Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 26.maija 7.noteikumiem

2020.gada 29.oktobrīNr. 5

protokols Nr. 19, 123. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
6.2.panta 3 prim daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Noteikumu tekstā:

1.1. vārdus “Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļa” (attiecīgajā locījumā);

1.2. vārdus “Būvniecības nodaļa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Tehniskā nodrošinājuma daļa” (attiecīgajā locījumā).

2. Papildināt Noteikumus ar 13.1punktu šādā redakcijā:

“13.1 Reizi ceturksnī Valdītājs iesniedz Valdītāja pārraugošajai struktūrvienībai vai iestādei, nosūtot elektroniski uz e-pastu tās vadītājam, informāciju par Īpašuma vai tā daļas (izņemot sporta objektus) nodošanu īstermiņa nomā (iesniegums, līgums, maksājumu apliecinošs dokuments utml.)”.

3.  Izteikt Noteikumu 31.1. – 31.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“31.1. novērtēt radušos situāciju un darīt visu iespējamo, lai mazinātu negadījuma sekas cilvēkiem un īpašumam;

31.2. sastādīt aktu par apdrošināšanas gadījumu, norādot visus zināmos negadījuma faktus, bojājumus utt., iespēju robežās veikt foto fiksāciju;

31.3. nekavējoties ziņot specializētajiem dienestiem (policijai, glābšanas dienestam) un nekustamā īpašuma apsaimniekotājam;

31.4. 3 (trīs) darba dienu laikā no apdrošināšanas gadījuma konstatācijas elektroniski informēt Pašvaldības īpašumu nodaļu uz e-pastu: ipasumi@jurmala.lv par apdrošināšanas gadījumu, klāt pievienojot visus ar negadījumu saistītos dokumentus;

31.5. neuzsākt bojātā īpašuma atjaunošanu bez apdrošinātāja atļaujas, veikt tikai neatliekamos darbus (telpu vēdināšanu, pagaidu durvju vai slēdzeņu uzstādīšanu, vētras laikā norautas jumta daļas pārklāšanu ar pagaidu segumu, īpašuma apsardzi u.tml.)”.

4. Izslēgt Noteikumu 47.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis