Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 26.maija 7.noteikumiem

2016.gada 14.jūlijāNr. 3

protokols Nr. 9, 49. punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
PĀRVALDĪŠANAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta 3 prim daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esoša nekustamā īpašuma (turpmāk – Īpašums) pārvaldīšanas principus un kārtību.

2. Šie noteikumi attiecas uz Īpašumiem, kas nodoti valdījumā Pašvaldības padotībā esošai iestādei, aģentūrai (turpmāk – Iestāde).

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. Pašvaldības dzīvojamajām mājām un atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem;

3.2. neapbūvētiem zemesgabaliem.

4. Īpašums pārvaldāms, ievērojot šādus vispārīgos pārvaldīšanas principus:

4.1. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām uzturēt Īpašumu, īstenojot nepārtrauktu pārvaldīšanas procesu un izvēloties optimālas pārvaldīšanas darba metodes, un tādējādi nodrošināt Īpašuma lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, kā arī sabiedrības un personas drošības vai veselības aizskāruma nepieļaujamību;

4.2. pārvaldīšanas procesā veicināt Īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši finanšu resursiem;

4.3. nodrošināt ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņotu Īpašuma efektīvu un ekonomiski lietderīgu izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības un citas prasības.

II. Īpašuma pārvaldīšanas kārtība

5. Visi Īpašumi atrodas Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) bilances uzskaitē, izņemot gadījumus, ja ar Domes lēmumu vai rīkojumu noteikts citādi.

6. Šo noteikumu izpratnē Īpašuma tiesiskais valdītājs (turpmāk – Valdītājs) ir Iestāde, kuras valdījumā nodots Īpašums, neatkarīgi no tā, kuras Iestādes bilances uzskaitē Īpašums atrodas.

7. Dome ar lēmumu, uzdodot veikt pārvaldīšanas uzdevumu, ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod Īpašumu valdījumā tai Iestādei, kurai tas nepieciešams tās funkciju nodrošināšanai, lēmumā norādot:

7.1. Īpašuma sastāvu;

7.2. Īpašuma uzskaites un atlikušo vērtību;

7.3. Īpašuma valdījuma termiņu;

7.4. uzdevumu veikt Īpašuma pārvaldīšanas darbības, atbilstoši šiem noteikumiem;

7.5. īpašās prasības un norādījumus konkrētā Īpašuma pārvaldīšanā, ja tādi ir.

8. Īpašuma Valdītājs ir pilnībā atbildīgs par valdījumā nodoto Īpašumu.

9. Valdītājs lieto Īpašumu un veic Īpašuma pārvaldīšanu kā krietns un rūpīgs saimnieks.

10. Valdītājs lieto Īpašumu atbilstoši lietošanas mērķim savu funkciju īstenošanai un nodrošina šādas pārvaldīšanas darbības:

10.1. Īpašuma apsaimniekošana un uzturēšana;

10.2. Īpašuma vizuālā pārbaude;

10.3. līgumu slēgšana ar trešajām personām, un norēķinu veikšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem par apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu un citu pakalpojumu nodrošināšanu;

10.4. pasākumu veikšana Īpašuma sagatavošanai apkures sezonas uzsākšanai;

10.5. Īpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai nepieciešamo budžeta līdzekļu plānošana un pieprasīšana Domei saskaņā ar Domes noteikto kārtību;

10.6. saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikto obligāto maksājumu veikšana valsts vai Pašvaldības budžetos;

10.7. ar Īpašuma pārvaldīšanu saistītās informācijas apkopošana un aktualizēšana saskaņā ar Domes noteikto kārtību;

10.8. reizi gadā, pirms budžeta pieprasījuma sagatavošanas, Īpašuma pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīze ar mērķi nodrošināt Īpašuma lietderīgu un saimniecisku izmantošanu, kā arī Īpašuma izmantošanas perspektīvu izvērtēšana;

10.9. Īpašuma uzlabošanai un saglabāšanai nepieciešamo darbu ierosināšana, sniedzot priekšlikumus Domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai (turpmāk – Būvniecības nodaļa) par Īpašumā nepieciešamajiem kārtējiem remonta darbiem. Remontdarbu tāmju sagatavošanu organizē Būvniecības nodaļai. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

11. Valdītājs ir atbildīgs un savas kompetences ietvaros nodrošina attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī attiecīgo jomu kontrolējošo valsts institūciju prasību ievērošanu un to norādīto trūkumu novēršanu.

12. Valdītājam ir tiesības nodot Īpašumu vai tā daļu nomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus tikai saskaņā ar Domes noteikto kārtību, ievērojot Domes iekšējos normatīvos aktus, kas nosaka minēto līgumu noslēgšanas kārtību un Domes apstiprinātajiem Valdītāja maksas pakalpojumu izcenojumiem. Noslēgtajos līgumos jābūt iekļautam noteikumam, ka līgums zaudē spēku, ja Valdītājs zaudē valdījuma tiesības.

13. Ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minēto līgumu noslēgšanas Valdītājs iesniedz vienu līguma eksemplāru Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā (turpmāk – Īpašumu nodaļa).

13.1 Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

14. Valdītājs veic noslēgto līgumu saistību izpildes kontroli, nodrošinot pēc iespējas efektīvu un ekonomiski lietderīgu Īpašuma izmantošanu.

15. Valdītāja kompetencē ir pieņemt lēmumus Īpašuma pārvaldīšanas jomā, izņemot lēmumus par īpašuma tiesību iegūšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām un citus lēmumus, kurus saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem pieņem Dome. Valdītājs lēmumu pieņemšanā ievēro sabiedrības intereses un šo noteikumu 4.punktā minētos Īpašuma pārvaldīšanas principus. Valdītājam ir pienākums jautājumus, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu Īpašuma pārvaldīšanas jomā, virzīt izskatīšanai Domes sēdē, ja lēmums var nelabvēlīgi ietekmēt sabiedrības intereses vai tā atrisināšanai nepieciešams papildu Pašvaldības finansējums.

16. Valdītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šo noteikumu 4.punktā minētos Īpašuma pārvaldīšanas principus un tā finanšu resursu iespējas, nodrošina Īpašuma pārvaldīšanas darbību plānošanu, īstenošanu un pārraudzību.

17. Pēc Domes pieprasījuma Valdītājs sniedz informāciju un atskaites jautājumos, kas saistīti ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

18. Valdītājam nav tiesības:

18.1. ieķīlāt savas valdījuma tiesības;

18.2. veikt Īpašuma pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi.

19. Valdītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas Pašvaldībai vai trešajām personām Valdītāja prettiesisku darbību rezultātā vai Valdītājam nepienācīgi pildot savus pienākumus.

20. Domei ir tiesības:

20.1. veikt kontroli pār Īpašuma pārvaldīšanu, ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu Valdītāja pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

20.2. pieprasīt no Valdītāja paskaidrojumus par Īpašuma stāvokli un veiktajām pārvaldīšanas darbībām;

20.3. sniegt norādījumus Valdītājam sakarā ar Īpašuma pārvaldīšanu, lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

21. Domei ir pienākums veikt Īpašumu apdrošināšanu un informēt Valdītāju par apdrošināšanas sabiedrību, ar kuru Domei noslēgts pakalpojuma līgums. Īpašumu apdrošināšanu nodrošina Īpašumu nodaļa.

22. Būvniecības nodaļa, atbilstoši Domes noteiktai kārtībai, nodrošina savlaicīgu iepirkuma procedūras organizēšanu un līguma sagatavošanu ar iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu (turpmāk – Būvkomersants), par visa veida avārijas darbu veikšanu pašvaldības iestādēs, kā arī informē Valdītāju par noslēgto līgumu. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

III. Īpašuma apsaimniekošana

23. Valdītājs veic Īpašuma telpu un sanitāro mezglu sanitāro apkopi, kā arī nodrošina zemesgabala un tam pieguļošās teritorijas kopšanu.

24. Valdītājs veic Īpašuma un tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehnisko apkopi (tehniskā stāvokļa kontrole, regulēšana, sagatavošana apkures sezonai un citas darbības), lai nodrošinātu to uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) visā ekspluatācijas laikā un nepieļautu apdraudējuma iestāšanos.

25. Inženierkomunikāciju apkope tiek veikta saskaņā ar iekārtu ražotāja un normatīvo aktu prasībām, ievērojot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.

26. Bojājumu, izņemot iekārtu bojājumu, konstatēšanas gadījumā Valdītājs nekavējoties informē Būvniecības nodaļu par nepieciešamību veikt Īpašuma un tajā esošo komunikāciju remontu, lai atjaunotu tādu stāvokli, kas nodrošina to turpmāku ekspluatāciju. Atkarībā no konstatētā bojājuma rakstura remontu veic kā ārkārtas remontu vai kā plānotu remontu. Remonti tiek veikti piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

27. Konstatējot gadījumu, kad Īpašuma teritorijā, ēkā, telpās vai inženiertīklos neparedzēti radušies tehniski bojājumi, kuri var apdraudēt Īpašuma tālāku izmantošanu, radīt draudus Valdītāja darbinieku un telpās esošo cilvēku dzīvībai, veselībai un drošībai, kā arī Īpašuma saglabāšanai un paredzēto funkciju nodrošināšanai (turpmāk – Avārijas situācija), Valdītājs nekavējoties izsauc atbilstošu avārijas dienestu vai pašu spēkiem lokalizē tehnisko bojājumu vietu, norobežojot to, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, nepieļaujot Valdītāja darbinieku, apmeklētāju, izglītojamo un citu nepiederošu personu piekļūšanu apdraudējuma vietai, kā arī informē Būvkomersantu, Būvniecības nodaļu un Domi Nolikuma 28.punktā noteiktajā kārtībā par avārijas situāciju Īpašumā un par avārijas situācijas novēršanai veiktajiem pasākumiem; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

28. Avārijas situācijas gadījumā Īpašumā Valdītājs:

28.1. nekavējoties telefoniski un elektroniski informē Būvkomersantu un Būvniecības nodaļu par Īpašumā izveidojušos avārijas situāciju un veic visas nepieciešamās neatliekamās darbības avārijas situācijas novēršanā, kā arī iesniedz Domei rakstiski vai elektroniski uz Domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv informāciju par Īpašumā izveidojušos avārijas situāciju; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

28.2. nodrošina Būvkomersanta piekļūšanu avārijas vietai;

28.3. kopīgi ar Būvkomersantu un Būvniecības nodaļu veic avārijas vietas apsekošanu, par ko tiek sagatavots tehnisko bojājumu (avārijas) defektu konstatācijas akts. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

29. Saņemot informāciju par Avārijas situāciju Īpašumā Būvniecības nodaļa: Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

29.1. nekavējoties, kopīgi ar Būvkomersantu un Valdītāju apseko Īpašumu, izvērtē situāciju Īpašumā, identificē tehniskos bojājumus un to cēloņus;

29.2. sniedz norādījumus Valdītājam par turpmāko rīcību un Īpašuma turpmākās izmantošanas iespējām;

29.3. kontrolē Būvkomersantu un koordinē avārijas seku novēršanas darbus;

29.4. nepieciešamības gadījumā ierosina Īpašumu nodaļai organizēt Īpašuma tehniskā stāvokļa novērtēšanu un saņemt tehniskās apsekošanas atzinumu.

30. Valdītājs savlaicīgi veic nepieciešamos drošības pasākumus Īpašumā (ēkā, būvē, telpā, būvēm piegulošajā teritorijā, zemesgabalu teritorijā), lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos.

31. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Valdītājs rīkojas atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai:

31.1. paziņo Valsts policijai pa tālruni 112; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

31.2. sagatavo aktu par apdrošināšanas gadījumu, norādot visus zināmos negadījuma faktus, bojājumus utt., iespēju robežās nodrošina negadījuma un tā seku foto fiksāciju; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

31.3. informē Jūrmalas pilsētas pašvaldības policiju; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

31.4. piesaka apdrošināšanas gadījumu apdrošināšanas sabiedrībai, ar kuru Domei noslēgts pakalpojumu līgums; Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

31.5. elektroniski (pasts@jurmala.lv) informē Domi par apdrošināšanas gadījumu, nosūtot visus ar negadījumu saistītos dokumentus. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

IV. Īpašuma vizuālā pārbaude un tehniskā apsekošana

32. Īpašuma vizuālo pārbaudi Valdītājs veic saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu:

32.1. divas reizes gadā veicamās vizuālās pārbaudes darbības tiek veiktas līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim;

32.2. reizi gadā veicamās pārbaudes darbības tiek veiktas līdz kārtējā gada 1.oktobrim;

32.3. reizi ceturksnī veicamās pārbaudes darbības tiek veiktas līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša beigām;

32.4. reizi mēnesī veicamās pārbaudes darbības tiek veiktas līdz šī mēneša beigām.

33. Pēc Īpašuma vizuālās apsekošanas, sastādot apsekošanas aktu, saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā pievienoto paraugu, Valdītājs informē Domi par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem Īpašuma saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma.

34. Papildus šo noteikumu 32.punktā minētajām vizuālajām pārbaudēm, Valdītājs veic Īpašuma vizuālo pārbaudi pēc vētrām, plūdiem un citām dabas stihijām, kas var radīt Īpašuma, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju bojājumus, kā arī pēc avārijas situācijām, kas var radīt apdraudējumu.

35. Ja vizuālās pārbaudes rezultātā ir konstatēti Īpašuma, vai tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju bojājumi, Pārvaldītājs kopā ar Būvniecības nodaļu, ņemot vērā konstatētā bojājuma raksturu, lemj par: Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

35.1. ārkārtas remonta veikšanu;

35.2. plānotā remonta veikšanu;

35.3. Īpašuma tehniskās apsekošanas veikšanu.

36. Ārkārtas remontu veic, ja konstatēti šādi ēkas vai būves, vai tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju bojājumi:

36.1. jumta seguma caurtece;

36.2. ūdens notekcauruļu, piltuvju, līkumu un to piestiprināšanas ierīču bojājumi;

36.3. fasādes arhitektonisko elementu vai ķieģeļu sasaistes zaudējums ar sienu;

36.4. apmetuma vai karnīžu elementu noslāņošanās;

36.5. izsisti logu vai durvju stikli, norautas logu rāmju vērtnes;

36.6. durvju vērtņu un aizverošo ierīču nenoturība;

36.7. caurteces grīdu pārsegumos sanitāro mezglu vietās saistībā ar grīdas hidroizolācijas bojājumiem;

36.8. plaisas un bojājumi krāsnīs un dūmvados, kuri var izraisīt cilvēku saindēšanos ar dūmgāzēm un apdraudēt ēkas vai būves ugunsdrošību;

36.9. plaisas un neblīvumi dūmkanālos un to sajūguma vietās ar krāsnīm;

36.10. bojājumi cauruļvados un to sajūgumos ar veidgabaliem, armatūru un ierīcēm;

36.11. elektroapgādes kabeļa bojājumi, kas var radīt elektroenerģijas piegādes pārtraukumus apgaismei vai radīt ierīču un inženierkomunikāciju darbības traucējumus;

36.12. apkures sistēmas bojājumi apkures sezonā;

36.13. gāzes apgādes sistēmas bojājumi;

36.14. pelējuma sēnes un pelējumu veicinoši apstākļi;

36.15. citi šajā punktā neminēti bojājumi, ja to neatliekama novēršana paredzēta normatīvajos aktos, ja tie rada būtisku apdraudējumu vai ja to neatliekama nenovēršana var radīt būtisku finansiālu zaudējumu.

37. Īpašuma sastāvā esošo ēku un būvju tehnisko apsekošanu veic attiecīgajā jomā sertificēta fiziska persona vai licencēta juridiskā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām nekustamo īpašumu tehniskās apsekošanas jomā.

38. Īpašuma sastāvā esošo ēku un būvju tehniskā apsekošana veicama ne retāk kā reizi 10 (desmit) gados, taču ja nekustamajam īpašumam ir konstatēts būtisks tehniskais nolietojums, tehnisko apsekošanu veic ne retāk kā reizi 2 (divos) gados. Tehnisko apsekošanu organizē un nodrošina Īpašumu nodaļa.

39. Nekustamā īpašuma attiecīgā elementa tehnisko apsekošanu veic arī šo noteikumu 32.punktā minētās Īpašuma vizuālās pārbaudes ietvaros, ievērojot šo noteikumu pielikumā minēto.

40. Īpašuma, tā iekārtu un inženierkomunikāciju atjaunošanu un pārbūvi Valdītājs kopīgi ar Būvniecības nodaļu plāno, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas rezultātiem: Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

40.1. atjaunošanu plāno, ja Īpašuma tehniskās apsekošanas atzinumā secināts (ieteikts), ka priekšnoteikums Īpašuma un tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju turpmākai ekspluatācijai ir to atjaunošana;

40.2. pārbūvi plāno, ja tas nepieciešams Īpašuma uzturēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

40.3. atjaunošanu un pārbūvi var plānot arī citu pārvaldīšanas darbību ietvaros.

41. Plānoto remontdarbu, atjaunošanas un pārbūves darbu prognozētās izmaksas Būvniecības nodaļa iekļauj kārtējā gada budžeta projektā un iesniedz apstiprināšanai Domē. Plānotos iekārtu remontdarbus Pārvaldītājs iekļauj kārtējā gada budžeta projektā un iesniedz apstiprināšanai Domē. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

42. Domei iesniegtajā budžeta projektā Īpašuma uzlabošanai veicamos darbus sarindo prioritārā secībā atkarībā no apdraudējuma iespējamības.

V. Noslēguma jautājumi

43. Šie noteikumi attiecas arī uz to Īpašumu pārvaldīšanu, kas nodoti Iestādes valdījumā ar dažāda veida līgumiem vai arī iekļauti Iestādes bilances uzskaitē pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

44. Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iepriekš noslēgtie līgumi un saistības paliek spēkā.

45. Dome informē Valdītāju par tiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz Īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu un ir saistoši Valdītājam.

46. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par valdījumā nodotā Īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši šiem noteikumiem, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

47. No 2017.gada 1.janvāra Dome centralizēti organizē šādus pārvaldīšanas darbus, norēķinus par tiem veicot katrai iestādei atsevišķi: Svītrots ar domes 2020.gada 29.oktobra 5.noteikumiem

47.1. Īpašuma vizuālo pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 10.2.apakšpunktam;

47.2. Siltumsistēmas un ventilācijas apsekošanu un apkopi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.9, 49.punkts)

Īpašuma vizuālās pārbaudes darbības un to veikšanas biežums

Nr.p.k.

Vizuālās pārbaudes darbības

Reizes gadā

*Vai obligāti veicama būves vai tās attiecīgā elementa tehniskā apsekošana, pieaicinot attiecīgajā jomā sertificētu personu

1

2

3

4

1.

Ēkai (būvei) piesaistītā zemesgabala vizuālā pārbaude:

1.1.

ietvēm un piebraucamajiem ceļiem, labiekārtotiem laukumiem, tiltiem, laipām un kāpnēm:

1.1.1.

lietus ūdens noteces vizuālā pārbaude

2

Nav

1.1.2.

seguma un malu stāvokļa vizuālā pārbaude

2

1.2.

apstādījumiem:

1.2.1.

koku un krūmāju lapotņu un sakņu stāvokļa vizuālā pārbaude

2

Nav

1.2.2.

apstādījumu stāvokļa vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav notikusi ietekme uz ēku (būvi), tās iekārtām un inženierkomunikācijām

2

1.3.

sētām, žogiem, vārtiem, vārtiņiem, atbalsta mūriem:

1.3.1.

krāsojuma un cita veida apstrādes vizuālā pārbaude

2

Nav

1.3.2.

vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

2

1.3.3.

vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies citi bojājumi

2

1.4.

notekūdeņu krājtvertņu un individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, atkritumu konteineru un to laukumu vai atrašanās vietu vizuālā pārbaude

2

Nav

2.

Ēkas (būves) pamatkonstrukciju profilaktiskās apsekošanas ietvaros:

2.1.

pamatu vizuālā pārbaude:

2.1.1.

lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

1

Ir

2.1.2.

lai konstatētu, vai nav radušās plaisas

1

2.1.3.

lai konstatētu, vai nav radušies atvērumi starp mājas elementiem (pamata blokiem, paneļiem, mūra ķieģeļiem u.c.)

1

2.1.4.

lai konstatētu, vai nav atlobījies apmetums vai cits apdares materiāls

1

2.1.5.

lai konstatētu, vai aukstums un mitrums vai citi faktori nav nodarījuši bojājumus

1

2.2.

nesošo sienu, starpsienu, pārsegumu un kāpņu vizuālā pārbaude:

2.2.1.

lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

1

Ir

2.2.2.

lai konstatētu, vai nav notikusi atvēršanās starp mājas elementiem (pamata blokiem, paneļiem, mūra ķieģeļiem u.c.)

