Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 6

protokols Nr. 3, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra
saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2016.gadam 100 481 961 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

Ieņēmumi

73 788 033

euro

1 530

euro

Izdevumi

89 750 433

euro

15 288

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-15 962 400

euro

-13 758

euro

Finansēšana

15 962 400

euro

13 758

euro

Atlikums gada sākumā

12 265 481

euro

13 758

euro

Atlikums gada beigās

346 117

euro

0

Aizņēmumi

14 413 159

euro

Aizņēmumu atmaksa

6 185 659

euro

Pamatkapitāla palielinājums

4 184 464

euro ”

2. Izstāt saistošo noteikumu 1.punkta 1., 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1., 2.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu;

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.2., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu;

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu;

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.13., 8. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9., 76. un 78.pielikumu;

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2016” tāmi Nr.04.1.16. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 75.pielikumu;

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” tāmi Nr.04.1.17., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu;

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas ostas pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, projekta “Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem” tāmi Nr.04.2.2., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu;

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta Pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 102.pielikumu;

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.2. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 103. un 109.pielikumu;

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu;

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 79.pielikumu;

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 74.pielikumu;

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.3.apakšpunkta Jūrmalas kapu, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu;

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu;

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 77.pielikumu;

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Teātru, koncertzāļu, estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.8. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 74.pielikumu;

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.10. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 104. un 79.pielikumu;

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.12. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 81.pielikumu;

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.13., ar šī rīkojuma 20.pielikumu;

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.2.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21.un 85.pielikumu;

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu;

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 83.pielikumu;

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu;

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 105. un 110.pielikumu;

30. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.7.6.4. projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā”“ tāmi Nr.08.6.4.;

31. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.6.4.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Jūrmalas pilsētas muzeja izstāde “Bērns kūrortā”“ tāmi Nr.08.6.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 106.pielikumu;

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 74.pielikumu;

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26. un 74.pielikumu;

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.9. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 74.pielikumu;

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.10. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 82.pielikumu;

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu;

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu;

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu;

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu;

40. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.4.4. projekta “Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” tāmi Nr.09.4.4.;”

41. pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.4.apakšpunktam Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” tāmi Nr.09.4.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu;

42. papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.4.5. projekta “Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā” tāmi Nr.09.4.5.;

43. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.5.apakšpunktam Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016.gadā” tāmi Nr.09.4.5., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 107.pielikumu;

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu;

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu;

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu;

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu;

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.2.apakšpunkta Ķemeru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu;

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu;

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu;

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu;

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu;

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu;

54. Izteikt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunktu šādā redakcijā::

“2.8.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, tajā skaitā:

2.8.12.1. programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.;

2.8.12.2. projekta “17. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “JŪRMALA 2016” klavieru specialitātē” tāmi Nr.09.12.2.;”

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu;

56. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.12.2.apakšpunktam Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, projekta “17. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “JŪRMALA 2016” klavieru specialitātē” tāmi Nr.09.12.2., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 108.pielikumu;

57. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu;

58. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu;

59. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu;

60. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu;

61. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu;

62. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu;

63. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu;

64. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu;

65. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.21.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu;

66. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu;

67. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu;

68. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu;

69. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu;

70. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu;

71. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.2.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu;

72. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu;

73. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu;

74. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu;

75. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.2.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu;

76. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu;

77. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu;

78. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 66. un 84.pielikumu;

79. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu;

80. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.2.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu;

81. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu;

82. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.33.apakšpunkta “LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA”, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu;

83. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 71. un 74.pielikumu;

84. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu;

85. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu;

86. Aizstāt saistošo noteikumu 9.punkta 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 86.pielikumu;

87. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 287 euro;

19.3.0.0. 1 623 994 euro;

21.3.5.2. 1 741 euro;

21.4.9.9. 29 632 euro;

03.110.7230 28 797 euro;

04.510.7230 1 569 762 euro;

04.730.7230 12 198 euro;

04.730. atlikums gada beigās 12 404 euro;

04.900.7230 17 647 euro;

09.100.7230 433 euro;

09.100. atlikums gada beigās 1 741 euro;

09.210. atlikums gada beigās 9 190 euro;

09.510.7230 307 euro;

09.510. atlikums gada beigās 3 175 euro.”

88. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2016.gada 3.februāra, 9.februāra, 16.februāra, 29.februāra Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu Nr.1.1-14/38, Nr.1.1-14/43, Nr.1.1-14/54, Nr.1.1-14/69, Nr.1.1-14/70 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-86 un Nr.102-110 XLSX

Pielikumi Nr.87-101 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF