Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2016.gada 24.martāNr.4

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.11.00

Sēde atklāta plkst.11.03

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Arnis Ābelītis, Juris Visockis, Anita Adijāne, Ligita Maziņa, Boriss Doņņikovs, Larisa Loskutova

Nepiedalās deputāti:

Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Inga Gulbe

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Piedalās:

Neils Balgalis (SIA „Grupa 93”), Uldis Kronblūms (Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes priekšsēdētājs), pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Darba kārtība:

1.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu

2.

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

1. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu (lēmums Nr.138)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

N.Balgalis (SIA „Grupa 93” pārstāvis)

Izsakās:

U.Kronblūms (Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes priekšsēdētājs) izsakās par sagatavoto Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, vēršot uzmanību, ka Jūrmalas aizsardzības biedrībai ir iebildumi par 14 punktiem. Aicina deputātus šodien nepieņemt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumus un vēlreiz pārskatīt un pilnveidot šo redakciju, pieaicinot darba grupā arī Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvjus.

G.Truksnis paskaidro, kāpēc Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā netika iekļautas sabiedriskās organizācijas, tai skaitā Jūrmalas aizsardzības biedrība.

V.Zvejniece sniedz argumentus par katru no 14 Jūrmalas aizsardzības biedrības iesniegtajiem iebildumiem. Ziņo, ka ir nepieciešams veikt tehniskas kļūdas labojumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu satura rādītājā.

A.Ābelītis uzskata, ka Teritorijas plānojuma grozījumi ir vērsti uz dzīvojamā fonda, proti, dzīvokļu un apartamentu attīstību, nevis uz viesnīcu un ar kurortoloģiju saistītu objektu attīstību, ar ko Jūrmala vēsturiski vienmēr ir bijusi iecienīta. Izsaka priekšlikumu vēlreiz pārskatīt Teritorijas plānojuma grozījumus attiecībā uz zemesgabaliem Lašu ielā 31 un Lašu ielā 34 , Turaidas ielā 17, Smiltenes ielā 1, Jūras ielā 23/25, Pilsoņu ielā 14/16 nepapildinot to atļauto izmantošanu ar daudzdzīvokļu ēku apbūvi, bet atstājot kā „Kūrorta teritorija”.

G.Liepiņa izsakās, ka piedaloties sabiedriskajās apspriešanās, uzklausot daudzos savstarpēji pretrunīgos viedokļus par Teritorijas plānojuma grozījumiem, kā arī iepazīstoties ar iesniegto priekšlikumu noraidīšanu vai vērā ņemšanas argumentāciju un institūciju atzinumiem, secina, ka Teritorijas plānojuma grozījumos ir ļoti daudz pozitīvu izmaiņu pilsētas attīstībā. Taču saskata arī tajos arī kļūdu - izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus un nosakot to darba uzdevumu, nav veikti 2012.gadā pieņemtā Teritorijas plānojuma analīze un ietekme uz pilsētas attīstību, kā piemēram, ka pilsētā ir ap 2000 gan esošu, gan plānotu tukšu, neapdzīvoto telpu, kas ir domātas ārējam tirgum un kas nepalielina pilsētas budžetu, bet paaugstina nekustamā īpašuma nodokli.

Iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus:

1.priekšlikums –saglabāt sekojošu teritoriju funkcionālos zonējumus, sakarā ar nepietiekamu sniegtā noraidījuma argumentāciju:

· Sabiedriskās apbūves teritoriju pašvaldības īpašumā Pils ielā 1

· Jaukta kūrorta teritoriju Smiltenes ielā 1

· Dabas teritoriju Buļluciems 1720 (1,2 ha)

· Jaukta kūrorta teritoriju Lašu ielā 31 un Lašu ielā 34;

· Jaukta kūrorta teritoriju Jūras ielā 23/25;

· Jaukta darījumu apbūves teritoriju un Jaukta kūrorta teritoriju Turaidas ielā 17;

· Dabas teritoriju Dzintari 4020;

· Publiskās un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju Vikingu ielā 6.

2.priekšlikums – nepieļaut apbūvi krasta kāpu aizsargjoslā un pilsētas mežu masīvos, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam prioritātēm, kas nosaka lielo mežu masīvu saglabāšanu, kāpu ekosistēmas saglabāšanu un, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.2 par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatu.

3.priekšlikums – izstrādāt noteikumus par Jūrmalas kvartālu ansambļu vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību.

4.priekšlikums – izstrādāt Jūrmalas ainavas attīstības koncepciju, nosakot pilsētas ainavas attīstības vīziju, kritērijus kvalitatīvai pilsētas ainavai, ainavas attīstības prioritātes.

G.Truksnis - G.Liepiņas iesniegtais 1.priekšlikums par konkrētām teritorijām tiks ņemts vērā izstrādājot detālplānojumus, savukārt, pārējie priekšlikumi tiks ņemti vērā tālākā plānošanas procesā.

G.Liepiņa neuzstāj uz balsojumu par iesniegtajiem priekšlikumiem.

G.Truksnis izsaka savu viedokli par sagatavoto Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju gan attiecībā uz pludmales apbūvi, kas ir paredzēta tika divos zemesgabalos, kopējā platībā 2400 m2 un, kur ir bijusi vēsturiskā apbūve, gan par dzīvojamās funkcijas atļaušanu pilsētas centra teritorijā un teritorijā, kur agrāk bija atļauta tikai kūrorta funkcija. Aicina deputātus balsot par sagatavoto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu.

J.Visockis izsakās par balsošanas motīviem - kopumā atbalsta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumus, bet kategoriski iebilst pret plānoto degvielas uzpildes stacijas izbūvi pie Dzintaru viadukta

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu.

2. Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.8)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, R.Sproģe, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Maziņa, J.Visockis, B.Doņņikovs, L.Loskutova), „pret” – 2 (M.Stulpiņš, A.Ābelītis), „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

Sēde slēgta plkst.12.15

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2016.gada 29.martā.


Lejupielāde: DOC un PDF