Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 453

protokols Nr. 13, 35. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Zemgales ielā 52, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot nekustamā īpašuma Zemgales ielā 52, Jūrmalā, īpašnieka Vārds Uzvārds , personas kods , 2016.gada 3.augusta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr. 14-3/3908, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Zemgales ielā 52, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 3301, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zemgales ielā 52, Jūrmalā, (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1541 nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 4073 m2 platībā, kadastra Nr. 1300 017 3301, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 017 3301 001 un četrām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 3301 002, 1300 017 3301 003, 1300 017 3301 004 un 1300 017 3301 005.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960, (turpmāk - Sabiedrība) ir saņēmusi īpašnieka Vārds Uzvārds 2016.gada 27.jūnija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2016.gada 15.jūnija lēmumu Nr. 14-9/53 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Zemgales ielā 52, Jūrmalā”.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 2201 m2 un 1872 m2 lielas zemes vienības.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.1., 37.5., apakšpunktiem, 50. un 51. punktiem, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14.punktu, 18.1. apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr. 61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.apakšpunktu un 2016.gada 7. septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Zemgales ielā 52, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 017 3301, zemes ierīcības projektu saskaņā ar Sabiedrības „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes vienības Zemgales ielā 52, Jūrmalā, ar kopējo platību 4073 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1872 m2 platībā un piešķirot adresi Zemgales ielā 52A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 017 0162.

3. Noteikt, ka zemes vienības Zemgales ielā 52, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2201 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0161, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Zemgales ielā 52, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.2. Noteikt zemes vienībai Zemgales ielā 52, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (kods: 7312050601);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods: 7312050201);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (kods: 7312040100);

3.2.5. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods: 7314020102);

3.2.6. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods: 7314010603);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

4. Uzdot zemes vienības Zemgales ielā 52, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

5. Izveidot zemes vienību Zemgales ielā 52A, Jūrmala, ar kopējo platību 1872 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0162, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5.1. Noteikt, ka zemes vienības Zemgales ielā 52A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5.2. Noteikt zemes vienībai Zemgales ielā 52A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

5.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

5.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100);

5.2.3. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (kods: 7314020102);

5.2.4. vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods: 7314010603).

6. Uzdot zemes vienības Zemgales ielā 52A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma elektronisku iesniegšanu Valsts zemes dienestam 10 darbadienu laikā pēc projekta apstiprināšanas.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF