Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 461

protokols Nr. 13, 43. punkts

Par apbūvēta zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā,
7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā iznomāšanu

Ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada 23.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz 7/10 domājamām daļām no zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2803, (turpmāk – zemesgabals) ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Īpašuma tiesības uz atlikušajām 3/10 domājamām daļām no zemesgabala nostiprinātas Vārds Uzvārds.

Uz zemesgabala atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ievu iela 9, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 010 2803 001, ar 48 privatizētiem dzīvokļu īpašumiem un daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ceriņu iela 21, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 010 2803 002, ar 48 privatizētiem dzīvokļu īpašumiem. Zemesgabals ir funkcionāli piesaistīts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

Atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” (turpmāk – Privatizācijas likums) 7.panta pirmajai daļai, ja daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, uz kuras iegūšanu īpašumā kaut vienam no privatizētājiem pastāv ierobežojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, privatizācijas objekts ir dzīvojamā mājās esošs dzīvoklis (kopējā dzīvokļa domājamā daļa), neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca kopā ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu. Privatizētā objekta īpašniekam ir pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala nomas tiesības uz 99 gadiem. Ar 2014.gada 1.oktobri Privatizācijas likums papildināts ar 7.1pantu, minētā panta otrā daļa nosaka, ka pēc tam, kad vairs nepastāv panta pirmajā daļā minētais privatizācijas ierobežojums, tas ir, pēc pašvaldības un fiziskās vai juridiskās personas kopīpašumā esošās zemes reālas sadales, privatizācijas objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa, daudzdzīvokļu māja vai dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis (kopējā dzīvokļa domājamā daļa), neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca kopā ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu un atdalītā pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala domājamo daļu. No minētā izriet, ka šobrīd pastāv ierobežojums, lai zemesgabalu nodotu privatizācijai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, bet privatizēto dzīvokļu īpašniekiem ir pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala nomas tiesības uz 99 gadiem.

Privatizācijas likuma 50.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka privatizētā objekta īpašnieka pienākums ir slēgt zemes nomas līgumu vai pilnvarot dzīvojamās mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju slēgt zemes nomas līgumu ar tā zemes gabala īpašnieku, uz kura atrodas privatizētais objekts. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 4.punktā ir noteikts, ka līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemesgabala īpašnieku ir obligāti veicamā pārvaldīšanas darbība. Pamatojoties uz Privatizācijas likuma 50.panta septīto daļu un 2014.gada 11.februārī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Jūrmalas namsaimnieks” noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.1.2-16/194, dzīvojamās mājas pārvalda SIA “Jūrmalas namsaimnieks”.

Privatizācijas likuma 7.panta pirmajā daļā, kā arī 53.panta pirmajā daļā noteikts, ka nomas tiesības uz 99 gadiem privatizēto objektu īpašniekiem rodas uz pašvaldības īpašumā esošu zemi. Civillikuma 994.pants nosaka, ka par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu. Pašvaldība savas īpašumtiesības reģistrējusi zemesgrāmatā 2016.gada 23.augustā un nomas maksa aprēķināma un maksājama no Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumtiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā brīža.

Privatizācijas likuma 53.panta piektajā daļā noteikts, ka par nomā uz 99 gadiem nodota zemes gabala lietošanu tiek slēgts nomas līgums. Nomas maksa saskaņā ar šo līgumu nevar pārsniegt zemes nodokļa lielumu. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 1.punktu nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei, sākot ar 2010.gada 1.janvāri, ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 34.panta 7.punktu ar pievienotās vērtības nodokli nomas darījumā apliekamā vērtība ir visi nomas līgumā noteiktie maksājumi. Ņemot vērā minēto, nomas maksa par zemesgabalu nosakāma 1,5 procentu apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības (nomas maksas aprēķins 1.pielikumā) papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ņemot vērā minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 3.punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 4.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta pirmo daļu, 50.panta pirmās daļas 3.punktu, 53.panta piekto daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 34.panta 7.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 6.septembra sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8-2-4/22), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 7.septembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ievu ielā 9, Jūrmalā, un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ceriņu ielā 21, Jūrmalā, dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamām mājām funkcionāli piesaistītā zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2803, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošās 7/10 domājamās daļas 3839,5 m2 platībā .

2. Slēgt zemes nomas līgumu (saskaņā ar 2.pielikumā esošo līguma formu) uz 99 (deviņdesmit deviņiem) gadiem ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ievu ielā 9, Jūrmalā, un Ceriņu ielā 21, Jūrmalā, pilnvaroto pārvaldnieku par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli piesaistītā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 010 2803, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā nomu.

3. Noteikt zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2803, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā zemes nomas maksu nekustamā īpašuma nodokļa likmes par zemi apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

4. Noteikt, ka zemes nomas maksu par zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 2803, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā lietošanu jāmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumtiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā brīža – 2016.gada 23.augusta.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt 2.punktā minētā līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.461

(protokols Nr.13, 43.punkts)

Nomas maksas aprēķins zemesgabalam

Ievu iela 9, Jūrmala,

Kadastra numurs 1300 010 2803

Zemesgabala kopējā platība 5485 m2;

Pašvaldības 7/10 d.d. platība 3839,5 m2;

Pašvaldības īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā 23.08.2016.

Privatizācijas likuma 53.panta piektajā daļā noteikts, ka par nomā uz 99 gadiem nodota zemes gabala lietošanu tiek slēgts nomas līgums. Nomas maksa saskaņā ar šo līgumu nevar pārsniegt zemes nodokļa lielumu.

Gads

Zemesgabala kopējā kadastrālā vērtība

Pašvaldības 7/10 d.d. kadastrālā vērtība

Pašvaldības 7/10 d. daļai aprēķinātais NĪN

Nomas maksa gadā bez PVN EUR

EUR

EUR

EUR

2016.g.kopā

244737.00

171315.90

2569.74

no 23.08.2016. līdz 31.12.2016.

919.77

919.77

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 1.punktu nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei, sākot ar 2010.gada 1.janvāri, ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 15.septembra lēmumam Nr.461

(protokols Nr.13, 43.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS Nr. _____________

Jūrmalā 2016.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem href="/docs/h10/s/h10s006.htm">Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

dzīvojamo māju Ievu ielā 9, Jūrmalā un Ceriņu ielā 21, Jūrmalā, dzīvokļu īpašnieki, kuru vārdā, pamatojoties uz __________________ rīkojas ________________________________, (turpmāk – Nomnieks) , no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada _________ lēmumu Nr.__ „Par apbūvēta zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā, 7/10 domājamo daļu 3839,5 m2 platībā iznomāšanu” (1.pielikums), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un NOMNIEKS pieņem nomā Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošu 7/10 domājamo daļu no zemesgabala Ievu ielā 9, Jūrmalā , kadastra Nr. 1300 010 2803, 3839,5 m2 platībā (turpmāk – ZEMESGABALS) saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto plānu.

1.2. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā paredzētās saistības. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka ZEMESGABALS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. ZEMESGABLA lietošanas mērķis ir: daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ievu ielā 9, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2803 001 un Ceriņu ielā 21, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2803 002 uzturēšanai.

1.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2016.gada 23.augusta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4459.

2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību saistībā ar ZEMESGABLA lietošanu, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJS nav tiesīgs iznomāt visu vai jebkādu ZEMESGABAL A daļu citām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt ZEMESGABALU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

2.1.3. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies NOMNIEKAM vai trešajām personām paša NOMNIEKA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

2.1.4. IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA ZEMESGABALAM veiktos labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU;

2.1.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt kontroli pār ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.6. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs prasīt NOMNIEKAM nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus.

2.2. NOMNIEKA tiesības un pienākumi:

2.2.1. NOMNIEKS ir tiesīgs reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā. Ja NOMNIEKS iesniedzis IZNOMĀTĀJAM lūgumu reģistrēt Līgumu zemesgrāmatā, tad NOMNIEKS sedz visus ar to saistītos izdevumus. Līguma izbeigšanas gadījumā NOMNIEKS 5 (piecu) darba dienu laikā veic visas nepieciešamās darbības zemesgrāmatā nostiprināto nomas tiesību dzēšanai un sedz ar to saistītās izmaksas;

