Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 448

protokols Nr. 13, 29. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.307 „Par
dalību darbības programmas 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem,
jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” 20.1.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmumā Nr.307 „Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu konkursā” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 586 661,37 EUR (pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro un 37 centi), no kurām:

5.1. attiecināmo izmaksu summa 574 653,00 EUR (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro un 00 centi), no kurām:

5.1.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 488 455,05 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 05 centi);

5.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 86 197,95 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši simtu deviņdesmit septiņi euro un 95 centi).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, sastāda 12 008,37 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi euro un 37 centi).”

2. Aizstāt Lēmuma 7.punktā vārdus “līdz Centrālās finanšu un līguma aģentūras noteiktajam termiņam” ar vārdiem “līdz 2016.gada 22.septembrim”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF