Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 619

protokols Nr. 18, 72. punkts

Par 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas
līguma Nr.1.1-16.3.1/690 pārjaunošanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr.312 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 7816” izveidots zemesgabals Dzintari 7816, Jūrmalā 1051 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – zaļās zonas uzturēšanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1040 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem” (65.punkts) noteikts, ka zemesgabals Dzintari 7816, Jūrmalā (trīs starpgabali) reģistrējami zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 14.jūnija lēmumu Nr.109 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 0165” sadalot zemesgabalu Dzintari 7816, Jūrmalā izveidots zemes starpgabals Dzintari 0165, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0165, kopējo platību 285 m2.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 29.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari 0165, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 0177 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000529687.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.369 “Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma pagarināšanu ar Vārds Uzvārds” starp Jūrmalas pilsētas domi un nekustamā īpašuma Apiņu ielā 5B, Jūrmalā īpašnieku Vārds Uzvārds 2013.gada 19.jūnijā tika noslēgt zemesgabala Dzintari 7816, Jūrmalā, daļas 285 m2 platībā Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/690 līdz 2018.gada 14.maijam, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai, teritorijas labiekārtošanai un zaļās zonas uzturēšanai, pie nekustamā īpašuma Apiņu ielā 5B.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 12.marta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Apiņu ielā 5B, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 7815 nostiprinātas Vārds Uzvārds Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163109. Vārds Uzvārds nekustamo īpašumu Apiņu ielā 5B, Jūrmalā ieguva īpašumā no Vārds Uzvārds pamatojoties uz 2014.gada 3.marta Pirkuma līgumu.

2016.gada 21.septembrī Jūrmalas pilsētas domē saņemts nekustamā īpašuma Apiņu ielā 5B, Jūrmalā, īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē, lietas Nr.1.1-39/4113-Š) ar lūgumu pārslēgt zemes nomas līgumu.

Ņemot vērā to, ka zemesgabali Dzintari 0165 un Apiņu iela 5B, Jūrmalā tiek lietoti ar mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve, kā arī pa zemesgabalu Dzintari 0165, Jūrmalā tiek nodrošināta piekļūšana nekustamajam īpašumam Apiņu ielā 5B, Jūrmalā 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/690 pārjaunojams ar Vārds Uzvārds.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktam gada nomas maksa nosakāma 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2014.gada 12.marta, tas ir ar brīdi, kad tika nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Apiņu ielā 5B, Jūrmalā Vārds Uzvārds.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību” 7.punktu un Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2016.gada 18.oktobra sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.8-2-4/24) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot ar Vārds Uzvārds, personas kods, 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/690, par zemesgabala Dzintari 0165, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0165, nomu.

2. Noteikt zemesgabala Dzintari 0165, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 008 0165, nomas maksu no 2014.gada 12.marta līdz 2016.gada 27.jūnijam 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, un no 2016.gada 28.jūnija 6% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2014.gada 12.marta.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt pārjaunojuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

 2016.gada 25.novembra lēmumam Nr.619

(protokols Nr.18, 72.punkts)

2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/690

Pārjaunojuma līgums Nr.__________

Jūrmalā 2016. gada ___. _________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000056357, (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk - Jaunais nomnieks), no otras puses,

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – VECAIS NOMNIEKS), no trešās puses, (visi kopā turpmāk – PUSES), un

 pamatojoties uz 2013.gada 19.jūnijā starp IZNOMĀTĀJU un VECO NOMNIEKU noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/690 (turpmāk – LĪGUMS) un uz JAUNĀ NOMNIEKA iesniegumu, kas 2016.gada 21.septembrī reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar lietas Nr.1.1-39/4113-Š, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.novembra lēmumu Nr.___ ”Par 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/690 pārjaunošanu”, (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu pārjaunojuma līgumu:

1. Ar šo pārjaunojuma līgumu VECĀ NOMNIEKA vietā no 2014.gada 12.marta stājas JAUNAIS NOMNIEKS, pārņemot visas ar LĪGUMU uzņemtās saistības ciktāl tās nav pretruna ar šo pārjaunojumu.

2. JAUNAIS NOMNIEKS apliecina un garantē, ka ar šī pārjaunojuma līguma noslēgšanu tas apņemas pilnā apmērā izpildīt visas saistības pret IZNOMĀTĀJU, kas izriet no LĪGUMA, tajā skaitā, par periodu no 2014.gada 12.marta līdz šī pārjaunojuma līguma spēkā stāšanās dienai.

3. Izteikt LĪGUMA 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā :

“3.1. PUSES vienojas par ZEMESGABALA nomas maksu 1,5% (viens komats piecu procentu) apmērā no ZEMESGABALA kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un no 2016.gada 28.jūnija nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no ZEMESGABALA – kadastrālās vērtības gadā, ar lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, bet ne mazāk kā 50 EUR gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. NOMNIEKS papildus ZEMESGABALA nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

4. Izteikt LĪGUMA 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2. Līgumā noteikto ZEMESGABALA nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli NOMNIEKS maksā, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis); kontā LV58PARX0002484571014 (ZEMESGABALA nomas maksa). ZEMESGABALA nomas maksas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. Pirmais maksājums tiek veikts 2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.

PUSES vienojas, ka visi maksājumi par ZEMESGABALA faktisko lietošanu tiek veikti no 2014.gada 12.marta, par kuru veicamos maksājumus IZNOMĀTĀJS iekļauj pirmajā izrakstītajā rēķinā.”

5. Šis pārjaunojuma līgums tiek noslēgts saskaņā ar Civillikuma 1867. līdz 1880.panta noteikumiem, un PUSES apliecina, ka tām šie noteikumi ir zināmi.

6. Šis pārjaunojuma līgums stājas spēkā, kad PUSES to ir parakstījušas.

7. Pārējiem gadījumiem, kas nav atrunāti šajā pārjaunojuma līgumā, PUSES piemēro spēkā esošo normatīvo aktu un LĪGUMA noteikumus.

8. Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti, savstarpēji vienojoties. Ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi tiesā.

9. Šis pārjaunojuma līgums ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa un ir sagatavots uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots IZNOMĀTĀJAM, viens - JAUNAJAM NOMNIEKAM, viens – VECAJAM NOMNIEKAM.

10. Šim pārjaunojuma līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienota 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/690 kopija uz 5 (piecām) lapām, 2014.gada 25.augusta Vienošanās Nr.1.2-16.3.1/1123 kopija uz 1 (vienas) lapas un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __.novembra lēmuma Nr.__ “Par 2013.gada 19.jūnija Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/690 pārjaunošanu” norakts uz __ (____) lapām.

11. PUŠU rekvizīti un paraksti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

____________________

(G.Truksnis)

VECAIS NOMNIEKS

Vārds Uzvārds,

Personas kods

Adrese

____________________

(V.Uzvārds)

JAUNAIS NOMNIEKS

Vārds Uzvārds,

Personas kods

Adrese

____________________

(V.Uzvārds)


Lejupielāde: DOC un PDF