Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2018.gada 22.novembra 597.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 9.jūnija 303.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 700.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 414.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 194.lēmumu

2010.gada 21.oktobrīNr. 730

protokols Nr. 30, 51. punkts

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtās daļas un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteiktās prasības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot komisiju iesniegto pirkuma līgumu izvērtēšanai šādā sastāvā: Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 194.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 414.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 700.lēmumu

- V.Vītoliņš – izpilddirektora p.i.;

- G.Jubele – Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja;

- V.Zvejniece – Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

- E.Rakiša – Juridiskās nodaļas vadītāja;

- I.Brača – Budžeta nodaļas vadītāja.

Grozīts ar domes 2017.gada 9.jūnija 303.lēmumu

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele): Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 700.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 9.jūnija 303.lēmumu

2.1. nodrošināt pirkuma līgumu vai to norakstu pieņemšanu un izziņu par to saņemšanu izsniegšanu;

2.2. atbilstoši komisijas atzinumam, sagatavot domes lēmuma projektu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai neizmantošanu, vai izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju, pamatojoties uz lēmuma pirmajā punktā minētas komisijas atzinumu, parakstīt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF