides izpēte) (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot jauniešu un to cilvēku, kas strādā ar jauniešiem, kompetences un prasmes, kā arī veicināt jauniešu starptautisko sadarbību.

3. Noteikt projekta ieguvumu – Jūrmalas jaunieši iegūs izpratni par sociālo atbildību pret apkārtējo vidi; Jūrmalas jaunieši un projektā iesaistītie pedagogi uzlabos savas svešvalodu prasmes; projekta laikā Kauguru vidusskolas pedagogi sadarbosies ar pasniedzējiem no Polijas un Lietuvas, uzlabojot savas pedagoģiskās kompetences, kas pēc tam palīdzēs viņu ikdienas darbā ar skolēniem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 16.septembra līdz 2016.gada 14.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas 11 930,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk. attiecināmo izmaksu summa 11 930,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības budžeta finansējums ir 100% jeb 11 930,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu 2 386,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 00 centi) jeb 20% apmērā no šī lēmuma 5.punktā minētajām attiecināmām izmaksām segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.445

(protokols Nr.13, 25.punkts)

Projekta

"Exploring Nature and Environmental Issues"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Projekta nosaukums: Exploring Nature and Environmental Issues

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 11930 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 11930 EUR, kas 100% apmērā tiek finansētas no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 20%, jeb 2386 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2016.gads

2017.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

9 544

10 920

11 930

2 386

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

8 534

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

cits finansējuma avots

8 534

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 386

2 386

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

9 544

9 544

2 386

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

9 544

10 920

11 930

2 386

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

1 010

10 920

11 930

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

8 534

0

0

2 386

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

8 534

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

2 386


Lejupielāde: DOC un PDF