2.2.2. NOMNIEKS ir tiesīgs veikt būvniecību tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem;

2.2.3. NOMNIEKS ir tiesīgs nodot ZEMESGABALA lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar IZNOMĀTĀJA rakstisku piekrišanu, apakšnomas līgumā iekļaujot Līguma noteikumus. NOMNIEKAM jāiesniedz IZNOMĀTĀJAM 3 (trīs) cauršūti un parakstīti oriģināli apakšnomas līguma eksemplāri. ZEMESGABALA apakšnomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi pie IZNOMĀTĀJA;

2.2.4. NOMNIEKAM ir pienākums nostiprināt zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu, kas atrodas uz ZEMESGABALA, ja tas nav ticis izdarīts līdz Līguma noslēgšanai;

2.2.5. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt ZEMESGABALA lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktajam mērķim un prasībām;

2.2.6. NOMNIEKAM ir pienākums maksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus;

2.2.7. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot ZEMESGABALA lietošanas tiesību aprobežojumus, arī tos, kas nav nostiprināti zemesgrāmatā;

2.2.8. NOMNIEKAM ir pienākums nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un pašvaldības institūciju prasību ievērošanu;

2.2.9. NOMNIEKAM ir pienākums atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ZEMESGABALU, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.10. NOMNIEKAM ir pienākums ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.11. NOMNIEKAM ir pienākums avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un institūcijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.12. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Līdzēji vienojas, ka Zemesgabala nomas maksa ir nekustamā īpašuma nodokļa likmes zemei apmērā, kas līguma noslēgšanas brīdī ir 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.2. NOMNIEKS papildus Zemesgabala nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.3. Līgumā noteikto Zemesgabala nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, kontā LV58PARX0002484571014. ZEMESGABALA nomas maksas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

3.4. Līdzēji vienojas, ka maksājumi par ZEMESGABALA faktisko lietošanu tiek veikti no Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumtiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā - 2016.gada 23.augusta, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā.

3.5. Maksājuma dokumentos NOMNIEKAM jāuzrāda maksājuma mērķis, rēķina numurs, datums un cita nepieciešamā informācija.

3.6. NOMNIEKAM ir pienākums savlaicīgi veikt maksājumus par ZEMESGABALA nomu. Ja NOMNIEKS nav saņēmis IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad IZNOMĀTĀJS ir saņēmis maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.7. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

3.8. Līgumā noteiktie kārtējie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai pēc iepriekšējo (nokavēto) maksājumu un nokavējuma naudas samaksāšanas.

3.9. IZNOMĀTĀJAM Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji mainīt ZEMESGABALA nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas Līgumā, rakstiski nosūtot NOMNIEKAM attiecīgu paziņojumu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību un/vai apmēru. Šādas IZNOMĀTĀJA noteiktas izmaiņas ir saistošas NOMNIEKAM ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos.

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un tiek noslēgts uz 99 (deviņdesmit deviņiem) gadiem .

4.2. Ja Iznomātājs tiek reorganizēts vai likvidēts vai Nomnieks ar pieņemšanas nodošanas aktu ir nodevis pārvaldīšanas tiesības citam pārvaldniekam, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līdzēju tiesību un saistību pārņēmējam. NOMNIEKAM ir pienākums uzdot pārvaldīšanas uzdevumu citam pārvaldniekam un jauno pārvaldnieku informēt par šo līgumu.

4.3. Līgums izbeidzas, ja NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz ZEMESGABALU.

4.4. Jebkādi apstākļi un Līguma laušana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. PUŠU strīdi tiek izskatīti PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.3. Ja kāda no PUSĒM maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tam 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra PUSE, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI ar nosacījuma neizpildi.

5.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām PUŠU adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

5.5. Ja IZNOMĀTĀJS tiek reorganizēts vai likvidēts vai NOMNIEKAM ir saistību un tiesību pārņēmējs, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUSES tiesību pārņēmējam.

5.6. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.7. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, PUSES piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

5.8. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem uz __ (________) lapām 2 ( divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens – IZNOMĀTĀJAM, viens – NOMNIEKAM.

5.9. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada _____________ lēmuma Nr. _____________ noraksts uz 3 (trīs) lapām;

2.pielikums – _____________ 1 (vienas) lapas.

6. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

__________________________

Gatis Truksnis

NOMNIEKS

_____________________2.pielikums Zemes nomas līgumam PDF


Lejupielāde: DOC un PDF