Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 597

protokols Nr. 18, 50. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Artilērijas ielā 2, Jūrmalā

Izskatot Valsts zemes dienesta 2016.gada 20.jūlija vēstuli (reģistrēta lietvedības sistēmā 2016.gada 22.jūlijā ar Nr.1.1-24/8613) par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam lietošanas veidam, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē zemāk minēto:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Artilērijas ielā 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 2403 – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2403 un kopējo platību 4990 m2 un uz tā esošo tirdzniecības centra ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2403 016 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000219602 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PALINK”. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PALINK” ir mainīts nosaukums uz LENOKA SIA, zemesgrāmatā izmaiņas nav reģistrētas.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701). Uz zemesgabala esošai tirdzniecības centra ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 021 2403 016 NĪVKIS reģistrētais galvenais lietošanas veids ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230) un būves tips ir tirdzniecības ēkas (kods 12300101).

Pamatojoties uz 2009.gada 7.augusta būvatļauju Nr.31-j, kas izdota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PALINK” tirdzniecības centra Artilērijas ielā 2 būvniecībai, Jūrmalā, 2010.gada 4.oktobrī ar aktu (Kods 10 02679 0130000) tirdzniecības centra ēka pieņemta ekspluatācijā.

Zemes vienība Artilērijas ielā 2, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8), atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC34). Viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), ko veido tirdzniecības objekti, sadzīves pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas objekti.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 26.1.apakšpunktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Valsts zemes dienesta 2016.gada 20.jūlija vēstuli (reģistrēta lietvedības sistēmā 2016.gada 22.jūlijā ar Nr.1.1-24/8613) un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 2.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Artilērijas ielā 2, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2403, ar zemesgabala kopējo platību 4990 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF