Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 588

protokols Nr. 18, 41. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.11
“Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūras ielā 1, Jūrmalā” atcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā līdz 2015.gada 1.maijam) 34.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.11 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.11) tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.13000091301 un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot, ka tā derīguma termiņš ir divi gadi.

Detālplānojuma izstrādes mērķis bija izvērtēt jaunas apbūves izvietojuma iespējas, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

2014.gada 12.martā starp Domi un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūras sēta” tika noslēgts līgums Nr.1.1-16.5.3/317 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu.

2015.gada 30.jūlijā Dome pieņēma lēmumu Nr.317 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Par izstrādāto detālplānojuma redakciju tika saņemti negatīvi atzinumi no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, akciju sabiedrības “Sadales tīkls”, Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes un Domes Attīstības pārvaldes un vides nodaļas. Detālplānojuma izstrādes laikā netika panākta vienošanās par iespējamiem precizējumiem detālplānojumā, atbilstoši institūciju atzinumos norādītajam, kā arī detālplānojuma izstrādes laikā detālplānojuma ierosinātājs nav lūdzis detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

2016.gada 4.oktobrī Domē ir saņemts detālplānojuma izstrādes ierosinātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūras sēta”, reģistrācijas numurs 40003711924, iesniegums (reģistrēts ar Nr.14-3/5050) ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumam, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk - Teritorijas plānojums), lai varētu īstenot būvniecības ieceri, atbilstoši spēkā esošā Teritorijas plānojuma noteikumiem Jauktas centra apbūves teritorijā (JC48).

Ņemot vērā, ka detālplānojuma izstrādes termiņš ir beidzies 2016.gada 15.janvārī, kā arī izstrādes ierosinātājs vēlas īstenot būvniecības ieceri atbilstoši šobrīd spēkā esošā Teritorijas plānojuma noteikumiem, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.11 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā”.

2. Pašvaldības izpilddirektoram slēgt vienošanos ar Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par 2014.gada 12.marta līguma Nr.1.1-16.5.3/317 par detālplānojuma izstrādes finansēšanu, izbeigšanu redakcijā, kas pievienota lēmuma pielikumā.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000091301, izstrādes pārtraukšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

5. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.588

(protokols Nr.18, 41.punkts)

VIENOŠANĀS Nr.____________________

par grozījumiem 2014.gada 12.marta līgumā Nr.1.1-16.5.3/317

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada ____.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģ. Nr.90000056357 (turpmāk – PAŠVALDĪBA), kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants, no vienas puses, un

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūras sēta” , reģistrācijas numurs 40003711924, (turpmāk - DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS) no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA 2016.gada 4.oktobra iesniegumu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._____ lēmumu Nr.___ ” Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma Nr.11 “ Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā” atcelšanu, vienojas par šādiem grozījumiem starp PUSĒM 2014.gada 12.martā noslēgtajā līgumā Nr. 1.1-16.5.3/317 (turpmāk – LĪGUMS):

1. Ar šīs vienošanās spēkā stāšanās brīdi izbeigt LĪGUMU.

2. PUSES apliecina un garantē, ka šīs vienošanās noslēgšanas brīdī starp tām nav un pēc šīs vienošanās noslēgšanas nebūs nekādu pretenziju vienai pret otru sakarā ar LĪGUMA saistību izpildi un izbeigšanu.

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī.

4. Šī vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, kas parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie PAŠVALDĪBAS un viens – pie DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJA.

5. Pušu rekvizīti :

PAŠVALDĪBA

DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES IEROSINĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūras sēta”

reģistrācijas numurs 40003711924

N/M Reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.LV84PARX0002484572001

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

kods PARXLV 22

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,

Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67320130

___________________________

___________________________

/A.Grants/

/A.Galajs/


Lejupielāde: DOC un PDF