Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 4.noteikumiem

2022. gada 18. augustāNr. 9

protokols Nr. 13, 14. punkts

Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sadala tai Izglītības un zinātnes ministrijas aprēķināto valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija) pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai.

2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācija) Izglītības pārvalde:

2.1. katru gada līdz 1.septembrim par Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 376) 13.2. apakšpunktā noteikto finansējuma procentuālo sadalījumu izglītības iestāžu atbalsta personāla finansēšanai sniedz apstiprināšanai Jūrmalas domes Izglītības komitejai un saskaņo to ar pašvaldības izpilddirektoru;

2.2. katru gadu līdz 5. septembrim, pārbauda vispārējās izglītības iestāžu ievadītos datus valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) par īstenotajām izglītības programmām un izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, un apstiprina to izmantošanu Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei izglītības iestādēm;

2.3. katru gadu līdz 5. septembrim izvērtē šo noteikumu 6.7. apakšpunktā noteikto iesniegumu pamatotību un iesniedz atzinumu Administrācijas Budžeta nodaļai par papildu finansējuma piešķiršanu no mērķdotācijas atlikuma vai pārdala finansējumu no citas izglītības iestādes;

2.4. katru gadu līdz 5. septembrim sistēmā ievada un apstiprina informāciju par vidējo 1.–9. klases skolēnu skaitu minētajās ārstniecības iestādēs iepriekšējā mācību gadā;

2.5. saskaņo mērķdotācijas sadali un atbilstoši pašvaldības noteiktajai izglītības attīstības stratēģijai, ievērojot pašvaldības izglītības iestāžu kvalitātes atbalsta mehānismus, katru gadu līdz 5. septembrim sniedz priekšlikumus Administrācijas Budžeta nodaļai par mērķdotācijas pārdali starp izglītības iestādēm ar mērķi pedagogu algas likmes paaugstināšanai vai piemaksu nodrošināšanai izglītības iestādēm, kas nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu;

2.6. sniedz priekšlikumus Administrācijas Budžeta nodaļai par mērķdotācijas ekonomijas vai atlikumu sadali izglītības iestādēm, kas ir atbalstīti Jūrmalas domes Izglītības komitejā un tos ir apstiprinājis pašvaldības izpilddirektors;

2.7. VIIS sistēmā apstiprina šo noteikumu 6.6. apakšpunktā noteiktās pedagoģisko darbinieku tarifikācijas un atbild par to atbilstību normatīvajiem aktiem;

2.8. ievada sistēmā informāciju par katrai izglītības iestādei apstiprināto mērķdotācijas apmēru;

2.9. nodrošina MK noteikumu Nr. 376 14. un 25. punktā noteiktā finansējuma pārdali un tā apjomu vispārējās izglītības iestādēm, kuru apstiprina Jūrmalas domes Izglītības komiteja.

3. Administrācijas Budžeta nodaļa piecu darbdienu laikā pēc katra gada 6. septembra, ja ir saņemta 2.1., 2.3., 2.5, 2.6, 2.9. apakšpunktā minētā informācija, kā arī sagatavojot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta projektu, veic mērķdotācijas sadali pašvaldības izglītības iestādēm, paredzot 15 % iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksai, un iesniedz apstiprināšanai pašvaldības izpilddirektoram.

4. MK noteikumu Nr. 376 13.2. apakšpunktā noteikto finansējumu vispārējās izglītības iestādes vadītāja darba algai nosaka Jūrmalas dome, ņemot vērā izglītojamo skaitu VIIS uz attiecīgā gada 1. septembri.

5. Administrācijas Budžeta nodaļa līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo Jūrmalas valstspilsētas administrācijas konsolidēto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai to iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Vispārējās izglītības iestādes vadītājs, iekļaujoties iestādei piešķirtā valsts mērķdotācijas apjomā:

6.1. nodrošina, ka VIIS līdz kārtējā gada 5. septembrim tiek ievadīta informācija par izglītojamo skaitu kārtējā gada 1. septembrī izglītības iestādē (pa klasēm /grupām) un izglītības programmām;

6.2. nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu noteiktajā kārtībā;

6.3. sadala papildus finansējumu no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas – samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;

6.4. nosaka pedagogu, kā arī vadītāju vietnieku un atbalsta personāla (izglītības iestādes bibliotekārs, skolotājs logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksu, atbilstoši MK noteikumos Nr. 376 un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 445) noteiktajam;

6.5. skolotājam mentoram, kuram ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, pedagoga darba slodzē iekļauj skolotāja mentora darba pienākumus;

6.6. veic pedagogu tarifikāciju atbilstoši MK noteikumiem Nr. 455 un saskaņo to ar Administrācijas Budžeta nodaļu un Administrācijas Izglītības pārvaldi. Izglītības iestādes vadītāja tarifikāciju apstiprina pašvaldības izpilddirektors;

6.7. ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt šajos noteikumos noteikto, tad par to līdz 2. septembrim rakstiski informē Administrācijas Izglītības pārvaldi, iesniegumā norādot apstākļus un iemeslu, kas neļauj nodrošināt mācību procesu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam, un sniedz priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem.

6.8. līdz katra gada 5. septembrim DocLogix sistēmā Administrācijas Budžeta nodaļai iesniedz izglītības iestādes mērķdotācijas atlikumu uz kārtējā gada 31. augustu (par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz kārtējā gada 31. augustam) pa mērķdotāciju programmu veidiem.

7. Valsts budžeta mērķdotāciju Jūrmalas dome apstiprina pie kārtējiem izglītības iestādes budžeta grozījumiem, un Administrācijas Budžeta nodaļa un Administrācijas Izglītības pārvalde ir tiesīga saskaņot tarifikācijas, atbilstoši šo noteikumu 3. punktā veiktajai mērķdotācijas sadalei.

8. Noteikumos minētie termiņi 2022. gadā nepieciešamības gadījumā var tikt pagarināti par septiņām darbdienām.

9. Noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. septembrī.

10. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 18 augusta noteikumi Nr. 4 “Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis