Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 29.jūnija 241.lēmumu

2016.gada 25.novembrīNr. 569

protokols Nr. 18, 19. punkts

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta
laukuma) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 28.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 8.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta servisa centra, reģistrācijas Nr.90010478153, apsaimniekotā Majoru sporta laukuma, (adrese: Rīgas iela 1, Jūrmala) maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta pirmajā daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta servisa centra maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot Jūrmalas Sporta servisa centra direktoru slēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.

5. No šī lēmuma pielikuma noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 92.lēmumu

6. No šī lēmuma pielikumā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

6.1. Jūrmalas pilsētas domes organizēti pasākumi;

6.2. Jūrmalas pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi, pamatojoties uz iesniegumu, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

7. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmums Nr.228 „Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru sporta laukuma) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.569

(protokols Nr.18, 19.punkts)

  Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 92.lēmumu

Majoru sporta laukuma (Rīgas iela 1) maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR) bez PVN

Maksa (EUR) ar PVN

1. Masu slidotava

1.1. Slidošana bez nūjām ledus laukumā

1.1.1.

pieaugušie

1 persona/60 min.

2,48

3,00

1.1.2.

skolēni*, pensionāri invalīdi* *** Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 92.lēmumu

1 persona/60 min.

1,24

1,50

1.2. Slidošana ar nūjām ledus laukumā

1.2.1.

pieaugušie

1 persona/60 min.

3,72

4,50

1.2.2.

Skolēni*, pensionāri invalīdi* *** Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 92.lēmumu

1 persona/60 min.

2,07

2,50

1.3 Slidošana skrituļslidu laukumā

1.3.1.

pieaugušie

1 persona/60 min.

1,65

2,00

1.3.2.

skolēni*, pensionāri invalīdi* *** Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 92.lēmumu

1 persona/60 min.

0,83

1,00

1.4. Bērniem līdz 7 gadiem

1 persona/60 min.

0,00

0,00

2. Noma

2.1. Dažāda noma

2.1.1.

slidu un skrituļslidu noma

1 pāris/60 min.

1,24

1,50

2.1.2.

ģērbtuves telpas noma (51.50m2)

60 min.

1,24

1,50

2.1.3.

tablo izmantošana

60 min.

5,79

7,00

2.1.4.

žāvētavas telpas noma (7.27 m2 vai 7.29 m2)

60 min.

2,48

3,00

2.1.5.

žāvētavas telpas noma (7.27 m2 vai 7.29 m2)

1 mēnesis

44,63

54,00

2.1.6.

vispārēja telpas noma 1m2

1 mēnesis

7,43

9,00

2.1.7.

vispārēja telpas noma 1m2

60 min.

0,41

0,50

2.2. Ledus laukuma noma**

2.2.1.

darba dienās un brīvdienas

60 min.

74,38

90,00

2.3. Skrituļslidu laukuma noma**

2.3.1.

darba dienās un brīvdienas

60 min.

33,88

41,00

3. Reklāmas izvietošana

3.1.

Reklāmas izvietošana uz bortiem

1m2 /mēnesī

7,44

9,00

3.2.

Reklāmas izvietošana uz ledus

1m2 /mēnesī no 01.11. līdz 30.04.

7,44

9,00

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** Sabiedriskā labuma statusa organizācijas, kuru pārstāvji piedalās Latvijas čempionāta sporta sacensībās - atlaide 20% Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 92.lēmumu, Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 92.lēmumu

*** skolēni*, pensionāri, invalīdi* - atlaide 50% Svītrots ar domes 2018.gada 15.marta 92.lēmumu