1

2.2.3.

lai konstatētu, vai nav radušās deformācijas (nosvērumi, izliekumi u.c.)

1

2.2.4.

lai konstatētu, vai nav radušies mitruma, pelējuma plankumi, kondensāta bojājumi

1

2.3.

jumta un jumta pārkares vizuālā pārbaude:

2.3.1.

jumta nesošajām konstrukcijām

1

Ir

2.3.2.

jumta segumam

1

2.3.3.

jumta šuvēm

1

2.3.4.

jumta lūkām un savienojumiem

1

Nav

2.3.5.

ūdens noteku stāvoklis un tīrība

2 (reizi pusgadā)

2.3.6.

bēniņu telpu stāvoklis, to piegružotība

4 (reizi ceturksnī)

2.4.

fasādes elementu vizuālā pārbaude:

2.4.1.

fasādēm, balkoniem, cokoliem un karnīzēm, izvirzījumiem, greznuma elementiem

1

Ir

2.4.2.

logiem un durvīm, to rāmjiem, blīvēm, slēdzenēm, eņģēm, stiklojumam vai virsmai

1

Nav

2.5.

Skursteņu, dūmvadu un ventilācijas kanālu vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušās plaisas un mitruma bojājumi, vilkmes trūkums

1

Nav

2.6.

pagraba telpu vizuālā pārbaude:

2.6.1.

sienām, grīdām un griestiem, lai konstatētu, vai nav parādījušies mitruma, pelējuma plankumi, kondensāts vai mitruma ietekmes dēļ radušies konstrukciju bojājumi

1

Nav

2.6.2.

lai konstatētu, vai nav radies kondensāts uz ūdens caurulēm vai citām konstrukcijām, kas iet caur pagraba telpām

1

Nav

2.6.3.

lai konstatētu, vai neiesūcas ūdens

1

Nav

3.

Ēkas (būves) iekštelpu grīdu, griestu un sienu virsmu, kur ir apdare, vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies mehāniski bojājumi, plaisas, nosēdumi, kondensāts, kā arī citi pelējumu veicinoši faktori vai pelējuma sēnes

1

Ir

4.

Inženierkomunikāciju vizuālā pārbaude:

4.1.

apkures sistēmai

12 (reizi mēnesī)

Nav

4.2.

ūdensapgādes sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.3.

kanalizācijas sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.4.

ventilācijas un klimata sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.5.

gāzes apgādes sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.6.

elektroapgādes sistēmai

12 (reizi mēnesī)

4.7.

vājstrāvu sistēmām

12 (reizi mēnesī)

Piezīme. * Ja vizuālās pārbaudes darbības ietvaros, uz kuru attiecas atzīme "Nav" tabulas 4.ailē, ir konstatēti būtiski bojājumi, kas var radīt personu fizisku apdraudējumu, būves pārvaldītājam ir pienākums izvērtēt, vai ir nepieciešams veikt attiecīgā elementa tehnisko apsekošanu, pieaicinot attiecīgajā jomā sertificētu personu.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.9, 49.punkts)

Īpašuma vizuālās pārbaudes akts

Nekustamā īpašuma adrese: ______________________________________

Nekustamā īpašuma kadastra numurs ______________________________________

Zemes vienības kadastra apzīmējums ______________________________________

Būves kadastra apzīmējums ______________________________________

Nekustamā īpašuma Valdītājs:

Nosaukums ______________________________________

Reģistrācijas numurs ______________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________

Pārbaudē piedalās:

1.Valdītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) ________________________________

2. Valdītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) ________________________________

3. Valdītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) ________________________________

Nr.p.k.

Vizuālās pārbaudes darbības

Konstatēti bojājumi

Konstatējums

Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Piezīmes

ir

nav

1

2

3

4.

5.

6

7.

1.

Ēkai (būvei) piesaistītā zemesgabala vizuālā pārbaude:

1.1.

ietvēm un piebraucamajiem ceļiem, labiekārtotiem laukumiem, tiltiem, laipām un kāpnēm:

1.1.1.

lietus ūdens noteces vizuālā pārbaude

1.1.2.

seguma un malu stāvokļa vizuālā pārbaude

1.2.

apstādījumiem:

1.2.1.

koku un krūmāju lapotņu un sakņu stāvokļa vizuālā pārbaude

1.2.2.

apstādījumu stāvokļa vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav notikusi ietekme uz ēku (būvi), tās iekārtām un inženierkomunikācijām

1.3.

sētām, žogiem, vārtiem, vārtiņiem, atbalsta mūriem:

1.3.1.

krāsojuma un cita veida apstrādes vizuālā pārbaude

1.3.2.

vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

1.3.3.

vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies citi bojājumi

1.4.

notekūdeņu krājtvertņu un individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, atkritumu konteineru un to laukumu vai atrašanās vietu vizuālā pārbaude

2.

Ēkas (būves) pamatkonstrukciju profilaktiskās apsekošanas ietvaros:

2.1.

pamatu vizuālā pārbaude:

2.1.1.

lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

2.1.2.

lai konstatētu, vai nav radušās plaisas

2.1.3.

lai konstatētu, vai nav radušies atvērumi starp mājas elementiem (pamata blokiem, paneļiem, mūra ķieģeļiem u.c.)

2.1.4.

lai konstatētu, vai nav atlobījies apmetums vai cits apdares materiāls

2.1.5.

lai konstatētu, vai aukstums un mitrums vai citi faktori nav nodarījuši bojājumus

2.2.

nesošo sienu, starpsienu, pārsegumu un kāpņu vizuālā pārbaude:

2.2.1.

lai konstatētu, vai nav notikusi nosēšanās

2.2.2.

lai konstatētu, vai nav notikusi atvēršanās starp mājas elementiem (pamata blokiem, paneļiem, mūra ķieģeļiem u.c.)

2.2.3.

lai konstatētu, vai nav radušās deformācijas (nosvērumi, izliekumi u.c.)

2.2.4.

lai konstatētu, vai nav radušies mitruma, pelējuma plankumi, kondensāta bojājumi

2.3.

jumta un jumta pārkares vizuālā pārbaude:

2.3.1.

jumta nesošajām konstrukcijām

2.3.2.

jumta segumam

2.3.3.

jumta šuvēm

2.3.4.

jumta lūkām un savienojumiem

2.3.5.

ūdens noteku stāvoklis un tīrība

2.3.6.

bēniņu telpu stāvoklis, to piegružotība

2.4.

fasādes elementu vizuālā pārbaude:

2.4.1.

fasādēm, balkoniem, cokoliem un karnīzēm, izvirzījumiem, greznuma elementiem

2.4.2.

logiem un durvīm, to rāmjiem, blīvēm, slēdzenēm, eņģēm, stiklojumam vai virsmai

2.5.

Skursteņu, dūmvadu un ventilācijas kanālu vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušās plaisas un mitruma bojājumi, vilkmes trūkums

2.6.

pagraba telpu vizuālā pārbaude:

2.6.1.

sienām, grīdām un griestiem, lai konstatētu, vai nav parādījušies mitruma, pelējuma plankumi, kondensāts vai mitruma ietekmes dēļ radušies konstrukciju bojājumi

2.6.2.

lai konstatētu, vai nav radies kondensāts uz ūdens caurulēm vai citām konstrukcijām, kas iet caur pagraba telpām

2.6.3.

lai konstatētu, vai neiesūcas ūdens

3.

Ēkas (būves) iekštelpu grīdu, griestu un sienu virsmu, kur ir apdare, vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies mehāniski bojājumi, plaisas, nosēdumi, kondensāts, kā arī citi pelējumu veicinoši faktori vai pelējuma sēnes

4.

Inženierkomunikāciju vizuālā pārbaude:

4.1.

apkures sistēmai

4.2.

ūdensapgādes sistēmai

4.3.

kanalizācijas sistēmai

4.4.

ventilācijas un klimata sistēmai

4.5.

gāzes apgādes sistēmai

4.6.

elektroapgādes sistēmai

4.7.

vājstrāvu sistēmām

Secinājumi un priekšlikumi:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Pārbaudes veicēju paraksti:

1.Valdītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) _______________________ (paraksts)

2. Valdītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) _______________________ (paraksts)

3. Valdītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) _______________________ (paraksts)