Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 15.septembra 448.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 14.jūlijāNr. 307

protokols Nr. 9, 8. punkts

Par dalību darbības programmas 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” 20.1.punktu un Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam, apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.340 (protokola Nr.12., 12.punkts), 2.2. stratēģisko darbības virzienu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

3. Noteikt ieguvumu no projekta īstenošanas – stiprināta Jūrmalas iedzīvotāju veselība, iesaistot vietēja mēroga pasākumos atbalsta mērķa grupas, t.sk. trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus, bezdarbniekus, personas ar invaliditāti, iedzīvotājus, kas vecāki par 54 gadiem un bērnus .

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.decembrim.

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās indikatīvās izmaksas 574 653,00 EUR (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit trīs euro un 00 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% jeb 488 455,05 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 05 centi);

5.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 86 197,95 EUR (astoņdesmit seši tūkstoši simtu deviņdesmit septiņi euro un 95centi).

Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 448.lēmumu

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 10% jeb 57 465,30 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro un 30 centi) apmērā no 5.punktā norādītajām kopējām indikatīvajām izmaksām paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā.

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļu koordinēt projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (reģistrācijas.Nr.90000812928) līdz Centrālās finanšu un līguma aģentūras noteiktajam termiņam. Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 448.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF