Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 594

protokols Nr. 18, 47. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā,
izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas
Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domē ir saņemts zemesgabala īpašnieku Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 2.augusta iesniegums, Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 19.septembra iesniegums un Vārds Uzvārds (personas kods), kuru uz 2009.gada 13.augustā izdotas un reģistrētas ar Nr.4791 universālpilnvaras pamata pārstāv Vārds Uzvārds (personas kods) 2016.gada 20.septembra iesniegums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, ar mērķi veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums), mainot Teritorijas plānojumā noteikto minimālo jaunizveidojamās zemes vienības platību.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.112 ir nostiprinātas Vārds Uzvārds, personas kods,uz 5/14 domājamām daļām (1182kv.m.), Vārds Uzvārds, personas kods, uz 4/14 domājamām daļām (945kv.m.) un Vārds Uzvārds, personas kods, uz 5/14 domājamām daļām (1181kv.m.).

Teritorijas plānojumā noteiktā jaunizveidojamās zemes vienības minimālā platība zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, ir 1500kv.m. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.punktā noteikts, ja nepieciešams sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās zemes vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām, ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes vienības. Saskaņā ar šajā punktā minētajiem nosacījumiem izveidotās zemes vienības tālākā izmantošana veicama atbilstoši teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) 14.punktu zemes vienības platību var samazināt 5% robežās no attiecīgajai funkcionālajai zonai noteiktās minimālās jaunveidojamās zemes vienības platības. Ņemot vērā pieļaujamo atkāpi, zemes vienību iespējams sadalīt daļās ne mazākās kā 1425kv.m.

Tas nozīmē, ka pašreizējos apstākļos, ņemot vērā Teritorijas plānojumā noteikto jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību, kā arī pieļaujamo atkāpi no tās, sadalīt zemes vienību atbilstoši īpašniekiem zemesgrāmatā nostiprinātajām domājamām daļām no zemes vienības, nav iespējams. Līdz ar to, lai izvērtētu iespēju izdarīt grozījumus Teritorijas plānojumā attiecībā uz zemesgabala Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, jaunveidojamās zemes vienības minimālo platību, nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu.

Zemes gabals Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā „Vaivaru - Asaru - Mellužu - Pumpuru - Jaundubultu vasarnīcu rajons” (aizsardzības kārtas Nr.6092), kas apstiprināts ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”. Atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2467.punktam, veicot zemes vienību robežu korekcijas pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās, maksimāli saglabā kultūrvēsturisko vidi, tostarp, vēsturiski nozīmīgo plānojuma sistēmu, ko veido ielu un laukumu tīkls, kvartālu struktūra, kā arī apbūves mērogu, ko nosaka apbūves apjomu proporciju sistēma, kas ietver tādu elementu, kā zemes vienību frontes garumu.

Jūrmalas pilsētas daļa, kurā atrodas zemesgabals Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, raksturojama kā blīva savrupmāju apbūves teritorija tuvu pie jūras, ar atsevišķiem liela apbūves apjoma objektiem, kas galvenokārt ir darījumu vai sabiedriska rakstura būves. Telpisk ā vīzija šai teritorijai paredz jaunu vasarnīcu rajona attīstības posmu, kas ietver daudzveidīgu atpūtas pakalpojumu piedāvājumu, mājīgu vidi, neliela mēroga apbūvi. Realizējot ierosinājumu mainīt jaunizveidojamās zemes vienības minimālās platības, kas ļautu izbeigt kopīpašumu zemesgabalā Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, iespējams iegūt pozitīvu ietekmi uz dzīves vides kvalitāti konkrētajā īpašumā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010. – 2030.gadam (turpmāk – Attīstības stratēģija) izvirzītajiem pilsētas stratēģiskajiem mērķiem, ja vien tas nerada būtiskus šķēršļus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Ņemot vērā to, ka ierosinātās izmaiņas Teritorijas plānojumā nav pretrunā ar Attīstības stratēģiju un p amatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 13.panta trešo daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 12.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75. un 76. punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 5.oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 012 2101, ar mērķi izvērtēt un pamatot jaunizveidojamās zemes vienības minimālās platības maiņu un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2101, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par lokālplānojuma izstrādes zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2101 , vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2101, izstrādi un izstrādes finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par lokālplānojuma projekta zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2101, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par lokālplānojuma projekta zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2101, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2101, Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.594

(protokols Nr.18, 47.punkts)

DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 012 2101

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

Lokālplānojuma ar mērķi izvērtēt un pamatot jaunizveidojamās zemes vienības minimālo platību zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2101, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu .

2. Lokālplānojuma teritorija

2.1. Lokālplānojuma teritorija - zemesgabals Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 100 atrodas Pumpuros, kvartālā starp Strēlnieku prospektu, Rojas ielu, Slocenes ielu un Poruka ielu. Zemesgabalā atrodas trīs pamatceltnes un divas palīgceltnes. Platība - 3308m2.

2.2. Lokālplānojuma teritorijas īpašie apstākļi - saskaņā ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11) ar minimālo jaunizveidojamo zemes vienības platību 1500m2, ņemot vērā pieļaujamo atkāpi 5% robežās – 1425m2. Zemes gabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā „Vaivaru - Asaru - Mellužu - Pumpuru - Jaundubultu vasarnīcu rajons” (aizsardzības kārtas Nr.6092), kas apstiprināts ar Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 “Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu”.

PDF

3. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi

3.1. Izvērtēt iespēju veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, lai mainītu zemesgabala Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, jaunizveidojamās zemes vienības minimālo platību;

3.2. Veikt vēsturiskās situācijas izpēti, izvērtējot zemes vienību dalījuma struktūru un iespējamo ietekmi uz kvartālu apbūves raksturu tuvējā apkārtnē.

4. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:

4.1. Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām:

4.1.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.1.2. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.1.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

4.1.4. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

4.1.5. Veselības inspekcija;

4.1.6. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

4.1.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

4.1.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

4.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

4.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes;

4.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

4.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

4.2. Saņemt kadastra informāciju no Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas.

4.3. Saņemt Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanas nepieciešamību.

5. Lokālplānojuma saturs:

5.1. Paskaidrojuma raksts:

5.1.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

5.1.2. teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi;

5.1.3. lokālplānojuma risinājumu apraksts.

5.2. Grafiskā daļa:

5.2.1. Izstrādājot lokālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījumus ar mēroga noteiktību 1:500 vai 1:1000, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja lokālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta lokālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

5.2.2. detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma atļautās izmantošanas ietvaros un nosaka funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;

5.2.3. citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, sarkanās līnijas, galveno inženiertīklu shēmas, apgrūtinātās teritorijas) attēlojot atbilstošā mērogā.

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

5.3.1. nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosaka citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālplānojuma izstrādes uzdevumus;

5.3.2. vides pieejamības nosacījumi;

5.3.3. labiekārtojuma nosacījumi;

5.3.4. prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;

5.3.5. prasības arhitektoniski telpiskajam risinājumam.

5.4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

5.4.1. Jūrmalas pilsētas domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;

5.4.2. saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;

5.4.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;

5.4.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

5.4.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

5.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

6. Prasības lokālplānojuma izstrādei, materiālu sagatavošanai publiskajai apspriešanai un apstiprināšanai:

6.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 8.punkta prasībām, lokālplānojuma izstrādi veic TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) vidē.

6.2. Noslēdzot trīspusēju līgumu par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu, izstrādātāja deleģētiem plānošanas speciālistiem tiek piešķirtas ārpakalpojuma sniedzēju tiesības lokālplānojuma izstrādei TAPIS vidē.

6.3. Lokālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.2. sadaļā noteiktajai kārtībai.

6.4. Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 dokumentācijas eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

6.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē publiskās apspriešanas sanāksmi.

6.6. Apstiprināšanai sagatavoto lokālplānojuma projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā - teksta daļu *.pdf un *.doc formātā, grafisko daļu *.dgn, *.pdf formātā un arī kā telpiski piesaistītu attēlu *.jpg un *.jgw formātā, un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

7. Citas prasības

7.1. Apstiprināto lokālplānojumu noformēt 2 sējumos atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

7.2. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām apliecina lokālplānojuma izstrādātājs.

Sagatavoja: I.Karjuse

67754071, 256387132.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.594

(protokols Nr.18, 47.punkts)

Līgums Nr.____________

par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome),

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods,

Vārds Uzvārds, personas kods, kuru uz 2009.gada 13augustā izdotas un reģistrētas ar Nr.4791 universālpilnvaras pamata pārstāv Vārds Uzvārds, personas kods,

turpmāk - Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji),

____________, reģ.Nr._____________, (turpmāk – Lokālplānojuma izstrādātājs),

turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmumu Nr.__ „Par lokālplānojuma zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Puses noslēdz Līgumu par Lokāplānojuma izstrādi zemesgabalam Strēlnieku prospektā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2102 (turpmāk – Lokāplānojums) un Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji kopā ar Lokālplānojuma izstrādātāju apņemas izstrādāt un iesniegt Domē Lokālplānojuma projektu saskaņā ar Lēmumu.

1.2. Lokālplānojuma izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā finasē Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji, kas ar Lokālplānojuma izstrādātāju slēdz atsevišķu vienošanos par Lokālplānojuma izstrādes apmaksas kārtību.

1.3. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Ilze Karjuse.

2. Pašvaldības izdevumu lokālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Papildus līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajam Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā un pievienotās vērtības nodokli (PVN) par Lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saskaņā ar Lēmumu un Līguma 3.punktu šādā kārtībā:

2.1.1. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Lokālplānojuma apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājiem ir pienākums:

3.2.1. organizēt Lokālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr.628 un Lēmuma 1.pielikuma prasībām, sniegt Lokālplānojuma izstrādātājam visu Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.2.2. organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;

3.2.3. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.4. veikt maksājumus Lokālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās noteiktajai kārtībai;

3.2.5. nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;

3.2.6. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;

3.2.7. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.3. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.4. Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu un informācijas pieprasīšanu institūcijām, kas minētas Lēmuma 1.pielikuma __. punktā;

3.3.5. Piekļuves tiesības konkrētajam projektam Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) Lokālplānojuma izstrādātājam uz lokālplānojuma izstrādes laiku.

3.4. Lokālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:

3.4.1. veikt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;

3.4.2. sadarboties ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājiem, pieprasot un nododot Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;

3.4.3. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;

3.4.4. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

3.5. Dome nodod Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājiem šādus dokumentus vai to kopijas:

3.5.1. saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;

3.5.2. sanāksmes protokolus.

3.6. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji sagatavoto lokālplānojuma projektu, apkopojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

3.7. Pēc Lokālplānojuma projekta izskatīšanas Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Dome attiecīgajā sēdē izskata Lokālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

3.8. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto Lokālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi iesniedz Lokālplānojuma izstrādes vadītājam.

3.9. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Domē MK noteikumu Nr.628 87.punktā noteiktos dokumentus, un Dome 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.

3.10. Ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā netiek virzīta izskatīšanai Domē, bet atgriezta Lokālplānojuma izstrādātājam trūkumu novēršanai, rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.

3.11. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.12. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:

3.12.1. Domes pārstāvis – Lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Ilze Karjuse, tālrunis 67754071, 25638713, e-pasts: ilze.karjuse@jurmala.lv ;

3.12.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju pārstāvis – Vārds Uzvārds, tālrunis;

3.12.3. Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvis - _________________________.

4. Citi noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Strīdi starp Pusēm par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar vienādu juridisku spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

_________________________

/A.Grants/

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāji

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

__________________________  

/V.Uzvārds/

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese:

Tālrunis:

__________________________

/V.Uzvārds/

Vārds Uzvārds

Personas kods

Pārstāvis Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese:

Tālrunis:

e-pasts:

__________________________

/V.Uzvārds/

Lokālplānojuma izstrādātājs

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

/___________/


Lejupielāde: DOC un PDF