Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 599

protokols Nr. 18, 52. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Vienības prospektā 37, Jūrmalā

Izskatot Valsts zemes dienesta 2016.gada 20.jūlija vēstuli (reģistrēta lietvedības sistēmā 2016.gada 22.jūlijā ar Nr.1.1-24/8613) par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam lietošanas veidam, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē zemāk minēto:

saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Vienības prospektā 37, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 8101, ar kopējo platību 905 m2  (turpmāk – Zemes vienība) atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8101 001, kuras galvenais lietošanas veids ir viesnīcu ēkas (kods 1211), būves tips ir restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas (12110103).

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.326 Vārds Uzvārds, personas kods, uz ½ domājamo daļu un Vārds Uzvārds, personas kods, uz ½ domājamo daļu.

Īpašuma tiesības uz ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8101 001 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5652 nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kalnakrasti”, reģistrācijas numurs 40003244136.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8) Zemes vienība atrodas jaukta centra apbūves teritorijā (JC6), kur viens no teritorijas atļautās izmantošanas veidiem ir tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve.

Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde ir izdevusi 1998.gadā 11.augustā būvatļauju Nr.34 sabiedriskās ēdināšanas un izklaides centra būvniecībai. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 007 8101 001 2000.gada 13.jūnijā I.kārtā pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 00005351300) un 2002.gadā 15.februārī II.kārtā ar aktu (kods 02008661300) kā sabiedriskās ēdināšanas un izklaides centra ēka.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam un izsniegtajai būvatļaujai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 18.punktu, 26.punktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 1436.punktu, Valsts zemes dienesta 2016.gada 20.jūlija vēstuli (reģistrēta lietvedības sistēmā 2016.gada 22.jūlijā ar Nr.1.1-24/8613) un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2016.gada 2.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Vienības prospektā 37, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 8101, ar kopējo platību 905 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz lietošanas mērķi komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF