Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 462

protokols Nr. 13, 44. punkts

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā,
pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Jūrmalas pilsētas domē 2016.gada 29.augustā iesniegts pirkuma līgums par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, atsavināšanu par pirkuma maksu 34 000, 00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro) (turpmāk – Pirkuma līgums).

Nekustamais īpašums Raiņa ielā 70, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 6401, sastāv no:

- zemes gabala ar kadastra numuru 1300 020 6401, kopējā platība 697 m2,

- dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 001,

- 4 (četrām) palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 002, 1300 020 6401 003, 1300 020 6401 004 un 1300 020 6401 005.

Pārdevēja Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, pilsētā, dzīvesvietas adrese, īpašuma tiesības uz īpašumu nostiprinātas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4013, lēmuma datums 2015.gada 16.decembris.

Zemesgabala lietošanas mērķis: „Individuālo dzīvojamo māju apbūve”.

Teritorijas plānotā atļautā izmantošana saskaņā ar 2012.gada 11.oktobrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ir „Jaukta dzīvojamās apbūves teritorija” (12JDz), kas paredz dzīvojamās mājas, pakalpojumu objekta vai transporta līdzekļa novietnes būvniecību.

Likuma “Par pašvaldībām” 78.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkcijas īstenošanai.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 78.panta pirmo daļu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” izveidotā iesniegto pirkuma līgumu izvērtēšanas komisija, izskatot iesniegto pieteikumu par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu, iesaka izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 6401, iegūšanai pašvaldības īpašumā pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai.

Minētās komisijas apsvērumi izriet no tā, ka nekustamais īpašums Raiņa ielā 70, Jūrmalā, atrodas jaunās sporta zāles Raiņa ielā 55, Jūrmalā, tiešā tuvumā un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi atļauj minēto nekustamo īpašumu izmantot transporta līdzekļu novietnes būvniecībai.

Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam paredz veikt pasākumu kopumu pilsētvides uzlabošanai Kauguros un Slokā, tai skaitā sporta kompleksa objektu izbūvi un satiksmes drošības uzlabošanu.

Ņemot vērā, ka Raiņa ielā 55, Jūrmalā, ir atvērta jauna sporta zāle, kurā tiks organizēti valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumi – Latvijas basketbola līgas 1.divīzijas čempionāti, Latvijas handbola virslīgas čempionāti, starptautiska un vietēja mēroga bērnu un jauniešu čempionāti dažādos sporta veidos, kā arī citi plaša mēroga sporta pasākumi, tuvākajā apkaimē ir radusies nepieciešamība pēc papildus autostāvvietām, kurās varētu novietot sacensību apmeklētāju un dalībnieku automašīnas. Tas dotu iespēju uzlabot satiksmes drošību, nodrošinot to, ka ar automašīnām netiek noslogotas apkārtnē esošās šķērsielas, maģistrālās ielas, kā arī tuvējo māju iekšpagalmi.

Izvērtējot pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas ieteikumu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka minētais zemesgabals nepieciešams autostāvvietas ierīkošanai, uzlabojot infrastruktūru šajā pilsētas daļā un nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju izpildi Jūrmalas pilsētas Attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam ietvaros.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 70 pārdevēja Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, pilsētā, viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama, jo no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 78.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 70, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 6401, kas sastāv no zemes gabala, kadastra Nr.1300 020 6401 697 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 001 un četrām palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 020 6401 002, 1300 020 6401 003, 1300 020 6401 004 un 1300 020 6401 005 par īpašnieka piedāvāto pirkuma summu 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro) pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai 7 darbdienu laikā organizēt darījuma akta sagatavošanu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 70, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 6401.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai samaksāt pirkuma summu, pamatojoties uz Pirkuma līguma nosacījumiem, pārskaitot to pārdevēja Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, pilsētā, Pirkuma līgumā norādītajā norēķinu kontā šādā kārtībā:

3.1. 3 800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro) – 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas;

3.2. 30 200 EUR (trīsdesmit tūkstoši divi simti euro) – 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 70, Jūrmalā, būs nostiprinātas zemesgrāmatā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai lēmumu nekavējoties nosūtīt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 70, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 6401, pārdevējam Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds) un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai 3 darbdienu laikā pēc lēmuma 2.punktā minētā darījuma akta noslēgšanas, lēmuma 3.1.punktā minētā maksājuma veikšanas un nostiprinājuma lūguma saņemšanas no pārdevēja, iesniegt Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā dokumentus pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanai uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 70, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 6401.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF