Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 631

protokols Nr. 19, 5. punkts

Par grozījumiem ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625
„Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”
apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.punktu un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” un ņemot vērā 2016.gada 15.decembra Apvienotās Finanšu komitejas, Izglītības un kultūras jautājumu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas, Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas, Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas, Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komitejas un Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-31/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt ar Domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020.gadam šādus grozījumus:

1.1. aizstāt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” g) nodaļu „Darbības un pasākumi” ar jaunu g) nodaļu „Darbības un pasākumi”, saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. aizstāt Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” h) nodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2016.–2018.gadam ar jaunu Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2017.–2019.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” g) nodaļu „Darbības un pasākumi” un Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2017.–2019.gadam.

3. Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2017.–2019.gadam izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektors.

4. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikuma Nr.2 pirmais pielikums DOCX

Pielikuma Nr.2 otrais pielikums XLSX

Pielikuma Nr.2 Kartogrāfiskais materiāls DOC


Lejupielāde: DOC un PDF