Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 605

protokols Nr. 18, 58. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Lienes ielā 7, Jūrmalā

Izskatot Valsts zemes dienesta 2016.gada 20.jūlija vēstuli (reģistrēta lietvedības sistēmā 2016.gada 22.jūlijā ar Nr.1.1-24/8613) par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam lietošanas veidam, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē zemāk minēto:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lienes ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 4008 – zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 un kopējo platību 1453 m2, un uz tā esošo biroja ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3265 domājamās daļās: Vārds Uzvārds – 1/8; sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS BIZNESA CENTRS” – 4/48; Vārds Uzvārds – 3/20; sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PUMPURI JUMS” – 1/12; sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RAUNAS 5” – 1/16; Vārds Uzvārds – 1/8; sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SEASIDE DEVELOPMENT” – 13/48; Vārds Uzvārds – 1/10.

Zemes vienībai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais lietošanas mērķis ir pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908). Uz zemesgabala esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 NĪVKIS reģistrētais galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) un būves tips daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103).

Saskaņā ar NĪVKIS datiem biroja ēkā ar kopējo platību 1188,1 m2 atrodas telpu grupas ar lietošanas veidiem: biroja telpu grupa (kods 1220) 405 m2 platībā, triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa (kods 1122) 682,7 m2 platībā, ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa (kods 1264) 63,1 m2 platībā un koplietošanas palīgtelpas 37,3 m2 platībā.

Pamatojoties uz 2002.gada 21.augusta būvatļauju Nr.176, kas izdota ēkas rekonstrukcijai Lienes ielā 7, Jūrmalā, un 2006.gada 10.janvāra aktu (Kods 06 01595 1300), kurš apstiprināts 2006.gada 17.janvārī, biroja ēka pieņemta ekspluatācijā. Būvprojekts tika akceptēts 2002.gada 12.augustā, kurā tika veiktas izmaiņas un saskaņotas 2003.gada 4.novembrī un 2004.gada 11.augustā. Izmaiņu projektā izstrādāts jauns ēku plānojums, piemērojot telpas biroju un dzīvokļu ēkai: 53,36% biroju telpas, 36,63% dzīvokļu telpas, 10,02% koplietošanas un tehniskās telpas. Būves galvenais lietošanas veids mainīts no “biroju ēkas” uz “triju vai vairāku dzīvokļu mājas” pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 2010.gada 21.decembra aktu Nr.15-13.1-R1/7823 par būves/telpu grupas datu labošanu.

Zemes vienība Lienes ielā 7, Jūrmalā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.8), atrodas publiskās apbūves teritorijā (P29), kur atļautā izmantošana ir kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, veselības aizsardzības iestāžu apbūve, labiekārtota publiskā ārtelpa, biroja ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve, dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve. Teritorijas papildizmantošanas veidi ir rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst NĪVKIS aktualizētajam ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu Nr.496 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7.apakšpunktu, 18.punktu, 27.1.apakšpunktu un 2.pielikumā “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Valsts zemes dienesta 2016.gada 20.jūlija vēstuli (reģistrēta lietvedības sistēmā 2016.gada 22.jūlijā ar Nr.1.1-24/8613) un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Zemes vienībai Lienes ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4008, ar zemesgabala kopējo platību 1453 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801, 511 m2 platībā), trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702, 850 m2 platībā) un ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902, 92 m2 platībā).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF