Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 01.11.2016., precizējums 21.11.2016. Stājas spēkā 02.11.2016.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 527

protokols Nr. 15, 74. punkts

Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes
attīstības koncepcija” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.319 „Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.319) ir izstrādāts tematiskais plānojums “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”.

Atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.339 „Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tematiskajam plānojumam ir veikta publiskā apspriešana un saņemti institūciju atzinumi. Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti vairāki iedzīvotāju priekšlikumi un ierosinājumi velosatiksmes uzlabošanai Jūrmalas pilsētā. Tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmēs, kas notika 2016.gada 16.augustā un 2016.gada 6.oktobrī (protokols Nr.1, protokols Nr.2), tematiskā plānojuma izstrādes vadītājs ziņoja par valsts institūciju atzinumiem un iedzīvotāju saņemtajiem priekšlikumiem, kas tika izvērtēti un ņemti vērā, izdarot precizējumus tematiskajā plānojumā.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, saņemtos institūciju atzinumus un iedzīvotāju priekšlikumus, konstatēts, ka tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” pilnveidošana nav nepieciešama.

Tematiskais plānojums “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.319.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 32.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 131.punktu un Domes Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas 2016.gada 21.septembra atzinumu (protokols Nr.1.2-32/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt tematisko plānojumu “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”.

2. Ar tematisko plānojumu “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un paziņojuma par tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6. Tematiskais plānojums “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par tā apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF